Bình Lục nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Quán triệt sâu sắc những quan điểm, chủ trương của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, những năm qua, các cấp ủy đảng ở Bình Lục đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác dân vận. Do đó, công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đã có chuyển biến tích cực, rõ nét và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh.

Phát huy vai trò tham mưu của Ban Dân vận Huyện ủy

Trong thời gian qua, Ban Dân vận đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 187 văn bản với các giải pháp cụ thể, phù hợp tình tình thực tiễn của huyện để lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, đề án của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, nhất là Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đề án số 01, Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tham mưu chỉ đạo, tổ chức 138 cuộc đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, qua đó giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân và có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sát hợp, hiệu quả. Đồng thời, tham mưu kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ khối dân vận, mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bình Lục nâng cao hiệu quả công tác dân vận
Diện mạo xã Bình Nghĩa (Bình Lục) đổi thay rõ nét trong quá trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Ảnh: Phạm Hiền

Đặc biệt, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Nghị quyết số 07 của Huyện ủy và Đề án của UBND huyện về xây dựng huyện Bình Lục đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025, Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, trong đó có: Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chỉ thị về “tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống làng, xã trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”, chỉ thị về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện”.

Tham mưu cấp ủy chỉ đạo quán triệt, phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức rõ về mục đích, ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới, từ đó thấy được vai trò chủ thể của mình, nâng cao trách nhiệm, tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, góp phần hoàn thiện các tiêu chí NTM. Tham mưu lãnh đạo MTTQ, các ngành, đoàn thể triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao với những mô hình cụ thể: Đến nay, toàn huyện thực hiện 361 mô hình “Dân vận khéo”; nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, có sức lan tỏa trong cộng đồng, tiêu biểu như: mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” của UBND huyện và các xã, thị trấn, mô hình “Tổ tự quản” của Mặt trận Tổ quốc, mô hình “Quỹ bò vàng sinh sản hỗ trợ hội viên, nông dân nghèo” của Hội Nông dân, mô hình “Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia Hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” của Hội Nông dân xã Đồng Du, mô hình “Câu lạc bộ trồng bưởi sạch” của Hội Cựu chiến binh...

Bình Lục nâng cao hiệu quả công tác dân vận
Mô hình “Ngày thứ 7 với dân” tạo chuyển biến tích cực trong công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Bình Lục. Ảnh: Anh Đức

Nhận thức việc bảo đảm vệ sinh môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống, bảo đảm an toàn cho sức khỏe nhân dân, Ban Dân vận Huyện ủy đã tích cực phối hợp tham mưu chỉ đạo làm tốt công tác vệ sinh môi trường. Theo đó, các cơ quan, ban, ngành từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt mô hình “Ngày thứ 7 với dân”, “Ngày Chủ nhật xanh”; khối dân vận, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp (chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, toàn huyện đã trồng được 106 tuyến đường với gần 15 nghìn cây xanh các loại); đồng thời, xây dựng, thực hiện tốt các mô hình: “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Bể thu gom rác thải nguy hại trên đồng ruộng”, “Ngôi nhà xanh”, “Câu lạc bộ Cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường”... Đặc biệt, đã chỉ đạo MTTQ chủ trì xây dựng, nhân rộng mô hình “Làm men vi sinh, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón hữu cơ” với 550 hộ tham gia làm điểm. Mô hình bước đầu đạt được kết quả tích cực, được các hộ dân đồng tình, hưởng ứng, góp phần giảm lượng rác thải trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, Ban Dân vận Huyện ủy cũng chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo phát huy vai trò của công tác dân vận trong tham gia giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức… Chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội: trong những năm qua, toàn huyện đã vận động, tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ, Tết cho gần 55 nghìn lượt đối tượng chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị giá trên 24 tỷ đồng; vận động xóa gần 500 nhà không an toàn với tổng số tiền hỗ trợ trên 15 tỷ đồng. Các tổ chức chính trị - xã hội tích cực chuyển giao tiến bộ KHKT; phối hợp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, hội viên và duy trì hiệu quả hoạt động vay vốn ủy thác, hướng dẫn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế... qua đó nâng cao thu nhập cho đoàn viên, hội viên. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân mua thẻ BHYT, góp phần nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT tự nguyện trên địa bàn huyện lên 93%.

Có thể khẳng định, vai trò tích cực tham mưu của Ban Dân vận Huyện ủy đã góp phần quan trọng tạo bước chuyển biến mới về chất trong công tác dân vận ở Bình Lục, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tạo động lực thúc đẩy phong trào của địa phương phát triển, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Để công tác dân vận của huyện ngày càng có chiều sâu và hiệu quả thiết thực hơn nữa, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và mục tiêu huyện Bình Lục đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, thời gian tới, Ban Dân vận tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận để nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đối với công tác này. Đồng thời, lãnh đạo củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ khối dân vận, mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ và làm nòng cốt trong công tác vận động quần chúng. Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp dân, đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; chủ động xây dựng, thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống mọi mặt của nhân dân. Lãnh đạo các ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp trong công tác dân vận; thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, nguyện vọng, đời sống của nhân dân. MTTQ, các đoàn thể đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua nhằm tập hợp thu hút đoàn viên, hội viên, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao bằng những mô hình, phần việc cụ thể.

Đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, mặt trận, các đoàn thể huyện đã bám sát cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, những kiến nghị, đề xuất chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời. Việc thực hiện tốt công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh trên địa bàn, xây dựng đảng bộ, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bình Lục nâng cao hiệu quả công tác dân vận
Công tác dân vận góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới ở Bình Lục. Trong ảnh: Nhà văn hóa Thôn 3, xã Vũ Bản được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: Thu Thảo

Thực tế, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở Bình Lục thời gian qua tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo và đạt hiệu quả thiết thực. Đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở; thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, nguyện vọng, đời sống của đoàn viên, hội viên và nhân dân để phản ánh và tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương giải quyết kịp thời. Đã tập trung tham mưu cấp ủy và phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, đề án của Trung ương, của tỉnh về công tác mặt trận, các đoàn thể, nhất là Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị; Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Nghị quyết chuyên đề số 26-NQ/TU, số 34-NQ/TU của Tỉnh ủy về việc “Lãnh đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hà Nam”...

Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung về cơ sở, lấy chi hội, chi đoàn, khu dân cư để tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với nhiều mô hình cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và nhu cầu, lợi ích của đoàn viên, hội viên gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Tiêu biểu như: MTTQ với mô hình "Làm men vi sinh, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón hữu cơ” với trên 500 hộ tham gia; để nhân rộng và nâng cao chất lượng của mô hình, MTTQ huyện phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Trung Lương, Ngọc Lũ, An Ninh, Đồng Du và Thị trấn Bình Mỹ lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động từ 80-100 hộ dân ở cùng 01 khu dân cư tham gia thực hiện; mô hình bước đầu đạt được kết quả tích cực, được các hộ dân đồng tình, hưởng ứng, góp phần giảm lượng rác thải hữu cơ trên địa bàn huyện. Mô hình “Tổ tự quản” đạt nhiều kết quả tích cực, đến nay đã được nhân rộng tại 24 khu dân cư của 17/17 xã, thị trấn. Mô hình “Nhóm nòng cốt tuyên truyền chính sách pháp luật bồi thường, giải phóng mặt bằng” tại 17 xã, thị trấn với 155 thành viên tham gia hoạt động tích cực (tính riêng 9 tháng đầu năm 2023, đã tổ chức tuyên truyền đến 656 hộ dân bị ảnh hưởng bởi diện tích đất thu hồi của 11 công trình, dự án thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng); qua tuyên truyền, nhìn chung các hộ dân đều đồng tình với chủ trương thu hồi đất, không có hộ dân phải thực hiện cưỡng chế; từ đó góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án.

Hội Nông dân với mô hình “Thu gom và xử lý rác thải nguy hại trên đồng ruộng”, đến nay đã xây dựng trên 700 bể chứa rác thải đặt ở các xứ đồng của các xã, thị trấn, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Mô hình “Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng HTX sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” của Hội Nông dân xã Đồng Du tại Thôn An Bài 1 với 7 thành viên tham gia có diện tích canh tác 5 ha, đem lại việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân; Hội LHPN với mô hình “Chi hội 5 không, 3 sạch”, mô hình “10 hộ liền kề xanh - sạch- đẹp” góp phần quan trọng bảo vệ môi trường, đã được nhân rộng ở 9 xã, thị trấn; Đoàn Thanh niên với mô hình "Xây dựng điểm vui chơi cho thanh thiếu niên", đã xây dựng được 24 điểm ở 17/17 xã, thị trấn; mô hình "Khu dân cư không phát sinh thanh niên mắc tệ nạn xã hội" đã nhân rộng ở 33 khu dân cư, được đông đảo đoàn viên, thanh niên đồng tình tham gia; Hội Cựu chiến binh với mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự" ở 17 xã, thị trấn, góp phần tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương; Liên đoàn Lao động huyện với mô hình “Khéo tuyên truyền vận động thành lập Tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp”, kết quả hằng năm đều vận động thành lập được từ 4-5 công đoàn cơ sở...

Với vai trò nòng cốt của mình, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Bình Lục tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tham gia công tác giải phóng mặt bằng; tự nguyện đóng góp công sức, tiền của làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, xây dựng các thiết chế văn hóa, trồng hoa, cây xanh, giữ gìn vệ sinh, môi trường... góp phần hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh (trong hơn 2 năm qua, đoàn viên, hội viên, nhân dân toàn huyện đã đóng góp trên 30 tỷ đồng, gần 50 nghìn m2 đất và hàng nghìn ngày công lao động; riêng từ đầu năm 2023 đến nay đã tham gia trồng 106 tuyến đường cây với tổng số 14.897 cây xanh các loại). Cùng với đó, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội đã đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân về lợi ích của việc tham gia BHYT, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT tự nguyện trên địa bàn huyện. Đồng thời, quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ mặt trận, đoàn thể các cấp vững mạnh: đã tổ chức thành công đại hội đoàn thể các nhiệm kỳ; tăng cường vận động, tập hợp, phát triển thành viên, đoàn viên, hội viên hơn 2 năm qua, MTTQ đã kết nạp thêm 02 tổ chức thành viên, Đoàn Thanh niên vận động thành lập mới 02 chi đoàn, Liên đoàn Lao động huyện tuyên truyền thành lập được 15 công đoàn cơ sở; các đoàn thể đã kết nạp mới 12.229 đoàn viên, hội viên, nâng tỷ lệ tập hợp đạt 83,7%.

Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217- QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Quy định số 124- QĐ/TW của Ban Bí thư (kết quả MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện đã tổ chức 164 cuộc giám sát chuyên đề; 50 cuộc phản biện xã hội). Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống đoàn viên, hội viên, nhân dân và các hoạt động nhân đạo từ thiện được thực hiện tốt.

Có thể nói, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở Bình Lục  thời gian qua tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo và đạt hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực vào việc cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong từng lĩnh vực của cuộc sống; tham gia giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tham gia tích cực vào phong trào quần chúng bảo vệ quốc phòng, an ninh; tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đồng thời góp phần tích cực phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh.  

Đức Anh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.