Các đại biểu tham dự buổi lễ công bố Quyết định.

Ngày 07/06/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1055/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030 và phạm vi quy hoạch toàn tỉnh hơn 86 nghìn ha đất tự nhiên. Theo đó, quy hoạch nguồn nước mặt tập trung  khai thác nguồn nước sông Hồng và sông Đáy (đoạn từ xã Tân Sơn, Kim Bảng) đến thành phố Phủ Lý. Tại khu vực phía Tây sông Đáy thuộc hai huyện Thanh Liêm, Kim Bảng, UBND tỉnh phối hợp với các tỉnh vùng thượng nguồn có giải pháp khắc phục và phân bổ đảm bảo an toàn nguồn nước ngầm. Toàn tỉnh thực hiện quy hoạch 2 vùng cấp nước chính : Vùng 1 bao gồm thành phố Phủ Lý, các huyện Kim Bảng, Duy Tiên, Thanh Liêm; vùng 2 gồm huyện Lý Nhân và Bình Lục. Trên cơ sở đó, tỉnh quy hoạch xây dựng 2 nhà máy nước liên vùng sử dụng nước sông Hồng. Cụ thể xây dựng nhà máy nước tại xã Mộc Nam (Duy Tiên) cấp nước chính cho vùng 1 công suất dự kiến đến năm 2030 đạt khoảng 300.000 m3/ngày đêm. Nhà máy nước Đạo Lý (Lý Nhân) cấp nước chính cho vùng 2 dự kiến đến năm 2030 công suất đạt 80 nghìn m3/ngày đêm. Các nhà máy nước cải tạo, nâng công suất phù hợp theo từng giai đoạn và một số nhà máy nước Châu Sơn (Duy Tiên), Hòa Hậu (Lý Nhân) chuyển đổi sang sử dụng nguồn nước từ sông Hồng. Các nhà máy còn lại chuyển đổi sang sử dụng nước từ sông Đáy, thời gian chậm nhất vào năm 2025. Các nhà máy  áp dụng công nghệ xử lý nước theo hướng hiện đại đảm bảo theo quy chuẩn. Đường ống phù hợp lộ trình phát triển và tạo kết nối mạng giữa hệ thống cấp nước của hai nhà máy liên vùng. Trước mắt, tỉnh ưu tiên đầu tư xây dựng nhà máy nước liên vùng Đạo Lý và hệ thống truyền tải; Xây dựng hệ thống nước truyền tải đến huyện Thanh Liêm; Xây dựng hệ thống cấp nước cho các xã thuộc huyện Thanh Liêm, Duy Tiên. Kim Bảng thuộc phân vùng cấp nước 1; Chuyển đổi nguồn nước của các nhà máy nước có nguồn cấp nước không đảm bảo. Ước đầu tư giai đoạn 1 đến năm 2025 tổng kinh phí 650 tỷ đồng.

Mục tiêu của tỉnh là sau năm 2020 tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tại khu vực đô thị đạt 100% và tại khu vực nông thôn đạt 95%. Giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch dưới 20% đối với đô thị loại IV trở lên, dưới 25% đối với đô thị loại V. Dịch vụ cấp nước liên tục, đủ áp lực 24 giờ trong ngày đối với các đô thị loại IV trở lên và cấp nước phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế đối với đô thị loại V. Các Khu công nghiệp được cung cấp đầy đủ nước đảm bảo yêu cầu về chất lượng và lưu lượng nước.

Đến năm 2030 tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tại khu vực nông thôn đạt 100%. Giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch dưới 15% tại các đô thị, dưới 20% taị khu vực nông thôn. Dịch vụ cấp nước liên tục, đủ áp lực 24 giờ trong ngày đối với khu vực đô thị. Tiêu chuẩn cấp nước đáp ứng đảm bảo theo quy định ở khu vực thành thị và nông thôn.

Phùng Thống