BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận, thống nhất, thông qua nhiều nội dung quan trọng

Sáng 1/12, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tiếp tục phiên họp hội nghị lần thứ 13 thảo luận và nghe Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh vào dự thảo các văn bản của tỉnh và nội dung đề xuất trình tại kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm 2021.

Các đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh. 

BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Tại phiên họp, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày báo cáo giải trình nội dung tiếp thu ý kiến của BCH Đảng bộ tỉnh vào: Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Tỉnh ủy; Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2021-2025; Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022; Dự thảo Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2022 của BCH Đảng bộ tỉnh.

BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo đó, BCH Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo Chương trình công tác, chương trình KTGS năm 2022 của BCH Đảng bộ tỉnh. Có 10 ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Tỉnh ủy, dự thảo nghị quyết của Tỉnh ủy… 

BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày báo cáo giải trình nội dung tiếp thu ý kiến của Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh vào dự thảo các văn bản của Tỉnh ủy.

Tiếp theo,, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo giải trình các ý kiến tham gia góp ý vào nội dung đề xuất trình tại kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm 2021. Theo đó, căn cứ báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia thảo luận của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổng hợp giải trình, làm rõ các nội dung về tình hình phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025; về đánh giá kết quả công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tỉnh Hà Nam; về việc bãi bỏ Nghị quyết số 36/2017/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển công nghiệp- thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào nội dung hội nghị (có 26 ý kiến tham gia thảo luận tại các tổ; 4 ý kiến thảo luận tập trung tại hội nghị). BTV Tỉnh ủy đã tiếp thu, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và được BCH Đảng bộ tỉnh nhất trí thông qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã tổng hợp, nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu về: Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đánh giá khái quát kết quả đạt được, phân tích, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân. Để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo và xác định chủ đề của năm 2022 là “Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; phát triển toàn diện các lĩnh vực KT-XH, quốc phòng- an ninh (QP-AN).

Với tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân phòng, chống dịch bệnh, phát triển sản xuất, kinh doanh. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các chủ trương của tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN.

Về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cấp uỷ, chính quyền các cấp cần quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động và các nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đảng lần thứ XIII về phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN. Tập trung hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I/2022. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tổng quát: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân; tận dụng tốt các cơ hội để thúc đẩy phục hồi, phát triển KT-XH. 

BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo giải trình các ý kiến tham gia góp ý vào nội dung đề xuất trình tại kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm 2021.

Về các nghị quyết, chương trình công tác, chương trình KTGS năm 2022 của BCH Đảng bộ tỉnh, BCH thống nhất ban hành 3 nghị quyết của Tỉnh ủy, gồm: Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng năm 2022; Nghị quyết về phát triển KT-XH 5 năm (giai đoạn 2021-2025); Nghị quyết về phát triển KT-XH năm 2022 và thông qua chương trình công tác, chương trình KTGS năm 2022 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Về Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, BCH thống nhất cao với Dự thảo Quy hoạch tỉnh mà đơn vị tư vấn đã báo cáo; đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục bám sát yêu cầu, nhiệm vụ quy hoạch để hoàn chỉnh báo cáo. BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn thành Quy hoạch tỉnh và thực hiện các bước tiếp theo; phấn đấu đến hết quý I/2022 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tổ chức thực hiện.

BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Về các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND tỉnh, BCH Đảng bộ tỉnh nhất trí chủ trương với nội dung đề xuất của Bán Cán sự đảng UBND tỉnh về việc trình HĐND tỉnh ban hành 8 nghị quyết. Trong đó, lưu ý một số vấn đề cụ thể liên quan đến: Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tiếp thu, hoàn thiện, trình HĐND tỉnh vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các ban của HĐND tỉnh thẩm định, trình kỳ họp của HĐND tỉnh theo quy định.

Kết luận về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Năm 2022 là năm đầu Hà Nam thực hiện phấn đấu tự cân đối ngân sách, do đó kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ tự chủ và thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong cả giai đoạn 2021-2025 của tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển KT- XH 5 năm (2021-2025). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị từng đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tập trung chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành nhiệm vụ được giao, cùng với toàn Đảng bộ phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.