Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 10/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phóng viên (P.V) Báo Hà Nam có cuộc trao đổi với đồng chí Trương Công Khải (ảnh), Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Lục về thực hiện nhiệm vụ này ở Đảng bộ huyện.

Đồng chí Trương Công Khải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Lục.

P.V: Thưa đồng chí Bí thư, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng vững mạnh. Đồng chí có thể chia sẻ đánh giá của mình về tình hình hiện nay và những khó khăn, thách thức trong việc thực hiện nhiệm vụ này ở Đảng bộ huyện?

Đồng chí Trương Công Khải: Chắc chắn rồi, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là hết sức quan trọng và cần thiết. Hiện nay, Đảng bộ huyện Bình Lục có 55 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc (gồm 20 đảng bộ và 35 chi bộ), với tổng số 6.999 đảng viên. Tổng số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở có 263 chi bộ (đảng bộ xã, thị trấn có 241 chi bộ; đảng bộ cơ quan có 22 chi bộ).

Thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện, phù hợp với đặc điểm tình hình của các chi bộ trong toàn đảng bộ. Việc thực hiện chế độ sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức ngày càng nền nếp. Các chi bộ, đảng bộ thực hiện tốt chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của cấp ủy đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ được tăng cường, thiết thực và hiệu quả; kịp thời kiện toàn, tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ. Sinh hoạt chuyên đề tiếp tục được quan tâm, nội dung thiết thực. Một số chi bộ đã có cách làm hay, sáng tạo, từ đó có những biện pháp nhằm khắc phục được tình trạng trong sinh hoạt chi bộ chủ yếu bàn về công việc chuyên môn, không đúng với nội dung, tính chất sinh hoạt Đảng; không bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu (ở một số chi bộ hành chính sự nghiệp và thôn). Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt cao, bình quân tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đạt trên 85% (đối với các chi bộ trực thuộc Huyện ủy tỷ lệ đạt 100%; đối với các chi bộ cơ sở thực hiện mô hình sinh hoạt chi bộ mẫu đạt trên 95%). Không có chi bộ nào vi phạm về chế độ, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, ý thức, trách nhiệm của đảng viên trong toàn đảng bộ.

Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, song, sinh hoạt chi bộ ở địa phương vẫn còn những khó khăn, vướng mắc. Có một thực tế là: đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ thôn, tổ dân phố, khu dân cư hầu hết là những cán bộ về hưu chuyển sinh hoạt Đảng về nơi cư trú, đảng viên làm nông nghiệp có trình độ khác nhau. Phần lớn các đảng viên sinh hoạt tại chi bộ đều có nhiều năm tuổi Đảng, độ tuổi bình quân của các đảng viên là rất cao. Một số đảng viên trẻ đi làm kinh tế, có đảng viên phải đi làm xa nên việc sinh hoạt chi bộ cũng bị ảnh hưởng. Một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trình độ, năng lực, phương pháp tổ chức sinh hoạt của một số bí thư chi bộ còn hạn chế. Một số cấp ủy chưa có các giải pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, vai trò tiền phong gương mẫu của một số đảng viên còn yếu; công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên còn hạn chế.

Một khó khăn nữa đó là cơ sở vật chất phục vụ cho sinh hoạt chi bộ ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu (nhất là ở các thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập số lượng đảng viên đông, có chi bộ trên 100 đảng viên). Số ít cấp ủy cấp trên trực tiếp chưa làm tốt công tác lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ của các tổ chức đảng trực thuộc. Những khó khăn này đã dẫn đến một số chi bộ chưa thực hiện nghiêm việc sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; chưa tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy định, một số chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nội dung sinh hoạt còn nặng về chuyên môn, chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, ý kiến tham gia thảo luận còn ít. Trong sinh hoạt chi bộ, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình vẫn còn yếu, việc chủ động phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên còn hạn chế, vẫn còn một số đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. Việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và đánh giá việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) ở một số chi bộ chưa trở thành nội dung thường xuyên. Công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên mới còn hạn chế, vẫn còn tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt đảng phải xoá tên.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Một buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Trường Mầm non thị trấn Bình Mỹ (Bình Lục). Ảnh: Đức Anh

P.V: Vậy những giải pháp mà Huyện ủy đã và đang triển khai để giải quyết những vấn đề này là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Trương Công Khải: Huyện ủy đã triển khai nhiều giải pháp một cách đồng bộ. Một trong số đó là tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện chế độ dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn của cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo quản lý. Qua đó, chỉ rõ những tồn tại hạn chế, đề ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tiếp theo. Đồng thời phân công cán bộ lãnh đạo phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện dự sinh hoạt tại chi bộ thôn và tổ dân phố trực thuộc đảng bộ các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2020 - 2025; quy định rõ trách nhiệm của các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện trong việc dự, theo dõi, báo cáo kết quả sinh hoạt chi bộ tại các đơn vị được phân công.

Cùng với đó, tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi; triển khai thí điểm mô hình sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu tại 5 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn, sau đó nhân rộng trên địa bàn toàn huyện. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao cho Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với các ban xây dựng Đảng tổ chức tập huấn cho các đồng chí từ chi ủy viên các chi bộ thuộc đảng bộ xã, thị trấn về công tác nghiệp vụ đảng viên và tổ chức sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương. Chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn, các đảng bộ, chi bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc việc thực hiện các tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 20; đồng thời bổ sung thêm 08 tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu để các đảng bộ, chi bộ lựa chọn thí điểm và nhân rộng triển khai thực hiện.

Một trong những biện pháp được đánh giá cao đó là sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo của người đứng đầu - Bí thư chi bộ trong cách đặt vấn đề, gợi mở để thảo luận tại buổi sinh hoạt chi bộ. Cùng với đó, tiếp tục chú trọng công tác tập huấn cho các đồng chí từ chi ủy viên các chi ủy thuộc đảng bộ xã, thị trấn về công tác nghiệp vụ đảng viên và tổ chức sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương và Nghị quyết số 05, Hướng dẫn số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quy định rõ trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công; trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng chi ủy viên, bí thư chi bộ. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; bí thư chi bộ là thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Duy trì và thực hiện hiệu quả mô hình sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu; tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ bốn tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; đảng viên tốt) theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XIII) và Hướng dẫn số 15-HD/TU, ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở và các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong toàn đảng bộ huyện.

Tập trung chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên chỉ đạo sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện để bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, chúng tôi đã và sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện việc chấp hành nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

P.V: Theo đồng chí, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, có cần thiết phải đổi mới phương pháp sinh hoạt không?

Đồng chí Trương Công Khải: Đúng vậy. Việc đổi mới phương pháp sinh hoạt, như áp dụng các hình thức sinh hoạt linh hoạt, sáng tạo sẽ giúp nâng cao hiệu quả sinh hoạt chi bộ. Thực tế cho thấy, đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ giúp cho sinh hoạt chi bộ được mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên, tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

P.V: Đồng chí có thông điệp gì muốn gửi đến các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện về thực hiện nhiệm vụ này?

Đồng chí Trương Công Khải: Tôi muốn nhấn mạnh rằng: mỗi đảng viên, dù ở cương vị nào, đều có trách nhiệm và vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân và đóng góp tích cực vào sinh hoạt chung của tổ chức đảng. Qua đó, góp phần tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh toàn diện, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!                                                                      

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy