Theo đó, Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025 định hướng đến năm 2035 được xác định, đánh giá toàn diện tiềm năng tài nguyên nước (nước mặt và nước dưới đất) để quản lý, khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, hài hòa, hợp lý của các đối tượng sử dụng nước gắn với phòng, chống, giảm thiểu ô nhiễm và suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, bảo đảm các mục tiêu chất lượng nước cho các đối tượng khai thác, sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường công bố quyết định quy hoạch tài nguyên nước.

Ưu tiên khai thác, sử dụng nguồn nước mặt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế khai thác nguồn nước dưới đất đối với những khu vực có điều kiện khai thác, sử dụng nguồn nước mặt...

Về tiềm năng nguồn nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam được xác định khoảng 11,19 tỷ m3/năm. Nhu cầu khai thác, sử dụng nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 là 594,72 triệu m3/năm; năm 2025 là 568,23 triệu m3/năm; năm 2030 là 592,27 triệu m3/năm; năm 2035 là 577,69 triệu m3/năm. Việc phân bổ nguồn nước gắn liền với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, có xét đến quy hoạch khai thác, sử dụng nước của các ngành và các yêu cầu chuyển nước.

Trong trường hợp hạn hán, thiếu nước thì lượng nước phân bổ cho các đối tượng khai thác, sử dụng nước theo thứ tự ưu tiên sinh hoạt 100%, công nghiệp 95%, du lịch - dịch vụ 90%, nông nghiệp 85%, thủy sản 80%...

Trên cơ sở Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Nam đến năm 2025 định hướng đến năm 2035 các cấp, ngành chức năng cần thực hiện một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp như: Xác định và phân vùng mục tiêu chất lượng theo mục đích sử dụng nước đối với 6 sông chính trên địa bàn (Sông Hồng, sông Đáy, sông Nhuệ, sông Châu, sông Sắt, sông Nông Giang) và quy định về chất lượng nước thải trước khi xả  trực tiếp vào nguồn nước; đồng thời tăng cường chống thất thoát, lãng phí nguồn tài nguyên nước...

M.Hùng