Quyết tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên

Quyết tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên

Tập trung, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, điểm nổi bật dễ nhận thấy là cấp ủy, TCĐ các cấp trong tỉnh rất coi trọng, nghiêm túc và có sự tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa việc tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. Con số trên 2.300 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng, giáo dục, kết nạp Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay là kết quả hết sức tích cực, minh chứng cho nỗ lực của cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở khi luôn coi công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu.

Quyết tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên
Thường trực Đảng ủy xã Liêm Cần (Thanh Liêm) kiểm tra, rà soát hồ sơ đối tượng chuẩn bị kết nạp Đảng. Ảnh: Quang Huy

Với huyện Thanh Liêm, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện là kết nạp 600 đảng viên; chỉ tiêu Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy giao là kết nạp 650 đảng viên, trong khi năm đầu của nhiệm kỳ toàn đảng bộ huyện chỉ kết nạp được 65 đảng viên. Đứng trước khó khăn, thách thức đó, để hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đề ra, BTV Huyện ủy Thanh Liêm đã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng, trong đó đặt mục tiêu mỗi năm kết nạp trên 150 đảng viên; giai đoạn 2023 - 2025 mỗi năm kết nạp 160 đảng viên trở lên.

Cụ thể hóa tinh thần nghị quyết chuyên đề, cấp ủy, TCĐ từ huyện đến cơ sở thuộc Đảng bộ Thanh Liêm đã và đang nghiêm túc quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy các cấp về tăng cường củng cố, xây dựng TCĐ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhất là Chỉ thị 19 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đồng chí Trần Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, để hoàn thành chỉ tiêu công tác phát triển đảng viên, Thanh Liêm tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, TCĐ, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và đội ngũ CBĐV về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Trong quá trình thực hiện đặc biệt coi trọng nguồn kết nạp đảng viên có chất lượng; phát huy vai trò của MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, hội viên phấn đấu vào Đảng. Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua, qua đó phát hiện điển hình, người tốt, việc tốt trong mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư để bồi dưỡng, giới thiệu, tạo nguồn phát triển đảng. Trong công tác tạo nguồn kết nạp đảng chú trọng đến đội ngũ cán bộ đoàn thể ở các thôn, tổ phố, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sinh viên tốt nghiệp ra trường, công dân vùng đồng bào công giáo, chủ doanh nghiệp, công nhân; tạo điều kiện thành lập chi bộ ở các danh nghiệp…Quyết tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên

Từ sự chỉ đạo đồng bộ, sát sao của cấp ủy các cấp nên hiện số đảng viên mới kết nạp ở Thanh Liêm đã vượt trên 160% chỉ tiêu kế hoạch, chất lượng kết nạp đảng viên được nâng lên, nhất là về trình độ học vấn. Thanh Liêm cũng chỉ đạo thành lập 2 TCĐ trong doanh nghiệp; phấn đấu năm 2023 thành lập thêm ít nhất 1 chi bộ đảng trong doanh nghiệp. Thanh Liêm phấn đấu sớm hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới bằng 3% tổng số đảng viên toàn đảng bộ huyện theo tinh thần Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đề ra.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiệm vụ phát triển đảng viên cũng luôn được BTV Huyện ủy Kim Bảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện theo hướng coi trọng phát triển đảng viên khu vực nông thôn, đảng viên vùng đồng bào có đạo. Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Kim Bảng cho biết: Thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp ủy các cấp về công tác phát triển đảng viên, cùng với ban hành kế hoạch kết nạp đảng viên giai đoạn 2022 - 2025, hằng năm BTV Huyện ủy xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho từng chi bộ, đảng bộ; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên; coi kết quả công tác phát triển đảng viên là chỉ tiêu chấm điểm thi đua của các đơn vị, địa phương, kiên quyết không xem xét khen thưởng tập thể, người đứng đầu không hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên. Hằng tháng, kết quả phát triển đảng viên của từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc được cập nhật tại hội nghị giao ban công tác Đảng của Huyện ủy.

Quyết tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên

Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, BTV Huyện ủy Kim Bảng thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, ban, ngành, đoàn thể, CBĐV và quần chúng, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác kết nạp đảng viên; chỉ đạo khảo sát nguồn kết nạp đảng viên, tập trung vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ, dân quân tự vệ, lực lượng thanh niên, nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp. Mặt khác, chỉ đạo, phối hợp tổ chức 9 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 484 quần chúng ưu tú, 6 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 348 đảng viên dự bị; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu toàn khóa về công tác phát triển đảng.

