Bình Lục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sau 5 năm (2016- 2021), việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức (CCVC) và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Bình Lục. Đồng thời, trở thành động lực để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân toàn huyện phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, ngay từ khi triển khai thực hiện, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Bình Lục luôn coi trọng việc cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành những việc làm thường xuyên trong ý thức tự giác của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ), địa phương, đơn vị, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và gắn liền với các cuộc vận động, phong trào thi đua nhằm không ngừng hoàn thiện chuẩn mực, đạo đức công vụ của CBĐV, CCVC. Đồng thời, vận dụng nội dung học tập, làm theo gương Bác trong việc tập trung giải quyết dứt điểm, thấu đáo những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở từng địa phương, đơn vị, củng cố, nhân lên sự đồng thuận, tin tưởng, thống nhất về ý chí, hành động trong CBĐV, CCVC và các tầng lớp nhân dân. 

Bình Lục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
Huyện ủy Bình Lục khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo gương Bác.

Để đạt được mục đích đó, cấp ủy, cơ quan tuyên giáo từ huyện đến cơ sở ở Bình Lục tập trung chỉ đạo, hướng dẫn việc tuyên truyền, quán triệt, thực hiện các chuyên đề hằng năm đảm bảo yêu cầu sâu sát, thiết thực, có kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả cụ thể theo từng quý, từng năm. Nội dung học tập, làm theo Bác được liên hệ, vận dụng và cụ thể hóa sao cho dễ nhớ, dễ thực hành, nhân rộng; phù hợp với vị trí việc làm của từng cá nhân, được thực hiện trên tinh thần tự giác, cầu thị, thể hiện rõ thời gian, giải pháp thực hiện và được lồng ghép vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của mỗi CBĐV, CCVC, đoàn viên, hội viên. 

Cấp ủy, TCĐ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở cũng rất chú trọng đề cao, phát huy tinh thần nêu gương của CBĐV, CCVC, nhất là người đứng đầu trong lựa chọn những hạn chế, tồn tại liên quan tới phong cách, phương pháp công tác và hiệu quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao…để tập trung khắc phục. Theo đó, các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, đơn vị gương mẫu đi đầu trong học tập, làm theo gương Bác thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực. Hằng tháng, các đồng chí cấp ủy viên, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ tại đầu mối đơn vị được phân công phụ trách ít nhất 1 tháng 1 chi bộ. Qua đó, nội dung thực hiện Chỉ thị 05 đã được lồng ghép hài hòa cùng với nhiệm vụ công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, nhiệm vụ lãnh đạo, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội(KT-XH), bảo đảm quốc phòng- an ninh(QP-AN) của địa phương.

Bình Lục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
LLVT huyện Bình Lục tham gia xây dựng đường hoa nông thôn mới.

Quyết tâm cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo Bác vào thực tế đời sống, BTV Huyện ủy Bình Lục đã lựa chọn những nội dung đột phá: đổi mới phong cách, tác phong công tác theo hướng: gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, thực thi công vụ; xây dựng hình ảnh người CBĐV, CCVC trung thành, trách nhiệm, kỷ cương; tạo dựng bộ máy cơ quan hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân phục vụ. Theo đó, BTV Huyện ủy chỉ đạo xây dựng một số mô hình có nội dung phù hợp: “Cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”, “Ngày thứ bẩy với dân”...

Nội dung các mô hình học tập, làm theo gương Bác luôn được BTV Huyện ủy Bình Lục đặc biệt chú ý lựa chọn theo hướng đảm bảo yêu cầu: cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, có sức lan toả và đem lại hiệu quả thiết thực, tránh hình thức. Trên cơ sở đó, Huyện ủy Bình Lục chỉ đạo, lựa chọn xây dựng 3 mô hình điểm cấp huyện: “Nêu cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ CBCC xã trung thực, gần dân, sát dân, gắn bó với nhân dân” (Đảng bộ xã Tràng An); “Nêu cao vai trò lãnh đạo của chi bộ trong tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế” (Chi bộ HTX DVNN An Ninh và Hội CCB thị trấn Bình Mỹ); “Nêu cao vai trò trách nhiệm của hội CCB trong việc phối hợp với công an xã bảo vệ an ninh, trật tự thôn xóm”. 

Từ những kết quả tích cực của 3 mô hình điểm (đặc biệt là sức lan tỏa từ mô hình điểm của CBĐV,CC xã Tràng An), BTV Huyện ủy đã tổ chức hội thảo, đánh giá và khẳng định: Việc triển khai mô hình điểm góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo chuyển biến tích cực về hành động của cấp ủy, chính quyền, CBĐV, các tầng lớp nhân dân trong việc tự giác, thường xuyên học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Đây là cơ sở để Bình Lục nhân rộng mô hình “Cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ” ở 17/17 xã, thị trấn, trong đó chú trọng xây dựng “bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính” đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, được CBĐV, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. 

Từ những kết quả ban đầu tích cực đó, Huyện ủy Bình Lục tiếp tục xây dựng mô hình điểm “Ngày thứ bảy với dân” ở thị trấn Bình Mỹ. Chỉ sau 3 tháng triển khai, thu nhiều kết quả tích cực, mô hình tiếp tục được chỉ đạo nhân rộng đến tất cả các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với từng địa phương, đơn vị, thể hiện sự nhất quán trong toàn Đảng bộ huyện về nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả thực hiện các mô hình bước đầu tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động của CBĐV, CCVC, các tầng lớp nhân dân. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương, đơn vị chuyển biến tích cực, số đơn thư giảm; công tác điều tra, phá án, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội kịp thời hơn; phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng tuyến phố, tổ phố xanh, sạch, đẹp, văn minh được CBĐV, nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia.

Phát huy những kết quả, kinh nghiệm đạt được, thời gian tới Huyện ủy Bình Lục tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Theo đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách và những Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm chính trị huyện và các nhà trường. Đồng thời, đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức để học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mỗi cấp ủy, TCĐ, đoàn thể, địa phương, đơn vị, mỗi CBĐV, CCVC, đoàn viên, hội viên. Mặt khác, gắn thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, phát huy vai trò nêu gương của CBĐV, nhân rộng, nâng cao chất lượng hiệu quả những mô hình đã và đang có sức lan tỏa tích cực.

Trâm  Anh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.