Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cần cảnh giác với việc núp bóng “giải thiêng” lịch sử

“Giải thiêng” là một khuynh hướng sáng tạo trong văn học của chủ nghĩa hiện đại và hậu hiện đại. “Giải thiêng” là việc nhìn lịch sử bằng góc nhìn khác. Nhưng khi lịch sử được “giải thiêng” với ý đồ xấu hạ thấp, bôi nhọ, phỉ báng để “xét lại lịch sử” thì lúc đó lịch sử không còn là lịch sử nữa mà đã bị xuyên tạc, bóp méo. Điều này thực sự nguy hiểm!

Thông qua tăng cường hoạt động TTPBGDPL góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho CBĐV, nhân dân; cách nhận biết những chiêu trò, thủ đoạn của tội phạm và thế lực thù địch, phản động; cách ứng phó với thông tin xấu, độc trên mạng internet. Qua đó giúp CBĐV, nhân dân có cách nhìn nhận đúng đắn về những vấn đề chính trị xã hội, có khả năng tham gia đấu tranh phản bác lại các quan điểm, hành động sai trái, phản động, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Thời gian qua, các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá Đảng và Nhà nước ta bằng nhiều hình thức, thủ đoạn, nhất là trên không gian mạng. Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trong bối cảnh công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ, người dùng sử dụng mạng internet phổ biến như hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức mới trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Lợi dụng tính lan truyền nhanh và rất khó kiểm soát, mạng xã hội đã và đang trở thành công cụ để các thế lực thù địch tuyên truyền chống phá đường lối, tư tưởng, chính trị của Đảng, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” đối với cách mạng nước ta.

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện từ mùa xuân năm 1930 và đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhờ đó đất nước Việt Nam “có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(1).

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung cơ bản, quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ hàng đầu của cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) các cấp. Từ nhận thức trên, việc nâng cao chất lượng các bài giảng trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị (TCLLCT) đã được cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Hà Nam xác định là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần tích cực, hiệu quả đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Muốn làm tròn trách nhiệm, bổn phận “công bộc” của dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, mỗi cán bộ phải có quan điểm phục vụ vì dân, tác phong công tác gần gũi, phong cách ứng xử và làm việc chuẩn mực với tinh thần tôn trọng nhân dân. Để làm tốt những điều đó cần chống lại căn “bệnh” xa dân, bài trừ thói trịch thượng của cán bộ trong công việc và ứng xử.

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được Đảng ta xác định là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đường lối, quan điểm, chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự kế thừa và phát triển về tư duy, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, có tính khái quát cao, là kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn dân tộc, vừa có tính tổng kết lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn, phản ánh ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta về phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Từ chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, tạo nền tảng thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tăng tính công khai, minh bạch, dân chủ trong sinh hoạt Đảng và trong đời sống xã hội là phương cách hữu hiệu để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vì những điều đó làm hẹp đi “mảnh đất tốt” để độc quyền, độc đoán, quan liêu, tham nhũng và hối lộ có thể nảy sinh. Công việc này chúng ta đã làm tích cực nhưng cần làm tốt hơn nữa.

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991; bổ sung, phát triển năm 2011) cùng một số văn kiện khác của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động".

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thông qua việc kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm để làm trong sạch Đảng, kỷ cương của Đảng được giữ vững, năng lực lãnh đạo của Đảng được nâng cao.

Tự phê bình và phê bình vừa là nguyên tắc vừa là vũ khí sắc bén trong công tác xây dựng Đảng, giúp Đảng khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, phát huy ưu điểm. Để thực hiện tốt nguyên tắc này cần phải làm cho cán bộ, đảng viên không còn “ngại” phê bình, dám nói thẳng, nói thật để cùng tiến bộ và phát triển. 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những năm gần đây đã được Đảng đặc biệt quan tâm và triển khai thực hiện quyết liệt. Trong đó, Đảng đặt yêu cầu phát huy sức mạnh của nhân dân và huy động nhân dân tham gia vào việc xây dựng Đảng. 

Đã có hiện tượng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một số cán bộ, đảng viên rồi đến mức quay sang phủ định lý tưởng phấn đấu mà mình đã theo đuổi, phủ nhận sạch trơn toàn bộ sự nghiệp, thành quả cách mạng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, phụ họa với những thế lực phản động và có hành vi gây hại cho đất nước. Hiện tượng đó gây nhiều tác hại. Dân gian hiện đại vẫn nôm na gọi hiện tượng này là “trở cờ”. Nhận diện, cảnh báo và đấu tranh với hiện tượng đó là điều cần thiết.

Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên trì mục tiêu, lý tưởng hướng tới những giá trị văn hóa. Những mục tiêu, lý tưởng mang đậm tính văn hóa mà Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh để đạt tới làm nên những nét văn hóa của Đảng.

Xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị là làm cho những chuẩn mực giá trị đạo đức cách mạng thấm sâu trong sinh hoạt Đảng, trong các hoạt động của cả hệ thống chính trị, thấm sâu trong mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Văn hóa - với những giá trị tự thân của nó, cũng phải vừa là mục tiêu vừa là động lực, là nguồn sức mạnh nội sinh cho sự phát triển vững mạnh của Đảng. 

Đúng vào dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng, trên báo Nhân Dân số 5409 ra ngày 3/2/1969, với bút danh TL, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho công bố bài báo quan trọng: "Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân".

Bản chất khoa học, cách mạng của học thuyết hình thái kinh tế-xã hội của Chủ nghĩa Mác-Lênin thể hiện ở tính tất yếu khách quan của sự ra đời học thuyết, ở việc khẳng định sản xuất vật chất là cơ sở quyết định sự tồn tại và phát triển lịch sử xã hội loài người, ở quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, ở mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, ở việc khẳng định sự phát triển của các hình thái kinh tế-xã hội là quá trình lịch sử-tự nhiên.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.