Bình Lục chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Xác định công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Lục đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc triển khai, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về công tác này. Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thực tế, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC của công dân trên địa bàn huyện ngày càng được quan tâm, thực hiện thường xuyên và quyết liệt hơn. Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết KNTC trên địa bàn huyện được đẩy mạnh. Tăng cường tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, tuyên truyền trực quan tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo tuyên truyền thông qua các hội nghị lồng ghép, phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp và Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện... tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn huyện.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong huyện cũng đã ban hành một số văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, xử lý phản ánh, kiến nghị, giải quyết KNTC. Trong quý I năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo ban hành 02 văn bản; chỉ đạo UBND huyện ban hành các văn bản về thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư KNTC... Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giải quyết KNTC, trong đó chú trọng công tác phối hợp giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, yêu cầu các cơ quan khối nội chính huyện thường xuyên trao đổi, phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết các tin báo, tố giác tội phạm; giải quyết KNTC theo quy định. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thanh tra huyện, Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện tích cực phối hợp với cơ quan tư pháp huyện trong công tác giải quyết KNTC, tin báo tố giác. 

Bình Lục chú trọng công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bình Lục làm việc với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ảnh: Đức Anh

Đối với các vụ việc phức tạp, những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các cơ quan tư pháp tiến hành họp bàn biện pháp giải quyết, hạn chế thấp nhất số đơn thư gửi vượt cấp hoặc khiếu kiện đông người, bảo đảm phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện và cơ sở. UBND huyện và UBND các xã, thị trấn duy trì, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân theo quy định, gắn việc tiếp công dân với xử lý, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nhất là trong quản lý và sử dụng đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội. Thường xuyên duy trì và thực hiện chế độ giao ban Thường trực Huyện ủy hằng tuần để nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, trong đó có công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC; đồng thời, chủ động triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, hướng dẫn tổ chức việc thực hiện nhiệm vụ công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC.

Nhằm bảo đảm hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, đảng ủy các xã, thị trấn tích cực, chủ động xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, kỷ luật Đảng, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên; phối hợp chặt chẽ giữa ủy ban kiểm tra cấp trên với ủy ban kiểm tra cấp dưới, với các cơ quan chức năng trong việc xác minh làm rõ những nội dung KNTC, kết luận theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Duy trì nền nếp hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận, tổng hợp, phân loại xử lý, giải quyết đơn thư KNTC. Kịp thời tham mưu, phối hợp đề xuất, cho ý kiến xem xét, giải quyết những vụ việc, đơn thư KNTC phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là những nội dung liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác giải quyết đơn thư KNTC liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới. Trong thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường, chất lượng, hiệu quả được nâng cao, đặc biệt là công tác giải quyết đơn thư KNTC đối với tổ chức đảng và đảng viên. 

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào lịch tiếp dân theo kế hoạch đã được ban hành, thông báo lịch cụ thể tiếp dân của đồng chí bí thư cấp ủy, lãnh đạo UBND trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, các xã, thị trấn; đồng thời chỉ đạo UBND huyện và các xã, thị trấn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất, công khai lịch tiếp công dân trên cổng thông tin điện tử của huyện. Chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm bắt thông tin công dân tập trung đông người đến trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh KNTC, kiến nghị, phản ánh; nắm chắc tình hình KNTC và tiến hành rà soát các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị; khi xảy ra vụ việc KNTC đông người, phức tạp, người đứng đầu cấp, ngành cần đề cao trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt, trực tiếp đối thoại với người dân, có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành điểm nóng gây phức tạp về an ninh trật tự. Thanh tra huyện, Ban tiếp công dân huyện đã chủ động tham mưu với Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư KNTC, kiến nghị và phản ánh của công dân bảo đảm về trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết…

Với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện đã được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực. Việc KNTC và giải quyết KNTC của công dân được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn huyện đã tiếp 143 lượt công dân với tổng số 169 người, trong đó có 1 đoàn đông người. Nội dung chủ yếu công dân KNTC, kiến nghị, phản ánh liên quan đến đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp mốc giới. Toàn huyện đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 46/46 đơn. Trong đó, 35 đơn, vụ việc, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền; 11 vụ không thuộc thẩm quyền. Riêng UBND huyện đã giải quyết 8/14 vụ việc kiến nghị, phản ánh; đang giải quyết 6 vụ việc.

Thời gian tới, huyện Bình Lục tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân; tiếp nhận, phân loại, giải quyết kịp thời đơn thư, vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật, bảo đảm không để đơn thư tồn đọng, không để phát sinh khiếu kiện đông người, vụ việc phức tạp... Tiếp tục chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ để tiếp nhận đơn thư, hướng dẫn công dân thực hiện quyền KNTC theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, rà soát giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài tồn đọng trên địa bàn huyện. Đồng thời, tăng cường hoạt động đối thoại giữa chính quyền các cấp với các tổ chức, công dân; chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết KNTC của công dân. Thường xuyên đôn đốc, nắm bắt thông tin về tình hình KNTC trên địa bàn để có giải pháp xử lý kịp thời. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC cũng như nâng cao trách nhiệm, năng lực chuyên môn của cán bộ tiếp công dân, giải quyết đơn thư, KNTC.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.