Bình Lục coi trọng công tác góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

Thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục đã quán triệt, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở, đồng thời chỉ đạo đảng bộ các xã, thị trấn, các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần củng cố hệ thống chính trị vững mạnh.

Kết quả tích cực từ tiếp thu góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 54-KH/HU ngày 21/5/2014 về quán triệt, triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW và tổ chức hội nghị học tập, phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện quy chế, quy định tới các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện. Cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị nghiêm túc, hiệu quả. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức với sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong huyện. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động xây dựng nội dung, chương trình về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã bám sát sự chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và tình hình thực tế ở địa phương, tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện; chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Quyết định; hướng dẫn, chỉ đạo trong hệ thống cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn của cấp trên, tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, cơ sở.

Thực tế hơn 10 năm thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện đã thường xuyên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền qua nhiều hình thức thiết thực. Để góp ý xây dựng Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tập trung góp ý các nội dung: Dự thảo báo cáo chính trị, nhân sự của cấp ủy, tổ chức đảng trước kỳ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; dự thảo Nghị quyết, Chỉ thị, Quy chế... có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chức năng nhiệm vụ của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mối quan hệ giữa cấp ủy với nhân dân; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII với các phương pháp: góp ý trực tiếp vào văn bản, góp ý qua hòm thư, tổ chức hội nghị, đối thoại, tọa đàm... Kết quả, trong 10 năm qua, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong huyện đã đóng góp 6.750 ý kiến xây dựng Đảng.   

Bình Lục coi trọng công tác góp ý xây dựng Đảng chính quyền
MTTQ và các đoàn thể xã An Lão phản biện về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: Thu Thảo

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phối hợp với Ban Dân vận, Văn phòng cấp ủy, Văn phòng HĐND - UBND các cấp tham mưu tổ chức 125 cuộc đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân theo Hướng dẫn số 26-HD/TU và Hướng dẫn số 09-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (trong đó cấp huyện 09 cuộc, cấp cơ sở 116 cuộc); qua đó tạo diễn đàn để đoàn viên, hội viên, nhân dân bày tỏ, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất, phát huy quyền làm chủ, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, đã tập trung thực hiện góp ý về vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên về thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, về giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về giữ mối quan hệ giữa đảng viên với nhân dân nơi cư trú, về tu dưỡng rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... thông qua phương pháp tiếp xúc trực tiếp với cán bộ, đảng viên; qua thư góp ý gửi đến MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, đến các cơ quan, tổ chức đảng. Được biết, MTTQ huyện đã đặt 20 hòm thư góp ý tại trụ sở 19 xã, thị trấn trong toàn huyện để lấy ý kiến của nhân dân đóng góp xây dựng đảng, chính quyền, đóng góp ý kiến đối với cán bộ, đảng viên.

Góp ý xây dựng chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia góp ý vào dự thảo các Nghị quyết của HĐND, các quy hoạch, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh; công tác phòng chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính; sự quản lý, điều hành của chính quyền; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác GPMB, thu hồi đất thực hiện các dự án, chế độ chính sách cho người có công, người nghèo và người cao tuổi... với tổng số 5.636 ý kiến. Việc góp ý xây dựng chính quyền được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, các cuộc họp dân tại địa phương.

Cùng với đó, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tích cực tham mưu, phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 trên địa bàn huyện. MTTQ các cấp đã chủ động tham mưu với cấp uỷ thực hiện quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn bảo đảm dân chủ, đúng luật, đúng thời gian quy định. Phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử; tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri (10 năm qua, đã phối hợp tổ chức 2.952 hội nghị tiếp xúc cử tri với đoàn Đại biểu quốc hội, HĐND các cấp; tổng hợp 9.856 ý kiến, kiến nghị của cử tri trình trước các kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp). Đồng thời, thực hiện công tác tiếp dân, phối hợp giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định (đã tiếp nhận 78 đơn thư, kiến nghị, phản ánh và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết); qua đó góp phần ổn định tình hình tại cơ sở.

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong huyện cũng đã góp ý đối với cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện, giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến người dân; về tác phong làm việc linh hoạt, mềm dẻo, gần dân, sát dân hơn; về thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương... thông qua tiếp xúc trực tiếp với cán bộ, công chức; phản ánh tới cấp ủy, chính quyền nơi cư trú.

Có thể khẳng định, thông qua việc quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện, nhận thức của cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên về vị trí vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh được nâng lên rõ rệt; từng bước xây dựng và hoàn thiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội lấy ý kiến đóng góp của nhân dân xây dựng Đảng, chính quyền, BTV huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Các cấp ủy Đảng đã chỉ đạo và cung cấp đầy đủ thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, dự thảo các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy; tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng. Tiếp nhận, xử lý, tiếp thu ý kiến đóng góp của các MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân gửi đến theo quy định. Hằng năm tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với cán bộ, đảng viên theo quy định. Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhân dân vào các dự thảo nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của cấp ủy có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy trước đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 cũng như góp ý đối với việc xây dựng, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng để hoàn thiện các chủ trương trước khi ban hành và rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, thực hiện...

