Các đại biểu dự hội nghị tập huấn “Đào tạo cho cán bộ quản lý Nhà nước về chính sách công nghiệp hỗ trợ”.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và một số doanh nghiệp (DN) ngành CNHT trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công thương Trung ương, CNHT có vai trò quan trọng, tạo động lực cho nền kinh tế tăng trưởng trong dài hạn; mở rộng khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tham gia vào chuỗi giá trị và mạng sản xuất toàn cầu.

Từ năm 2015 đến nay, chính sách phát triển CNHT của Việt Nam đã cụ thể hơn, giải pháp chính sách đã triển khai đồng bộ hơn. Tuy nhiên, vẫn còn dàn trải, nằm ở nhiều văn bản khác nhau nên khó khăn trong công tác phối hợp thực hiện; Đầu tư cho phát triển CNHT còn hạn chế, DN khó tiếp cận thông tin; hỗ trợ (nếu có) cũng còn rất hạn chế… Số DN ngành CNHT gia tăng nhưng còn ít, chủ yếu là DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), DN nội địa quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh còn thấp. Nhiều DN CNHT nội địa khó tham gia vào chuỗi giá trị của DN FDI và chuỗi cung ứng toàn cầu; một số ngành có dung lượng thị trường lớn nhưng CNHT vẫn kém phát triển như dệt may, da giày, điện tử…

Trên cơ sở cung cấp bức tranh tổng quan về chính sách phát triển CNHT của Việt Nam, hội nghị thông báo những thông tin tổng quan về ngành CNHT; chính sách phát triển CNHT hiện hành tại Việt Nam (chính sách hỗ trợ về hạ tầng, tài chính, thị trường, cải tiến và đổi mới công nghệ sản xuất); các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phát triển CNHT; những sản phẩm CNHT ưu tiên trong nước hiện nay (dệt may, điện tử, da giày, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo, sản phẩm hỗ trợ công nghiệp công nghệ cao).

Trên cơ sở đó giúp các học viên đánh giá đúng thực trạng phát triển ngành CNHT của Hà Nam; xác định rõ những khó khăn, hạn chế cũng như các sản phẩm CNHT cốt lõi, ưu tiên phát triển của tỉnh. Từ đó tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong xây dựng cơ chế, chính sách phát triển CNHT; cải thiện môi trường đầu tư để thu hút, hấp dẫn các DN đầu tư trong lĩnh vực CNHT…

Nguyễn Oanh