Kim Bảng nỗ lực thực hiện vượt các chỉ tiêu về kinh tế

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Kim Bảng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định 16 chỉ tiêu chủ yếu cùng với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực. Trên cơ sở đó, nửa nhiệm kỳ qua, huyện đã nỗ lực từng bước hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, đặc biệt đến nay một số chỉ tiêu về kinh tế đã đạt, vượt so với chỉ tiêu đại hội đề ra.

Qua đánh giá kết quả thực hiện nửa nhiệm kỳ cho thấy, tình hình kinh tế của huyện Kim Bảng được duy trì ổn định và có bước phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, đồng đều trên tất cả các lĩnh vực: công nghiệp – xây dựng, dịch vụ - thương mại, nông nghiệp. Hằng năm, các chỉ tiêu về kinh tế luôn đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người, cơ cấu kinh tế. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trong toàn huyện ước đạt 102,9 triệu đồng, bằng 74,5% mục tiêu đại hội đề ra là 138 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người theo điều tra mức sống là 67,1 triệu đồng, đạt 70,6% mục tiêu đại hội đề ra là 95 triệu đồng. Thực hiện chỉ tiêu về cơ cấu kinh tế, đến hết năm 2022, lĩnh vực nông, lâm, thủy sản chiếm 6,7% (mục tiêu đại hội là 4,9%); công nghiệp – xây dựng chiếm 66% (mục tiêu đại hội là 61,8%); dịch vụ chiếm 27,3% (mục tiêu đại hội là 33,3%). Có được những kết quả tích cực này bởi trong những năm qua huyện Kim Bảng đã chú trọng xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đối với từng lĩnh vực kinh tế.

Trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, huyện Kim Bảng tập trung chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Huyện ủy về sản xuất nông nghiệp, nông thôn mới, nhất là Nghị quyết 04-NQ/HU và Nghị quyết số 08-NQ/HU của Huyện ủy về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp gắn với sản xuất nông sản sạch, ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025 và thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất. Cùng với đó, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, các hợp tác xã, đáp ứng các khâu dịch vụ thiết yếu, như khuyến nông, thú y, cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, liên kết tiêu thụ nông sản cho nhân dân; đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp gắn với sản xuất nông nghiệp sạch, xuất khẩu có giá trị kinh tế cao; cơ giới hóa các khâu sản xuất và làm đất (hiện đạt 100%), thu hoạch (đạt 90,5%), gieo sạ và cấy lúa bằng máy (đạt 45,9%).

Kim Bảng nỗ lực thực hiện vượt các chỉ tiêu về kinh tế
Người dân mua hàng ở cửa hàng tiện ích tại xã Văn Xá (Kim Bảng).

Bên cạnh đó, huyện cũng duy trì thực hiện tốt 18 mô hình cánh đồng mẫu với tổng diện tích 585 ha có liên kết tiêu thụ sản phẩm; mở rộng diện tích cấy lúa hàng hóa chất lượng cao đạt 60,5% diện tích cả năm, bình quân trong năm 2021-2022 đạt 58,8% (mục tiêu đại hội là trên 54%); trồng cây vụ đông giai đoạn 2021-2022 đạt trên 2.107 ha/năm (mục tiêu đại hội là 1.500 ha/năm). Đến nay, huyện đã tập trung ruộng đất nông nghiệp được 534 ha để sản xuất nông sản sạch theo tiêu chuẩn VietGAP. Giá trị sản xuất trên một ha canh tác trong lĩnh vực trồng trọt và thủy sản đến hết năm 2022 đạt xấp xỉ 174 triệu đồng/ha/năm (mục tiêu đại hội là 150 triệu đồng/ha/năm).

Trong nửa nhiệm kỳ qua, lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện được duy trì, phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị, tăng quy mô trang trại, giảm dần hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư với tổng đàn lợn, đàn trâu, bò, đàn dê đạt từ 96% so với mục tiêu đại hội đề ra. Giá trị sản xuất đa canh và diện tích nuôi trồng thủy sản bình quân giai đoạn 2021-2022 đạt 365 triệu đồng/ha (mục tiêu đại hội là 385 triệu đồng/ha). Nhờ huy động tốt các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay, huyện Kim Bảng đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 6 xã đang hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, những năm qua, huyện Kim Bảng cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; về đẩy mạnh phát triển thương mại – dịch vụ, trọng tâm là du lịch và logistics giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Cụ thể, huyện chỉ đạo lập quy hoạch, báo cáo đề xuất bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới khu công nghiệp Kim Bảng I, II, III và các cụm công nghiệp Lê Hồ, Đồng Hóa, Thi Sơn; chỉ đạo nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước tại các cụm công nghiệp, bảo đảm các dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; duy trì, phát triển các làng nghề. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác quy hoạch chung, xây dựng các quy hoạch phân khu để quản lý, thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch, thương mại; tăng cường quảng bá, xúc tiến hoạt động du lịch, dịch vụ và các sản phẩm đặc trưng của địa phương…

Làm rõ hơn về kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Kim Bảng cho biết: Nửa nhiệm kỳ qua, nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp nên sản xuất công nghiệp, dịch vụ của huyện đạt tốc độ tăng trưởng khá qua các năm. Năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp toàn huyện đạt 19.324 tỷ đồng, đạt 74,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn huyện là 5.301 tỷ đồng, đạt 65%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 92 triệu USD, đạt 65,7% (so với mục tiêu đại hội). Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện quản lý năm 2021 đạt 1.248,8 tỷ đồng và năm 2022 đạt 1.274,6 tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2021-2022 tăng 2,06%/năm... Những kết quả, thành tựu đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua chính là tiền đề quan trọng để huyện Kim Bảng vững tin trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển huyện trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch và công nghiệp trọng điểm của tỉnh, là đô thị phát triển theo hướng thông minh, hiện đại, có bản sắc và phát triển bền vững.

Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Kim Bảng phấn đấu các chỉ tiêu về kinh tế, như: cơ cấu kinh tế; thu nhập bình quân đầu người; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện quản lý; số xã đạt tiêu chí lên phường; số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu… đều đạt và đạt vượt so với chỉ tiêu đại hội đề ra. Trong đó, huyện đặt mục tiêu cao đối với một số chỉ tiêu: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2020-2025 tăng bình quân 13,5%/năm, đến năm 2025 đạt 26.167 tỷ đồng (vượt mục tiêu đại hội); số xã đạt tiêu chí lên phuờng là 11 xã (vượt mục tiêu đại hội đề ra là 10 xã); số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là 6 xã (vượt mục tiêu đại hội đề ra là 5 xã)…

Nguyễn Oanh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.