UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết, chương trình chuyên đề của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy

Chiều 5/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết, chương trình chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Hội nghị nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết, cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp có sự chuyển dịch đúng hướng: Tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi - thủy sản, giảm dần tỷ trọng trồng trọt - lâm nghiệp. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021-2022 tăng 1,93%/năm. Tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất lúa tăng cao, nhất là khâu làm đất đạt 100%. Tính đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 19/83 xã đạt NTM kiểu mẫu…

UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết chương trình chuyên đề của Tỉnh ủy Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 20202025
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Sở Xây dựng đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Triển khai thực hiện Nghị quyết, công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch các khu chức năng đã được ưu tiên nghiên cứu thực hiện, tạo tiền đề thu hút các nhà đầu tư lớn đầu tư phát triển tại các đô thị Kim Bảng, Duy Tiên, Phủ Lý. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được quan tâm đầu tư, đặc biệt là đối với hệ thống giao thông kết nối liên đô thị. Năm 2022, tỷ lệ đô thị hoá toàn tỉnh đã đạt 38,1%; dự kiến năm 2023 đạt 43% (mục tiêu Nghị quyết đề ra đến năm 2025 là 47,5%).

UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết chương trình chuyên đề của Tỉnh ủy Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 20202025
Toàn cảnh hội nghị.

Về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 10/9/2021 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị Phủ Lý đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, theo báo cáo của UBND thành phố Phủ Lý, thời gian qua, cơ cấu kinh tế của thành phố đã có sự chuyển dịch đúng hướng, chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn. Công tác xã hội hóa, tư nhân hóa trong đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị được thực hiện có hiệu quả. Tốc độ đô thị hóa ở Phủ Lý phát triển nhanh, diện mạo đô thị thay đổi, đời sống người dân được nâng lên đáng kể. Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thành phố bình quân giai đoạn 2021-2022 đạt 12%; thu cân đối ngân sách năm 2022 đạt 1.616,01 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư trên địa bàn năm 2022 đạt 17.308 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 83,41 triệu đồng/người...

UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết chương trình chuyên đề của Tỉnh ủy Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 20202025
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021-2025, theo báo cáo của Sở Nội vụ: Trong 2 năm qua, các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng nội dung, mục tiêu kế hoạch CCHC đề ra; chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoạt động ngày càng hiệu quả. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết tại Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính ngày càng được nâng cao. Đến nay, 100% các đơn vị, địa phương đều áp dụng mô hình “một cửa điện tử”. Các chỉ số PAPI, SIPAS của tỉnh về cơ bản đã giữ vững thứ hạng theo mục tiêu Nghị quyết đề ra.

UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết chương trình chuyên đề của Tỉnh ủy Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 20202025
Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Thời gian qua, công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý cho chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm và đạt được kết quả tích cực. Hạ tầng số, các nền tảng số được phát triển, triển khai ứng dụng tại tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chuyển đổi số. Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam đã được kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. 100% các xã, phường, thị trấn đều có đường truyền cáp quang, internet cung cấp đến tận thôn, tổ dân phố; 95% dân số được phủ sóng thông tin di động 3G, 4G. Năm 2022, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 66,75%, tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 32,82%.

UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết chương trình chuyên đề của Tỉnh ủy Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 20202025
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy.

Triển khai thực hiện Chương trình số 28-CTr/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là khu vực phía Tây sông Đáy và sông Nhuệ, theo báo cáo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong 2 năm qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, địa phương, công tác bảo vệ môi trường đã đạt được một số kết quả tích cực. Đến nay, 100% các khu công nghiệp đang hoạt động đã xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung và đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đối với nước thải, truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường...100% rác thải sinh hoạt đô thị và 98% rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn được thu gom, xử lý... Môi trường khu vực Tây Đáy đã được cải thiện tích cực thông qua việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp như: yêu cầu các nhà máy xi măng lắp đặt và duy trì hệ thống quan trắc khí thải tự động; thường xuyên quét dọn, phun nước giảm thiểu bụi trên các tuyến đường; Trồng trên 10 vạn cây xanh xung quanh khu vực đường vận chuyển, sản xuất công nghiệp…

Cho ý kiến thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ hơn về kết quả đạt được cũng như hạn chế, nguyên nhân tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 trên các lĩnh vực và tại các địa phương trong tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy ghi nhận, đánh giá cao kết quả, sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh  đề nghị các sở, ngành tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại hội nghị, từ đó chỉnh sửa lại báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết, hoàn thành và nộp về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 12/4. Cùng đó, xác định rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả, kịp thời trong thời gian tới nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, nhất là các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng và phát triển các khu đô thị; cải cách hành chính; xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường khu vực Tây Đáy…

 

 

Nguyễn Oanh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.