Phủ Lý phát huy sức dân trong xây dựng đô thị văn minh

Khơi dậy sức mạnh và nguồn lực nhân dân trong quá trình hiện thực hóa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, những năm qua, thành phố Phủ Lý luôn thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Thực tế, phương châm này đã được thể hiện rõ nét khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng đô thị văn minh của thành phố trong những năm qua. Trong đó, thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, để nhân dân hiểu và nắm rõ chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan đến xây dựng đô thị văn minh. Đồng thời phát huy trí tuệ, lấy ý kiến đóng góp, thảo luận, bàn bạc của nhân dân để việc hoạch định, thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật được thực hiện một cách chính xác, phù hợp, hiệu quả. Người dân được tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình đề án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố như: quy hoạch chung thành phố, các đồ án quy hoạch đô thị, các đề án về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đề án xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa; đề án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị,... Từ đó làm cơ sở, căn cứ để các cơ quan soạn thảo bổ sung, điều chỉnh trước khi ban hành.

Phát huy tinh thần làm chủ, vai trò chủ thể của nhân dân thành phố đã huy động được sự đồng lòng, tích cực của nhân dân tham gia thực hiện xây dựng đô thị văn minh như: xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sống xung quanh, tham gia xây dựng phong trào tự quản, phối hợp với các cơ quan chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Người dân cũng tích cực tham gia kiểm tra, giám sát, theo dõi, xem xét, đánh giá quá trình thực hiện, kết quả thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, quy hoạch, kế hoạch và dự án. Người dân giám sát quá trình triển khai thực hiện các chương trình đề án phát triển đô thị, các đồ án quy hoạch..., người dân có quyền phản ánh về tiến độ, chất lượng các công trình trên địa bàn…

Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đã được triển khai ngày càng sâu rộng trên địa bàn thành phố nhất là trong xây dựng, phát triển đô thị và đạt nhiều kết quả tích cực. Chuyển biến rõ nhất trong xây dựng đô thị văn minh là việc cải thiện cơ sở hạ tầng, mỹ quan đô thị và môi trường,  khu dân cư mới khang trang, sạch đẹp; được hình thành đáp ứng nhu cầu chung của nhân dân, tạo cho thành phố một diện mạo mới cả về không gian và chất lượng sống.

Phủ Lý phát huy sức dân trong xây dựng đô thị văn minh
Đường Trường Chinh, thành phố Phủ Lý. Ảnh: Đức Anh

Bám sát Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị Phủ Lý đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thành phố đã tập trung huy động nguồn lực đầu tư các dự án hạ tầng khung, hạ tầng kết nối các phân khu chức năng mở rộng không gian đô thị. Cùng với việc hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (trong đó sắp xếp hài hòa giữa các lĩnh vực, khu vực phát triển đô thị thương mại - dịch vụ, nhất là y tế, giáo dục, hạ tầng du lịch), thành phố xây dựng Đề án “Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, thông minh thành phố Phủ Lý đến năm 2030”, đề án “Phát triển hệ thống công viên xanh, không gian công cộng trên địa bàn thành phố Phủ Lý giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” và “Chương trình phát triển đô thị thành phố Phủ Lý đến năm 2030”;... Đưa vào hoạt động "Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Phủ Lý". Thông qua phần mềm, người dân có thể giám sát, tương tác và đánh giá mức độ hài lòng đối với kết quả xử lý phản ánh của từng cơ quan bảo đảm công khai, minh bạch, tạo lòng tin trong nhân dân.

Công tác chỉnh trang đô thị luôn được chú trọng, góp phần thay đổi bộ mặt của thành phố. Đến nay, thành phố đã thực hiện đầu tư nâng cấp, chỉnh trang trên 500 tuyến đường, tuyến ngõ với chiều dài gần 60km, tổng chiều dài các tuyến đường được lắp đặt điện chiếu sáng trên 250km, tỷ lệ sử dụng chiếu sáng công cộng tiết kiệm năng lượng trên 72%...

Việc xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện lối sống lành mạnh cũng được thành phố chú trọng và thực hiện hiệu quả. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện. Cùng với sự vận động, tuyên truyền, kết hợp với việc Nhà nước và nhân dân cùng làm đã nâng cao nhận thức và ý thức của người dân trong việc xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, văn minh, đem lại chuyển biến rõ nét, tích cực để chính quyền cùng nhân dân tham gia cải thiện môi trường sống, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa của thành phố năm 2015 là 91,3%, đến năm 2022 được nâng lên 95,7%. Tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2015 đạt 88,7%, đến nay là 92,3%.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được triển khai có hiệu quả; Toàn thành phố hiện có khoảng trên 300 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, 02 công viên vườn hoa; 01 thư viện; 15 nhà văn hóa, sân thể thao cấp xã, phường. Khởi đầu từ năm 2021, không gian đi bộ, văn hóa ẩm thực trên tuyến đường Biên Hòa và Châu Cầu vào tối thứ 7 hằng tuần được thành phố duy trì và đổi mới hình thức hoạt động. Đây thực sự là điểm hẹn văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, tạo lập nét sinh hoạt văn hóa đô thị mới năng động, hiện đại. Thành phố hiện có 9/11 phường đạt chuẩn văn minh đô thị và 76 tuyến phố đạt chuẩn văn minh đô thị.

Để có được kết quả trên thành phố đã coi trọng và phát huy sức mạnh của nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua: “Xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy”, “Phòng chống tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thông qua đó, việc giữ gìn nếp sống văn minh cũng được người dân nhận thức rõ coi đây như một tiêu chí phấn đấu danh hiệu gia đình văn hóa; các tệ nạn xã hội, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán, đổ rác thải ra đường không đúng nơi quy định giảm đáng kể. Việc nâng cao chất lượng đô thị gắn với bảo vệ môi trường được thành phố chú trọng. Đến nay, nhân dân đã có ý thức hơn trong việc thực hiện thu gom rác thải; không có địa phương nào để xảy ra điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, việc nâng cao dân trí, chăm lo giáo dục sức khỏe cho người dân và bảo đảm an sinh xã hội luôn được quan tâm, chú trọng. Năm học 2015-2016, thành phố có 45/62 trường đạt chuẩn Quốc gia, năm học 2022-2023 là 61/62 trường. Tổng số lao động được giải quyết việc làm mới năm 2016 là 3.673 người, năm 2022 là 5.945 người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,88%.

Những kết quả nổi bật trong xây dựng đô thị văn minh ở Phủ Lý có sự tham gia đóng góp tích cực, quan trọng của người dân thành phố, là minh chứng rõ nét cho sự vận dụng có hiệu quả phương châm “dựa vào dân” của cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng, phát triển đô thị.

Tiếp tục phát huy dân chủ, huy động sức dân trong xây dựng đô thị văn minh, hướng đến mục tiêu tiêu trở thành đô thị loại I trước năm 2030, thành phố luôn nhất quán quan điểm: Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, tinh thần, trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu, đồng thời mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân. Theo đó, thành phố tập trung tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các đơn vị, địa phương; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn minh đô thị, phát huy tinh thần thi đua yêu nước trong cộng đồng dân cư bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp, tạo thành  phong trào thi đua sâu rộng để người dân trực tiếp tham gia, phấn đấu cùng với toàn thành phố xây dựng Phủ Lý đến năm 2030 trở thành đô thị loại I, và là đô thị vệ tinh của thành phố Hà Nội.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.