Đồng chí  Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến dự và phát biểu tại hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội còn có lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương. Tại điểm cầu Hà Nam có lãnh đạo một số sở, ban ngành chức năng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2019 tăng trưởng kinh tế cả nước đạt khá (GDP tăng 7,02%), kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các ngành, lĩnh vực đều có bước chuyển tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Có được kết quả trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược quan trọng của Đảng và Chính phủ, Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019, cũng như tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021. Đặc biệt, ngày 10/01/2019, Bộ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BKHĐT quán triệt toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư bám sát phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" của Chính phủ, coi đây là trọng tâm để thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao.

Tại tỉnh Hà Nam, năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đã đạt được kết quả quan trọng. Cụ thể, ước tính 23/28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong tỉnh đều hoàn thành và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP, tăng 11,5% so với năm 2018 ( vượt so với kế hoạch); tổng nguồn vốn đầu tư phát triển thu hút cả năm đạt 40 nghìn tỷ đồng (trong đó vốn đầu tư thực hiện đạt hơn 33.740 tỷ đồng) tăng 11,1% so với năm 2018.  Năm 2019, tỉnh Hà Nam là một trong 10 tỉnh dẫn đầu toàn quốc về thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những nỗ lực phấn đấu của ngành Kế hoạch và Đầu tư. Đặc biệt, là việc áp dụng công nghệ vào trong quá trình điều hành, quản lý nhiệm vụ chuyên môn của Bộ. Bước sang năm 2020, bám sát phương châm hành động của Chính phủ là ‘’Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả’’, ngành Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, các tỉnh, thành phố thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, nhất là về kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế vĩ mô, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư công, đấu thầu, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng; sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả... quyết tâm giữ vững và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, làm nền tảng cho các năm tiếp theo.

Trần Hữu