Xã Bồ Đề (Bình Lục) vươn lên vị trí trong “tốp” những đảng bộ sớm đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên của huyện với kết quả nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 kết nạp được 35 đảng viên mới. Đồng chí Trần Quốc Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bồ Đề cho biết: Đảng ủy xã luôn quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp ủy các cấp, coi phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng. Cùng với thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể CBĐV, đoàn viên, hội viên, đảng ủy xã thường xuyên đưa công tác phát triển đảng viên là một nội dung quan trọng trong chương trình các hội nghị của đảng ủy, chi bộ, hội, đoàn thể; phân công rõ nhiệm vụ đối với từng tập thể, cá nhân trong việc nắm bắt tư tưởng, giúp đỡ, dìu dắt quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Chính vì vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay riêng khối các chi bộ thôn ở Bồ Đề đã kết nạp được trên 10 đảng viên là đoàn viên, hội viên. Nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ Bồ Đề phấn đấu kết nạp 15 đảng viên, hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ đề ra.

Quyết tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên

Đánh giá đúng khó khăn, đề ra giải pháp phù hợp, hiệu quả 

Mặc dù rất coi trọng, tập trung chỉ đạo thực hiện nhưng cấp ủy, TCĐ các cấp cũng đang gặp không ít khó khăn, thách thức trong công tác phát triển đảng viên. Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới đặt chỉ tiêu tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm giai đoạn 2020 - 2025 đạt 3% - 4% tổng số đảng viên. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi quyết tâm cao cùng những giải pháp hữu hiệu của cấp ủy, TCĐ các cấp.Quyết tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên

Ghi nhận thực tế tại Đảng bộ xã Bình Nghĩa (Bình Lục) cho thấy, những năm gần đây nguồn kết nạp đảng viên của các chi bộ nông thôn rất ít. Đồng chí Phạm Thị Liên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Nghĩa cho biết: Lực lượng đoàn viên, thanh niên - nguồn đối tượng kết nạp đảng quan trọng phần lớn đi làm xa hoặc làm việc trong các khu, cụm công nghiệp. Do đặc thù công việc, lực lượng này rất khó khăn trong việc duy trì nền nếp sinh hoạt đảng nếu được kết nạp. Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, đảng bộ xã kết nạp được 12 đảng viên mới, đạt chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, nguồn kết nạp đảng viên chủ yếu dựa vào các quần chúng ưu tú trong khối cơ quan, trường học. Việc tạo nguồn phát triển đảng viên đang thực sự là vấn đề nan giải, nhất là ở các chi bộ thôn bởi những “hạt nhân” ưu tú ở địa phương không có nhiều. Bên cạnh đó, năng lực đội ngũ bí thư chi bộ nông thôn không đồng đều, địa bàn thôn rộng nên việc sát sao, quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên cũng hạn chế. Khó khăn ở Bình Nghĩa cũng là khó khăn chung ở nhiều địa phương khác.

Quyết tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thạo, Bí thư Chi bộ Tổ phố Nhất Trì, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, Chi bộ Tổ phố Nhất Trì hiện có 20 đảng viên, cơ bản là người cao tuổi. Nửa nhiệm kỳ, với nhiều nỗ lực cố gắng, chi bộ đã kết nạp được 2 đảng viên. Nghị quyết của chi bộ trong nhiệm kỳ 2023 - 2025 kết nạp 3 - 4 đảng viên nhưng đến nay việc tìm nguồn rất khó khăn.

Nhìn rộng ra ở nhiều chi bộ trong tỉnh cho thấy: Mặc dù công tác phát triển đảng viên được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, song hiện đang đặt ra nhiều vấn đề khó khăn, nhất là việc bổ sung nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng để kết nạp vào Đảng ở các chi bộ thôn, tổ phố. Bởi thực tế, số thanh niên trong độ tuổi lao động đủ tiêu chuẩn để đưa vào nguồn, giúp đỡ phấn đấu vào Đảng không nhiều do một số sau khi tốt nghiệp THPT tiếp tục phấn đấu vào học các trường đại học, cao đẳng, đi học nghề hoặc đi làm xa. Trong khi, các đối tượng là trưởng, phó các tổ chức đoàn thể ở thôn cũng rất khó khăn bởi quần chúng tích cực muốn được phấn đấu để đứng trong hàng ngũ của Đảng thì thiếu tiêu chí về trình độ văn hóa hoặc vi phạm chính sách dân số…

Theo đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, ở những chi bộ nông thôn nếu thiên quá về số lượng thì chất lượng ít nhiều bị ảnh hưởng. Tình trạng đảng viên tuổi đời cao chiếm phần đông ở chi bộ đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiếp thu, triển khai chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp.

Đứng trước khó khăn trên càng đòi hỏi cấp ủy, TCĐ các cấp cần quyết tâm hơn nữa, tìm ra những giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn nữa để tạo nguồn phát triển đảng viên bảo đảm cả về số lượng và chất lượng.

Quyết tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên
Huyện ủy Bình Lục sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023.

Với Đảng bộ huyện Bình Lục, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra chỉ tiêu kết nạp trên 500 đảng viên. Quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đại hội, BTV Huyện ủy Bình Lục tập trung chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc rà soát, nắm chắc đối tượng quần chúng ưu tú ở cơ sở để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn. Tập trung quan tâm nhiều hơn đến đối tượng tân binh, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, học sinh các trường THPT, sinh viên ra trường chưa có việc làm, đoàn viên, hội viên năng động, nhiệt huyết, người lao động trong các doanh nghiệp. BTV Huyện ủy cũng tăng cường chỉ đạo mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Do vậy, hai năm đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Bình Lục kết nạp được 257 đảng viên mới, đạt 51,4% chỉ tiêu nghị quyết đảng bộ huyện đề ra. Bình Lục phấn đấu hoàn thành mục tiêu kết nạp trên 500 đảng viên mới vào năm 2024, “về đích” sớm 1 năm so với kế hoạch.

Quyết tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên
Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023 cho các đồng chí là bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, Thành ủy Phủ Lý chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc hằng quý đánh giá kết quả công tác kết nạp đảng viên, đôn đốc đẩy mạnh việc tạo nguồn phát triển đảng. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, TCĐ thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để quần chúng, nhất là thế hệ trẻ có nhận thức đầy đủ về Đảng, thấy được niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, từ đó có động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. Thành ủy cũng chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua, qua đó phát hiện, bồi dưỡng giới thiệu nguồn kết nạp Đảng cho cấp ủy, TCĐ. Đồng thời, chú trọng rà soát nguồn, quan tâm giáo dục, tạo điều kiện kết nạp đảng đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, ngành giáo dục, y tế; học sinh, sinh viên các trường THPT, trung cấp, dạy nghề, cao đẳng; công nhân lao động trong doanh nghiệp...

Quyết tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên

Bằng những giải pháp đồng bộ, cụ thể, phù hợp với thực tế, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy, TCĐ trực thuộc Đảng bộ thành phố Phủ Lý đã kết nạp được trên 250 đảng viên. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên được các cấp ủy, TCĐ, công đoàn, đoàn thanh niên các nhà trường đặc biệt quan tâm. Đã có hàng trăm học sinh được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 9 học sinh được kết nạp vào Đảng. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thu, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT B Phủ Lý cho biết: Nhận thức sâu sắc về công tác phát triển đảng viên mới, thời gian qua, đảng bộ nhà trường tập trung chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Quan tâm, tạo điều kiện cho các em có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch gia đình trong sáng, ý chí quyết tâm cao trong học tập, lao động… để bồi dưỡng kết nạp Đảng. Chính vì vậy đã có nhiều học sinh được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, vừa qua nhà trường có 2 đoàn viên ưu tú là học sinh giỏi cấp tỉnh, có phẩm chất đạo đức tốt được vinh dự kết nạp vào Đảng”.Quyết tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên

Thực tế cho thấy, phát triển đảng viên theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là nhiệm vụ đòi hỏi cấp ủy, TCĐ các cấp phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện với những giải pháp phù hợp, thiết thực, qua đó tạo nguồn đội ngũ đảng viên kế cận thật sự ưu tú, chất lượng, góp phần xây dựng TCĐ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nội dung: Nguyễn Hằng.

Thiết kế: Đức Anh.

baohanam.com.vn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy