Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Một trong những chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) là Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách năm 2024.

Những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bảng đã tích cực phối hợp với đoàn thanh niên, các nhà trường tổ chức nhiều buổi nói chuyện giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trên địa bàn. Qua đó, góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy về nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là Nghị quyết số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới, thời gian qua, Huyện ủy Bình Lục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào đời sống xã hội. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của huyện năm 2023 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đề cập đến công tác bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT), Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Đưa việc bồi dưỡng LLCT, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp đi vào nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa học tập lý luận với rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn để nâng cao bản lĩnh chính trị; khắc phục tình trạng ngại học, lười học LLCT trong CBĐV…”.

Đồng chí Đào Duy Tùng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất địa linh nhân kiệt, từng hai lần được chọn làm kinh đô trong buổi đầu dựng nước và giữ nước của dân tộc. Với truyền thống đó, Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội) đã hun đúc nên phẩm chất cao đẹp, trí tuệ, tài năng của nhà lãnh đạo cấp cao, nhà lý luận xuất sắc Đào Duy Tùng.

Quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của xây dựng Đảng (XDĐ) về chính trị, đạo đức, thời gian qua, cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm giúp cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức (CCVC), đoàn viên, hội viên (ĐVHV), nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp có tư tưởng chính trị vững vàng, không ngừng nỗ lực, phấn đấu rèn luyện bản lĩnh chính trị, xây dựng tổ chức đảng (TCĐ) vững mạnh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Lợi dụng bối cảnh lịch sử mới và cuộc Cách mạng khoa học công nghệ 4.0 hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đang ra sức xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã “lỗi thời”, “không còn phù hợp”. Song, lý luận, thực tiễn đều đã chứng minh, bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin là vấn đề có tính khách quan và vẫn còn nguyên giá trị đối với phong trào cách mạng thế giới.

Cùng với sự phát triển của xã hội, công nghệ đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Nhất là với giới trẻ, việc tiếp cận sớm và thường xuyên với internet, mạng xã hội mang lại nhiều tích cực giúp việc học tập, trao đổi, chia sẻ thông tin, cập nhật xu hướng, giao lưu văn hóa… nhanh chóng và thuận lợi hơn, song ở đó cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ, hệ lụy khi các bạn trẻ tiếp nhận những thông tin tiêu cực, độc hại do sự hạn chế về nhận thức, kỹ năng gây ảnh hưởng đến tâm lý, thái độ, hành vi, phong cách sống. Do vậy, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã, đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng nhằm lan tỏa những thông tin, lối sống lành mạnh, tích cực theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Từ đó, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi về cách ứng xử có văn hóa trên không gian mạng, tránh được những ảnh hưởng tiêu cực từ internet và mạng xã hội.

Cách đây 70 năm, Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã được ký kết, mở ra một trang mới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta. Trải qua 70 năm, những bài học từ đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneve vẫn còn nguyên giá trị đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh đã triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là thông qua việc quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024) và phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học cho rằng, việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin là một trong những yếu tố, cơ sở lý luận quan trọng, bảo đảm thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc có vai trò đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng.

Sự nghiệp cách mạng vẻ vang, tinh thần hy sinh bất khuất, phẩm chất cách mạng cao quý, khát vọng cao cả và niềm tin không gì lay chuyển nổi của đồng chí Trần Phú vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng sẽ mãi mãi cổ vũ chúng ta và các thế hệ mai sau trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam theo mục tiêu cao cả “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Giáo dục địa phương (GDĐP) là môn học được tích hợp với hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học và có vị trí tương đương các môn học khác ở cấp trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT). Để nội dung GDĐP thực sự phát huy tác dụng trong hoạt động giảng dạy, phù hợp với chương trình tổng thể và góp phần hiện thực hóa mục tiêu giáo dục toàn diện, bên cạnh sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của các cấp, ngành chức năng rất cần sự chủ động, sáng tạo từ phía mỗi nhà trường.

Thực hiện Kế hoạch số 2858-KH/HVCTQG ngày 22/01/2024 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV, năm 2024, Ban chỉ đạo 35 tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 42/-KH/BCĐ ngày 29/03/2024 hưởng ứng cuộc thi với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch...

 Với gần 60 năm hoạt động cách mạng, trong đó có 26 năm trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Lê Duẩn thể hiện rõ là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhà lý luận xuất sắc, có tầm cỡ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân, được quy định cụ thể trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật nước ta.

Ngày 26/3, tại Hà Nội, Bộ Công thương cho biết, Ban Cán sự đảng Bộ Công thương vừa ban hành Kế hoạch số 21-KH/BCSĐ về Tổ chức “Cuộc thi Chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành công thương năm 2024”.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy