Đảng đoàn HĐND tỉnh kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 29/3, Đảng đoàn HĐND tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí:Thường trực HĐND tỉnh; Phó bí thư, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đảng đoàn HĐND tỉnh kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 20202025
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Trên cơ sở các báo cáo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất: Nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, quyết tâm, sáng tạo, không ngừng đổi mới, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ một cách toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng; tinh thần nghị quyết đại hội đảng các cấp, cũng như các quy định của Nhà nước.

Một số kết quả nổi bật là đã tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, thường xuyên đảm bảo chất lượng, tiến độ. Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong các cơ quan HĐND tỉnh, cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý; chú trọng công tác lãnh đạo kiểm tra, giám sát, dân vận của Đảng; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tốt các kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh, giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh giữa 2 kỳ họp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; duy trì nền nếp việc tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh hằng tháng, các hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố; thực hiện hiệu quả công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; duy trì việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo; đôn đốc, giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân; tăng cường công tác đối thoại với nhân dân; việc giữ mối liên hệ của Đại biểu HĐND với cử tri và Nhân dân trong tỉnh để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, cơ chế, chính sách của tỉnh cũng như nắm bắt tâm tư, ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tiếp tục có nhiều đổi mới trong hoạt động của HĐND tỉnh, trong đó đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, điều hành. Lãnh đạo việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng việc thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương, chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát. Các thành viên Đảng đoàn HĐND tỉnh đã bám sát các quy định, quy chế trong Đảng, các quy định pháp luật, chức trách, nhiệm vụ được giao để làm tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.

Đảng đoàn HĐND tỉnh kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 20202025
Đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Hội nghị cũng phân tích làm rõ một số hạn chế, tồn tại trong lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và trong công tác lãnh đạo của tập thể Đảng đoàn HĐND tỉnh trong nửa nhiệm kỳ qua. Từ đó đề xuất các giải pháp, phương hướng cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong nửa cuối nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nửa nhiệm kỳ còn lại mà Đại hội Đảng các cấp, cũng như nhiệm vụ, Chương trình công tác Đảng đoàn HĐND tỉnh đã đề ra trong nhiệm kỳ. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu rộng nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong toàn thể các cơ quan của HĐND tỉnh, các tổ Đại biểu, Đại biểu HĐND tỉnh để nhận thức sâu sắc nghị quyết, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp; kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ của Đảng đoàn HĐND tỉnh cũng như các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, nhất là các hạn chế, khó khăn, vướng mắc, các khâu yếu; bài học kinh nghiệm. Tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp trọng tâm, đột phá, có tính dự báo và sát thực tiễn. Lãnh đạo tổ chức thực hiện kịp thời nghiêm túc gắn với tăng cường lãnh đạo kiểm tra, giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện.

Đảng đoàn HĐND tỉnh kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 20202025
Đồng chí Bùi Văn Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành nội dung thảo luận.
Đảng đoàn HĐND tỉnh kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 20202025
Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo triển khai thực hiện, nhất là các yêu cầu về đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường và nâng cao năng lực thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết. Tập trung lãnh đạo các giải pháp trọng tâm đã được đề ra trong báo cáo, trong đó chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng các kỳ họp, phiên họp, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, hoạt động chất vấn, giải trình, đánh giá lấy phiếu tín nhiệm đại biểu; công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, quy hoạch đại biểu, cán bộ cơ quan HĐND tỉnh;... Thường xuyên đánh giá để có bổ sung, điều chỉnh đảm bảo thích ứng, phù hợp với thực tiễn phát sinh, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND.

Lãnh đạo các cơ quan của HĐND tỉnh tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc HĐND tỉnh, đảm bảo các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành đúng quy định pháp luật, thẩm quyền, sát thực tiễn, khả thi, đầy đủ căn cứ, cơ sở pháp lý, hồ sơ, thủ tục và mang tính ổn định. Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ các kỳ họp, phiên họp HĐND tỉnh, các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, trong đó quan tâm đầu tư việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tính liên thông trong trao đổi, cung cấp thông tin hoạt động giữa HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh theo các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh: Sau hội nghị này, Đảng đoàn HĐND tỉnh sẽ tập trung trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ, yêu cầu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc bộ.

                                                      

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.