BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và cho ý kiến, chủ trương một số nội dung theo thẩm quyền

Sáng 28/11, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 18 đánh giá kết quả công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; cho ý kiến về các dự thảo nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS), chương trình công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của BCH Đảng bộ tỉnh; cho ý kiến, cho chủ trương một số nội dung dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh.

BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và cho ý kiến chủ trương một số nội dung theo thẩm quyền
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị bằng hình thức trực tuyến.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bằng hình thức trực tuyến); Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy; đại diện các ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức, UBKT, Ban Nội chính, Ban Dân vận, Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường. 

BCH Đảng bộ tỉnh họp thảo luận nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và cho ý kiến chủ trương một số nội dung theo thẩm quyền
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Phát biểu Khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nghiên cứu kỹ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 về công tác xây dựng Đảng; phát triển KT-XH, ngân sách; quốc phòng - an ninh, căn cứ từ thực tế công tác ở các sở, ngành, địa phương, tập trung thảo luận, phân tích kỹ kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc phải giải quyết, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm; dự báo sát tình hình năm 2023 để xem xét mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm tính phấn đấu cao, khả thi; dự báo chỉ tiêu khó đạt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2023.

Sau khi đánh giá kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023; BCH Đảng bộ tỉnh sẽ ban hành các nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng; phát triển KT-XH; lãnh đạo hoạt động của HĐND và MTTQ, các đoàn thể tỉnh năm 2023. Do vậy, BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận gắn với xem xét thông qua các nghị quyết nêu trên để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2023.

Để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chương trình hành động, Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là những vấn đề lớn, có tính chất trọng yếu, cơ bản và quan trọng, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Để Nghị quyết Trung ương 6 đi vào cuộc sống, đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận, đóng góp các ý kiến cụ thể vào các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy đảm bảo bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong nghị quyết, kết luận của Trung ương, phù hợp đặc điểm tình hình thực tiễn tại tỉnh và các địa phương.

Về chương trình công tác; chương trình KTGS; Chương trình công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của BCH Đảng bộ tỉnh, đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm vào những lĩnh vực, địa bàn, bảo đảm được sự lãnh đạo của Tỉnh ủy. Cùng đó, BCH tập trung cho ý kiến, cho chủ trương đối với các nội dung về KT-XH theo thẩm quyền để trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh đạt kết quả tốt.

BCH Đảng bộ tỉnh họp thảo luận nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và cho ý kiến chủ trương một số nội dung theo thẩm quyền
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày dự thảo báo cáo Tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Tỉnh ủy. Theo đó: Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, là năm đầu tỉnh Hà Nam thực hiện tự chủ ngân sách, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ đạt kết quả hết sức tích cực.

Cụ thể: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được thực hiện hiệu quả. BCH Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác KTGS, thi hành kỷ luật đảng. Từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biển", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên từng bước được nâng lên.

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án cụ thể Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các nghị quyết, kết luận Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 5, lần thứ 6 (khóa XIII); các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong tổ chức thực hiện. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, dân chủ được mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Tình hình KT-XH của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển, dự kiến hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/17 chỉ tiêu chủ yếu về KT-XH. Tổng sản phẩm trong tỉnh đạt mức tăng trưởng khá (9,8%). Sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, du lịch, hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng khá; sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định. Tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, vui chơi giải trí hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới; văn hoá xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Quốc phòng được củng cố vững chắc; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Báo cáo cũng chỉ rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023.

BCH Đảng bộ tỉnh họp thảo luận nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và cho ý kiến chủ trương một số nội dung theo thẩm quyền
BCH Đảng bộ tỉnh họp thảo luận nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và cho ý kiến chủ trương một số nội dung theo thẩm quyền
BCH Đảng bộ tỉnh họp thảo luận nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và cho ý kiến chủ trương một số nội dung theo thẩm quyền
Các đại biểu chia tổ thảo luận.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến, xin chủ trương các nội dung về KT-XH: Về dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023; Về phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2021; Về Đề án đề nghị công nhận đô thị Kim Bảng đạt tiêu chí đô thị loai IV; Về giao kế hoạch đầu tư công năm 2023; Về việc giao chi tiết, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 do cấp tỉnh quản lý; Về kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án cho một số dự án đầu tư công do ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện bố trí vốn thực hiện; Điều chỉnh, bổ sung, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Nam; Chủ trương dừng thực hiện Dự án tăng cường môi trường đầu tư tỉnh Hà Nam; Chủ trương dừng, kết thúc Dự án xây dựng kè chống xói lở, mở rộng, nâng cấp tuyến đường ứng cứu, ổn định khu dân cư, phát triển kinh tế hai bên bờ sông Châu Giang từ cống Tắc Giang đến Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; Chủ trương dừng, kết thúc Dự án đầu tư xây dựng kè chống xói lở bờ, mở rộng, nâng cấp tuyến đường ứng cứu, ổn định khu dân cư, phát triển kinh tế hai bên bờ sông Nhuệ thuộc địa phận tỉnh Hà Nam; Chủ trương dừng, kết thúc Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai thành phố Phủ Lý.

Trong buổi sáng, BCH Đảng bộ tỉnh đã chia tổ thảo luận các nội dung tại phiên họp. Chiều 28/11 hội nghị tiếp tục phiên họp.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.