Nhìn chung, chính quyền các cấp trong huyện đã quan tâm tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động hiệu quả. Thực hiện các yêu cầu công khai theo quy định; cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, dự thảo nghị quyết, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý; đặc biệt đã tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thành công các hội nghị phản biện, hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Dân sự sửa đổi, Luật Chính quyền địa phương, Luật MTTQ Việt Nam, Luật đất đai sửa đổi, Đề án xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2022-2025... Đồng thời, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp vào văn bản dự thảo và nghiên cứu giải quyết những vấn đề kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội theo thẩm quyền. Trong 10 năm qua, các cấp chính quyền đã tiếp nhận, xử lý kịp thời 327 ý kiến, kiến nghị sau giám sát. Bên cạnh đó, chính quyền đã chú trọng chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về nếp sống văn hóa công sở, chuẩn mực đạo đức công vụ, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử; phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân ở 100% cơ quan, đơn vị.

Bình Lục coi trọng công tác góp ý xây dựng Đảng chính quyền
Ủy ban MTTQ huyện Bình Lục phản biện xã hội về dự thảo Đề án xây dựng Bình Lục đạt huyện chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025. Ảnh: Đức Anh

Cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện cũng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quy định trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; Hướng dẫn về “đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 218 của Bộ Chính trị. Hằng năm, chủ trì, phối hợp tốt với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân cũng như tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân vào các nội dung và thực hiện Quy chế dân chủ theo quy định.

Việc khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được cấp ủy, chính quyền các cấp lồng ghép trong công tác thi đua khen thưởng hằng năm hoặc khen thưởng theo chuyên đề của các địa phương, đơn vị. Hằng năm, các cấp ủy đã thực hiện báo cáo kết quả tiếp thu góp ý lên cấp ủy cấp trên trực tiếp; chính quyền thực hiện báo cáo kết quả tiếp thu góp ý lên cấp ủy đồng cấp và chính quyền cấp trên trực tiếp theo quy định; đồng thời gửi cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo dõi, giám sát.

Có thể thấy, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở ở Bình Lục đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được nâng lên, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

“Để tiếp tục thực hiện và nâng cao hiệu quả thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị trong tình hình mới, đề nghị Trung ương, tỉnh có cơ chế chính sách phù hợp (nhất là các phương thức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân) tạo điều kiện thuận lợi cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Cùng với đó, tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn thể các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.”

Đồng chí Ngô Thị Khanh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Bình Lục

Tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể

Cùng với sự phát triển của xã hội, các chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội tiếp tục là điều kiện thuận lợi để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Xác định công tác góp ý xây dựng Đảng của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội là một trong những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, các cấp ủy ở Bình Lục tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cung cấp thông tin, tiếp nhận, xử lý, tiếp thu ý kiến góp ý của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân theo quy định. Tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân.

Bình Lục coi trọng công tác góp ý xây dựng Đảng chính quyền
Tuyến đường nông thôn mới xã Tiêu Động ( Bình Lục ). Ảnh: Lê Yến

Cùng với đó, chính quyền các cấp chủ động xây dựng, thực hiện tốt quy chế phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; tạo điều kiện thuận lợi cho MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động, nhất là trong việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền; thường xuyên cung cấp thông tin, công khai các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân. Nâng cao trách nhiệm tiếp thu, nghiên cứu và trả lời kịp thời các nội dung góp ý, kiến nghị của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân theo quy định. Làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Đặc biệt, huyện chú trọng phát huy vai trò MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong chủ động, tích cực thực hiện lấy ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Đồng chí Ngô Thị Khanh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ cho biết: Xác định rõ việc thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW sẽ tiếp tục góp phần nâng cao vai trò, vị trí của mặt trận, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tập trung chỉ đạo mặt trận cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, nhằm phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bình Lục coi trọng công tác góp ý xây dựng Đảng chính quyền
Diện mạo xã Bình Nghĩa đổi thay rõ nét trong quá trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Ảnh: Phạm Hiền

Cũng theo đồng chí Ngô Thị Khanh, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 218-QĐ/TW, cần tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong các hoạt động. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu các chính sách phù hợp, bảo đảm các điều kiện để MTTQ thực hiện tốt vai trò tiếp nhận, xử lý và phản hồi các ý kiến theo quy định, nhất là giải quyết các ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Nhằm phát huy vai trò chủ động của MTTQ trong thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ làm công tác mặt trận chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện, bảo đảm đạt chất lượng, hiệu quả, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Cùng với đó, tập trung tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường đưa cán bộ tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội. Tổ chức tốt việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc. Đẩy mạnh các hoạt động tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; nâng cao chất lượng góp ý xây dựng chính quyền tại các kỳ họp HĐND các cấp; tích cực phối hợp tham mưu tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân hằng năm.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy