Điểm nhấn trong phát triển công nghiệp ở Thanh Liêm

Hiện, trên địa bàn Thanh Liêm có 03 khu, cụm công nghiệp (bao gồm: Khu công nghiệp Thanh Liêm và 2 cụm công nghiệp Thanh Hải, Thanh Lưu). Trong định hướng phát triển, thời gian tới, Thanh Liêm sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng các cụm công nghiệp hiện có; đồng thời phát triển thêm một số cụm công nghiệp theo định hướng phát triển của tỉnh; tạo điểm nhấn trong phát triển kinh tế của địa phương.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

Xác định đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp là một trong những điểm nhấn quan trọng trong công tác kêu gọi thu hút đầu tư của địa phương, những năm qua, cùng với việc triển khai Kế hoạch số 1484/KH-UBND ngày 8/12/2021 của UBND huyện về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo và dịch vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Thanh Liêm đã chỉ đạo các ngành chức năng tập trung huy động các nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật; trọng tâm là hệ thống giao thông.

Theo đó, huyện đã triển khai nhiều giải pháp phát triển hạ tầng giao thông đã qui hoạch nhằm bảo đảm thuận lợi trong liên kết vùng, liên kết các loại hình vận tải, liên kết các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nói chung, phát triển công nghiệp nói riêng. Các tuyến đường T4, T1 và ĐT495B… được quan tâm đầu tư, đã đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, với đầu tư nguồn lực, xây dựng hạ tầng giao thông, UBND huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, bảo đảm đúng qui định, đúng kế hoạch để sớm bàn giao cho các nhà đầu tư, triển khai thi công dự án, hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào vận hành, khai thác hiệu quả. Coi đó là tiền đề, là điểm nhấn quan trọng trong thu hút các dự án phát triển công nghiệp trên địa bàn.

Bà Lại Thị Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Với quan điểm phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và thân thiện với môi trường, từ năm 2022 đến nay, UBND huyện Thanh Liêm đã chỉ đạo các ngành chức năng tập trung rà soát, thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thanh Liêm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án điều chỉnh qui hoạch chung các xã bảo đảm thống nhất qui hoạch chung của huyện, của tỉnh và các đồ án qui hoạch chuyên ngành có liên quan để thực hiện điều chỉnh phân bố không gian công nghiệp phù hợp với yêu cầu cơ cấu lại các ngành công nghiệp và phát triển các ngành kinh tế vùng theo hướng tập trung; bảo đảm yêu cầu về môi trường và quốc phòng - an ninh.

Trên cơ sở đó, triển khai thực hiện theo qui hoạch các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Ưu tiên lựa chọn phát triển tại các vùng có lợi thế về giao thông, tài nguyên, lao động và có khả năng trở thành động lực cho sự tăng trưởng chung trong lĩnh vực kinh tế. Hiện, Thanh Liêm đang phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tập trung thu hút, phát triển các ngành công nghiệp sản xuất các sản phẩm có giá trị cao, gắn với công nghệ thông minh, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh, sạch; kết nối chuỗi giá trị toàn cầu; nhất là các dự án có công nghệ cao, thân thiện môi trường, đóng góp ngân sách lớn, bảo đảm an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội...

Ngoài ra, Thanh Liêm cũng đặc biệt quan tâm đầu tư các dự án hạ tầng xã hội; các dịch vụ phục vụ hoạt động của các khu, cụm công nghiệp như: Nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhà ở chuyên gia và các dịch vụ, các công trình công cộng, công trình phúc lợi, trường học, bệnh viện...

 Hạ tầng KCN Thanh Liêm được đầu tư xây dựng hiện đại, đáp ứng yêu cầu
của nhà đầu tư. 
Ảnh: Thu Minh

Tạo động lực thúc đẩy công nghiệp phát triển

Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 3163/KH-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo và dịch vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của UBND huyện Thanh Liêm, có thể thấy: Tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp trên toàn huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay luôn ở mức khá. Tốc độ tăng trưởng bình quân qua các năm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX đề ra, đến năm 2025 tăng 15,1%/năm. Cụ thể, năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (TTCN) tăng 28,7% so cùng kỳ năm 2020; năm 2022, tăng 20,35% so với cùng kỳ năm 2021 và năm 2023, tăng 15,43% so với cùng kỳ năm 2022. Các sản phẩm đá các loại, xi măng, clinker, gạch, hàng thêu ren, hàng may công nghiệp, nước giải khát, gấu bông, ống thép mạ kẽm... vẫn được xác định là các sản phẩm chủ lực với sản lượng đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch.

Ông Lê Quang Sơn, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện khẳng định: Với nhiều giải pháp tích cực được triển khai hiệu quả, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn những năm qua đã đạt được những thành tựu tích cực; có nhiều đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách nhà nước của địa phương; giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Cơ cấu kinh tế của huyện theo đó tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp. Hiện tỷ trọng ngành công nghiệp chiếm khoảng 68,47% cơ cấu kinh tế của huyện. Tuy nhiên, để hoàn thành chỉ tiêu năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 30.640 tỷ đồng, tăng 12,15% so với năm 2023, Thanh Liêm cần phải tập trung giải quyết một số vấn đề tồn tại, hạn chế về thu hút đầu tư các dự án công nghiệp công nghệ cao; hạ tầng các cụm công nghiệp Thanh Hải và Thanh Lưu; Đồng thời, phải nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành: điện, điện tử, công nghệ, cơ khí công nghệ cao, tự động hóa...

Hiện, trên địa bàn Thanh Liêm có 03 khu, cụm công nghiệp (bao gồm: Khu công nghiệp Thanh Liêm và 2 cụm công nghiệp Thanh Hải, Thanh Lưu). Trong định hướng phát triển, thời gian tới, Thanh Liêm sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng các cụm công nghiệp hiện có; đồng thời phát triển thêm một số cụm công nghiệp theo định hướng phát triển của tỉnh; tạo điểm nhấn trong phát triển kinh tế của địa phương. Theo đó, năm 2024, huyện Thanh Liêm sẽ tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đồng bộ, hiện đại; Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ, cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính nhanh, gọn bảo đảm đúng qui định của pháp luật đối với các nhà đầu tư lớn, các tập đoàn có uy tín đến đầu tư trên địa bàn.

Bà Lại Thị Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Năm 2024, cùng với việc triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách, các chương trình, đề án của Chính phủ, các bộ, ngành và của tỉnh về phát triển công nghiệp, Thanh Liêm sẽ chủ động rà soát, thực hiện đồng bộ qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện; tăng cường công tác quản lý quĩ đất phát triển công nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; xây dựng chiến lược thị trường đối với các sản phẩm chủ lực, hướng tới xuất khẩu...

Tin rằng, với quyết tâm và sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành công nghiệp sẽ có những bước phát triển ổn định và bền vững trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế và là nguồn lực quan trọng để Thanh Liêm sớm đạt các tiêu chí trở thành thị xã như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX đã đề ra.

Minh Thu

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy