Lan tỏa việc làm theo Bác ở Đảng bộ xã An Đổ

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05), những năm qua, Đảng bộ xã An Đổ (Bình Lục) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiều nội dung, chương trình, mô hình làm theo Bác. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đảng bộ xã An Đổ có 12 chi bộ trực thuộc, trong đó có 7 chi bộ thôn, 3 chi bộ giáo dục, 1 chi bộ hợp tác xã, 1 chi bộ công an với tổng số 309 đảng viên. Năm 2023, có 10/12 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 94,2% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó, 16,5% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ)… Có được kết quả đó là do Đảng bộ xã An Đổ luôn xác định, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận số 01)  là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hằng năm. Trong năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững”, thu hút trên 90% số đảng viên tham gia học tập.

Đường giao thông ở xã An Đổ. Ảnh: Hân Hân

Cùng với việc học tập, quán triệt chuyên đề học và làm theo Bác, Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Đổ còn thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát các chi bộ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), kết luận  số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ. Thông qua việc kiểm tra, giám sát đã kịp thời nhắc nhở những mặt còn hạn chế, tồn tại của cấp ủy chi bộ và chỉ đạo những giải pháp khắc phục kịp thời. Đến nay, việc thực hiện Chỉ thị số 05 ở Đảng bộ xã An Đổ đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình học và làm theo Bác. Tiêu biểu như UBND xã với mô hình “Xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”; Chi bộ thôn Đại Phu, Chi bộ thôn Mạnh Chư với mô hình “Khu dân cư tự quản” gắn với thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”; Chi hội Phụ nữ thôn Phù Tải với mô hình “Ngôi nhà xanh” thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo hội viên trong việc thu gom chai lọ nhựa, lon bia, nước ngọt để bán lấy tiền xây dựng quỹ hỗ trợ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn; Hội Phụ nữ xã với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”; Hội Cựu chiến binh xã tích cực tuyên truyền, vận động cựu chiến binh, cựu quân nhân đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế…

Nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã An Đổ đặc biệt được thể hiện sinh động, rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Cụ thể là tập trung chỉ đạo các thôn triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất; làm tốt công tác vệ sinh, phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; duy trì và phát triển làng nghề truyền thống dũa thôn Đại Phu, nghề thuốc đông y gia truyền thôn Nguyễn, đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, đa dạng các ngành nghề nông thôn như mộc, nề, may công nghiệp, khâu nón lá... Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế, năm 2023, thu nhập của người dân trên địa bàn xã đạt 80 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo trong độ tuổi lao động còn xấp xỉ 0,83%.

Là một trong những xã về đích NTM kiểu mẫu trong giai đoạn trước, thời gian qua, Đảng ủy xã An Đổ đã tập trung lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đoàn viên, hội viên, người dân nắm được yêu cầu của Bộ tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; tập trung duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, trọng tâm là hoàn thiện các công trình, dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như đường giao thông, kiên cố hóa kênh mương, giữ gìn vệ sinh môi trường; thực hiện thông báo gắn biển địa chỉ số đối với các cơ sở, hộ gia đình trên địa bàn.

Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai thực hiện 2/4 nội dung chưa hoàn thành theo quy định mới của xã NTM kiểu mẫu bao gồm: Đạt chuẩn xã NTM nâng cao (còn nợ 2/19 tiêu chí xã NTM nâng cao là tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế); có ít nhất 1 mô hình thôn thông minh. Thực hiện các nội dung này, xã An Đổ đã và đang triển khai các giải pháp: Thành lập, duy trì hiệu quả các tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn; chỉ đạo các thôn lập nhóm zalo với các thành viên là đại diện của các hộ gia đình để thông báo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như công việc của thôn; giao cho HTX DVNN An Đổ duy trì thực hiện quy hoạch vùng sản xuất lúa hàng hoá bằng giống lúa Bắc thơm số 7 tại thôn Mạnh Chư, thôn Cói; chỉ đạo, hướng dẫn HTX DVNN An Đổ đăng ký tem QR Code truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm gạo Bắc thơm số 7; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng dụng chuyển đổi số để bán sản phẩm dũa cưa, thuốc đông y gia truyền, gạo Bắc thơm số 7 trên các kênh thương mại điện tử; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện; tuyên truyền người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa…

Đồng chí Phạm Xuân Sinh, Bí thư Đảng ủy xã An Đổ khẳng định: Năm 2024, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)  về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, chính quyền, thực hiện đồng bộ các giải pháp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn; phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là cơ sở vững chắc, tạo động lực để Đảng bộ xã An Đổ tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Nguyễn Oanh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy