UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết, chương trình chuyên đề của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy

Chiều 27/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết, Chương trình chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Theo báo cáo của Sở Công thương, sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, công nghiệp của tỉnh duy trì phát triển và tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh giai đoạn 2021-2022 tăng trưởng bình quân 14,7%/năm (mục tiêu Nghị quyết đề ra tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 là 12,6%/năm). Thu hút đầu tư được đẩy mạnh. Hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp tiếp tục được đầu tư. Các dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp ngày được nâng cao. Nguồn lao động phục vụ doanh nghiệp  được nâng cao về số lượng và chất lượng. Các cơ chế, chính sách thường xuyên được rà soát, cải thiện, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư…

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là du lịch và logistics tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, 2 năm qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc tập trung khắc phục, tháo gỡ khó khăn về sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực kinh tế của tỉnh đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt là hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch. Tốc độ tăng trưởng thương mại - dịch vụ bình quân giai đoạn 2021 – 2022 đạt 6,64%/năm. Giai đoạn 2021- 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng bình quân 19,8%/năm (vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 18,6%/năm); giá trị xuất khẩu tăng bình quân 34,5%/năm (vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 15%/năm). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2022 đạt 73% (đạt mục tiêu Nghị quyết)…

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 9/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết số 06); Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản giai đoạn 2021-2025 Nghị quyết số 09).

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đối với Nghị quyết số 06, thời gian qua, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã đáp ứng được yêu cầu tiến độ thực hiện dự án. Nhiều dự án, công trình trọng điểm của tỉnh hoàn thành và vượt tiến độ giải phóng mặt bằng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên. Các quy định cụ thể của tỉnh về trình tự, thủ tục, cơ chế, chính sách trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đặc biệt chính sách tái định cư, tài chính về đất đai được hoàn thiện, công khai, minh bạch, phù hợp với thực tế, được người dân đồng tình ủng hộ.  

Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đối với Nghị quyết số 09, trong 2 năm qua, công tác quản lý sử dụng đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh được tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, quyết liệt, có hiệu quả. Nhận thức của các cấp, các ngành đối với công tác quản lý và sử dụng đất đai, khoáng sản được nâng lên. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản ngày càng chặt chẽ. Trách nhiệm trong thực thi công việc và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức được nâng cao. Ý thức, trách nhiệm của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản ngày càng tốt hơn…

Lãnh đạo Sở Công thương báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Hội nghị cũng đã nghe Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 9/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, tỉnh đã thực hiện đa dạng hoá nguồn thu, thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, tạo nguồn thu bền vững và ổn định lâu dài. Chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kỷ luật, kỷ cương về tài chính - ngân sách nhà nước được nâng cao. Thu ngân sách nhà nước hàng năm đều đạt và vượt dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao, trong đó thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2022 đã đạt 87% so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Tỷ trọng nguồn thu cân đối ngân sách địa phương hàng năm tăng dần, tỷ trọng ngân sách Trung ương hỗ trợ giảm dần.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 9/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến phân tích, đánh giá, làm rõ hơn về kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 trên các lĩnh vực, tại các địa phương trong tỉnh. Đồng thời cho ý kiến về giải pháp triển khai; kiến nghị, đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương một số nội dung nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả triển khai thực hiện các Nghị quyết trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy ghi nhận, đánh giá cao kết quả, sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị các sở, ngành được giao trên cơ sở đánh giá kết quả, chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế còn tồn tại để xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, chi tiết nhằm thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra; tích cực tham mưu, đề xuất UBND tỉnh để ban hành các cơ chế, chính sách trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ….

 

Nguyễn Oanh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.