Nâng cao chất lượng tổ chức đảng trong lực lượng công an xã ở Bình Lục

Trên địa bàn huyện Bình Lục, 17/17 xã, thị trấn đã thành lập chi bộ công an xã với 94 đảng viên; 17/17 đồng chí trưởng công an xã là bí thư chi bộ, tham gia đảng ủy và HĐND cấp xã. Ngay sau khi thành lập, các chi bộ xây dựng quy chế làm việc, chấp hành nghiêm quy định về duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt, đề cao tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên (CBĐV), phát huy vai trò tổ chức đảng của lực lượng công an nhân dân (CAND) trong bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở.

Hướng tới nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ công an xã, Đảng ủy Công an huyện Bình Lục chú trọng chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên. Theo đó, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận… của Trung ương, của cấp ủy cấp trên bằng hình thức phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Cùng với đó, chú trọng tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tuyên truyền những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và lực lượng CAND, điển hình là tổ chức 2 đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên” và “Kỷ niệm 75 năm thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và 75 năm Ngày truyền thống xây dựng lực lượng CAND (11/3/1948 – 11/3/2023)”.  

Nâng cao chất lượng tổ chức đảng trong lực lượng công an xã ở Bình Lục
Một buổi sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ Công an xã Bối Cầu (Bình Lục).

Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBĐV công an xã cũng luôn được chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, đã đề xuất cử 37 lượt CBĐV tham gia các lớp liên thông đại học, trung cấp lý luận chính trị - hành chính; 136 lượt CBĐV, chiến sỹ tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ. Đảng ủy Công an huyện Bình Lục chú trọng đẩy mạnh thực hiện nghị quyết và kế hoạch của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường quản lý, giáo dục, phòng ngừa CBĐV, chiến sỹ vi phạm. Thường xuyên rà soát CBĐV, chiến sỹ có dấu hiệu vi phạm để có biện pháp quản lý, giáo dục, đưa vào diện tinh giản biên chế đối với số cán bộ có năng suất, chất lượng hiệu quả công tác thấp. Đã đưa 3 CBĐV thuộc chi bộ công an xã vào diện theo dõi, quản lý, giáo dục. Đồng thời, chỉ đạo chi bộ công an xã, thị trấn chú trọng công tác phát triển đảng viên, chủ động rà soát nguồn gắn với quan tâm bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu, rèn luyện trong học tập, công tác để tạo nguồn kết nạp Đảng, qua đó kết nạp 2 quần chúng ưu tú vào Đảng. 

Hướng tới nâng cao chất lượng tổ chức đảng trong lực lượng công an xã, Đảng ủy Công an huyện Bình Lục chú trọng tăng cường kiểm tra, giám sát (KTGS), trọng tâm là KTGS chuyên đề về tổ chức sinh hoạt chi bộ; phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt chi bộ... Tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an huyện với đảng ủy các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ KTGS đối với chi bộ, CBĐV; chủ động cung cấp thông tin với đảng ủy xã, thị trấn về CBĐV thuộc chi bộ công an xã trong thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Phân công các đồng chí thường vụ đảng ủy, lãnh đạo công an huyện thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình, giám sát thường xuyên đối với CBĐV thuộc chi bộ công an xã; định kỳ dự, theo dõi, hướng dẫn, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, kịp thời xử lý những khó khăn, hạn chế, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trách nhiệm nêu gương của CBĐV, người đứng đầu…

Những giải pháp đồng bộ, phù hợp trên đây đã góp phần từng bước xây dựng tổ chức đảng công an xã trong sạch vững mạnh, CBĐV công an xã chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Hằng năm, 100% chi bộ công an xã được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (32% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 99% CBĐV được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (trên 11%  xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Qua đó, bảo đảm vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối mọi mặt của Đảng đối với lực lượng công an xã, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch về bảo đảm ANTT, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng, tạo chuyển biến tích cực về tình hình ANTT tại cơ sở. 3 năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ công an xã, lực lượng công an cơ sở đã phát hiện, xử 113 vụ, 218 đối tượng phạm tội về hình sự, ma túy; tổ chức tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát những địa bàn giáp ranh, phức tạp về ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện, mục tiêu chính trị trọng yếu; tuyên truyền, vận động công dân giao nộp, thu hồi 178 loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; vận động, tuyên truyền nhân dân lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát, kết quả 17/17 xã, thị trấn lắp đặt 395 mắt camera...

Thực hiện các dự án: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân gắn chíp; phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia…, lực lượng công an xã không quản ngày đêm, thường trực 24/24h/ngày, làm việc cả thứ bảy, chủ nhật để thu thập dữ liệu dân cư, làm hồ sơ, nhập dữ liệu, vận động nhân dân làm căn cước công dân; về địa bàn thôn, xóm làm căn cước công dân cho người già yếu, tàn tật; tích cực thu nhận, kích hoạt định danh mức 1, mức 2 cho công dân. Kết quả đã đồng bộ 100% hệ thống cơ sở dữ liệu; thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho 100% công dân từ đủ 14 tuổi trở lên; tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh mức 1, thu nhận, đề nghị phê duyệt hồ sơ định danh điện tử mức 2 cho 64.221 trường hợp (đạt 49,7%). 

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức đảng trong lực lượng công an xã, Đảng ủy Công an huyện Bình Lục tập trung phổ biến, quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, CBĐV về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và CBĐV. Cùng với đó, chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đơn vị; đề cao trách nhiệm nêu gương của CBĐV. Triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nội dung về thực hiện Nghị quyết 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 12 ngày 25/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương, Nghị quyết 29 ngày 26/9/2022 của Tỉnh ủy Hà Nam, Nghị quyết 13 ngày 7/11/2022 của BTV Huyện ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng đội ngũ CBĐV công an xã, thị trấn có bản lĩnh chính trị, vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ. Tham mưu thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an huyện và đảng ủy các xã, thị trấn trong KTGS chi bộ công an xã, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy, tăng cường sự chỉ đạo tập trung, thống nhất xuyên suốt của đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng gắn với chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức, điều hành sinh hoạt chi bộ cho đội ngũ bí thư chi bộ công an xã, thị trấn.

Dương Hồng Quang

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.