Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) và cơ quan tuyên giáo các cấp ở Đảng bộ huyện Bình Lục thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền (TT-TT), phục vụ đắc lực và góp phần thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, với tinh thần chủ động thích ứng linh hoạt, an toàn trước những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Bình Lục đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện và cấp ủy cơ sở đổi mới hình thức TT-TT phù hợp với điều kiện thực tế, coi trọng, đề cao tính thiết thực, hiệu quả. Cùng với đó, tăng cường hoạt động phối hợp với các cơ quan báo chí nhằm thực hiện tốt công tác TT-TT trên hệ thống thông tin đại chúng. BTV Huyện ủy Bình Lục đã ký kết chương trình phối hợp với Báo Hà Nam nhằm từng bước nâng cao tính định kỳ, chất lượng, hiệu quả công tác TT-TT trên báo đảng bộ địa phương, phục vụ đắc lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. 

Đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị
Huyện ủy Bình Lục tổ chức hội nghị tuyên truyền, học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tháng 7/2022. Ảnh: Trần Thảo

Để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TT-TT phục vụ nhiệm vụ chính trị, BTV Huyện ủy Bình Lục chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn về công tác TT-TT đối với các cấp, ngành, đoàn thể trong khối tư tưởng, văn hóa bảo đảm nội dung cụ thể, đồng bộ, toàn diện, kịp thời và hiệu quả. Cùng với đó, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp tổ chức chu đáo các hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn và từng nhóm đối tượng tiếp nhận. Hình thức học tập, tuyên truyền, quán triệt trực tiếp kết hợp trực tuyến đã dần đi vào nền nếp và đạt được những hiệu quả tích cực, góp phần sớm đưa tinh thần chỉ đạo cũng như nội dung các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận… của Đảng, nhất là những văn bản mới ban hành đến với đông đảo cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân, lan tỏa hiệu ứng tích cực trong thực tế đời sống.

BTV Huyện ủy Bình Lục cũng rất chú trọng chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) từ huyện đến cơ sở theo hướng chú trọng chất lượng, bảo đảm hiệu quả hoạt động. Cùng với đó, chỉ đạo duy trì tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, nghiệp vụ tuyên truyền miệng… bằng hình thức phù hợp đối với đội ngũ BCV, TTV và cán bộ ban tuyên giáo đảng ủy các xã, thị trấn. Đến nay, đội ngũ BCV, TTV của Đảng bộ huyện Bình Lục được xây dựng và duy trì hoạt động đều khắp ở cả 3 cấp: huyện; xã; thôn, tổ phố (gồm: 4 BCV cấp tỉnh; 27 BCV cấp huyện; 153 BCV cấp cơ sở; 3 cán bộ phụ trách TT-TT các đảng bộ trực thuộc huyện ủy; 234 cán bộ TTV thuộc đảng ủy các xã, thị trấn). Đội ngũ BCV, TTV cơ bản đã qua đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, có lập trường quan điểm vững vàng, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh, có năng lực TT-TT và tinh thần trách nhiệm cao.

Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TT-TT phục vụ nhiệm vụ chính trị, BTV Huyện ủy Bình Lục cũng đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn “Bản tin nội bộ” của huyện (phát hành hằng tháng) gửi các đồng chí huyện ủy viên, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể của huyện được phân công dự sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ BCV tại các chi bộ thôn, tổ phố. Cùng với sâu sát, kịp thời trong định hướng những nội dung TT-TT trọng tâm tại các hội nghị BCV hằng tháng, BTV Huyện ủy thường xuyên chú trọng chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể trong khối tư tưởng, văn hóa phát huy thế mạnh của hệ thống truyền thanh cũng như hiệu quả của hình thức cổ động trực quan từ huyện đến từng địa bàn cơ sở. Nhờ đó, các cơ quan, đoàn thể trong khối tư tưởng văn hóa cùng đội ngũ BCV, TTV trên địa bàn đã tập trung TT-TT bảo đảm tính kịp thời, toàn diện, hiệu quả những định hướng lớn của cấp ủy, chính quyền về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đồng thời, TT-TT đậm nét những sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa, truyền thống nổi bật của đất nước, của tỉnh, huyện, các ngành, đoàn thể, qua đó khơi dậy khí thế thi đua, động viên CBĐV, nhân dân nỗ lực hoàn thành toàn diện những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị
Đường giao thông tại xã Tiêu Động (Bình Lục) được chỉnh trang xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Quang Huy

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác TT-TT trong thời gian tới, cấp ủy, TCĐ và cơ quan tuyên giáo các cấp của Đảng bộ huyện Bình Lục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, TCĐ đối với công tác TT-TT phục vụ nhiệm vụ chính trị. Theo đó, các cấp ủy, TCĐ tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, luôn xác định và coi công tác TT-TT là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là của người đứng đầu cấp ủy, tập thể cấp ủy và mỗi CBĐV, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Nghị quyết số 04 ngày 6/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới. Chỉ đạo, hướng dẫn duy trì có chất lượng việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền miệng cấp huyện và cấp cơ sở.

Chỉ đạo, thực hiện tốt việc tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của các cơ quan khối tư tưởng, văn hóa, qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác TT-TT. Với phương châm không chỉ dừng lại ở việc tổ chức quán triệt, học tập chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thông báo tình hình thời sự mà còn phải tiến hành TT-TT, hướng dẫn nâng cao trình độ nhận thức của CBĐV, nhân dân về phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống. Hình thức TT-TT luôn hướng đến sự đa dạng, phong phú gắn với tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, kết hợp lồng ghép linh hoạt nội dung TT-TT thông qua các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, câu lạc bộ… để chuyển tải, lan tỏa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương vào thực tế đời sống.

Chỉ đạo, đôn đốc duy trì tổ chức tốt các hội nghị BCV định kỳ, đồng thời tăng cường cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết cho đội ngũ BCV, TTV, nhất là các nguồn thông tin tư liệu nội bộ của cấp ủy, TCĐ. Bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy cấp trên trong công tác định hướng TT-TT phục vụ nhiệm vụ chính trị trong từng thời điểm cụ thể, coi trọng tính thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên chỉ đạo, thực hiện chu đáo công tác kiện toàn nhân lực, bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm nghiệp vụ, bảo đảm đội ngũ BCV, TTV các cấp có phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác TT-TT trong tình hình mới.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác TT-TT; chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, hoàn thiện, nâng cao tính phù hợp và hiệu quả quy chế hoạt động của đội ngũ BCV, TTV; định kỳ đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm về hoạt động TT-TT gắn với nhân rộng, biểu dương, khen thưởng những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động TT-TT phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Vũ Trùng Dương
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Lục

.

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.