Bình Lục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng

Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy về nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là Nghị quyết số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới, thời gian qua, Huyện ủy Bình Lục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào đời sống xã hội. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của huyện năm 2023 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Cụ thể, năm 2023 vừa qua, huyện đã tập trung chỉ đạo, định hướng làm tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng; các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, tỉnh, địa phương, ngày truyền thống các ngành, đoàn thể… gắn với tuyên truyền các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện năm 2023, trọng tâm là công tác phòng, chống các dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện.'

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 bằng nhiều hình thức như: Chỉ đạo Trung tâm văn hóa thông tin thể thao tổ chức đăng tải, phát thanh 3.650 tin, bài tuyên truyền kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tỉnh, huyện, kết quả kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp, công tác phòng chống các dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, tuyên truyền công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện...

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Lục tập huấn công tác tuyên giáo năm 2024.

Ngoài việc tuyên truyền qua các bản tin hằng ngày và hằng tuần trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở; thông qua bản tin nội bộ hằng tháng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, các hội nghị sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, học sinh và quần chúng nhân dân tham gia các cuộc thi như: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Bình Lục (1930-2020), Em yêu truyền thống quê hương em... các cuộc thi thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tác dụng giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, học sinh và các tầng lớp nhân dân. Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của cấp ủy các cấp bảo đảm nghiêm túc, kịp thời. Trong đó, chú trọng việc tổ chức thảo luận xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết. Tỷ lệ đảng viên tham dự các hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt nghị quyết luôn đạt từ 98% trở lên.

Với những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh- quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn huyện.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần tích cực chống những biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, giữ vững đoàn kết nội bộ, tạo đồng thuận ngày càng cao trong xã hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, ngành, cơ quan, đơn vị trong huyện tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, coi đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Tổ chức đánh giá kết quả mô hình học tập và làm theo Bác để nhân rộng các mô hình hiệu quả và triển khai mô hình mới. Triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 - 2025 gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng thời tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nâng cao nhận thức, thái độ nghiêm túc trong học tập, gắn nhận thức với hiệu quả công việc của tập thể và cá nhân. Làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, thường xuyên phổ biến cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm rõ những vấn đề lý luận mới được bổ sung thông qua các kỳ đại hội đảng và những vấn đề phát sinh để kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, Bình Lục cũng tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp, giảng viên lý luận chính trị đủ về số lượng, có năng lực, phẩm chất, có bản lĩnh chính trị; phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy