Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận chính quyền

Tham luận của đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính thưa đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương!
Kính thưa các vị đại biểu khách quý!
Kính thưa Đại hội!

Được Đoàn Chủ tịch giới thiệu phát biểu tham luận, thay mặt Ban Dân vận Tỉnh ủy, trước hết tôi đồng tình nhất trí cao với các Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình trước Đại hội. Sau đây, tôi xin phát biểu về hai vấn đề: Thứ nhất: “Tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII”; Thứ hai: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận của chính quyền”.

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị nhất là công tác dân vận chính quyền
Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày tham luận tại Đại hội.

Kính thưa Đại hội!
Thực hiện Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Chúng tôi đồng tình và đánh giá cao Dự thảo Báo cáo Chính trị - Văn kiện trung tâm của Đại hội. Dự thảo Báo cáo có kết cấu chặt chẽ, nội dung sâu sắc, mang tính khái quát cao. Báo cáo khẳng định những kết quả đạt được, những hạn chế khuyết điểm, những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn và đề ra đường lối, mục tiêu phát triển đất nước những năm tới với tầm nhìn xa hơn, không chỉ trong một hay hai nhiệm kỳ. 

Đánh giá công tác xây dựng Đảng, chúng tôi đồng tình với nhận định trong Dự thảo là “Tiếp tục đổi mới công tác dân vận gắn với công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết của Đảng với nhân dân, phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng Đảng”. Thực tiễn nhiệm kỳ qua, công tác dân vận của Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trung ương đã ban hành nhiều chủ trương mới về công tác dân vận, được cấp ủy, chính quyền nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện, làm chuyển biến rõ nét nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực sự coi trọng nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của các giai tầng xã hội; thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Nhiệm kỳ qua, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của Đảng được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, đạt nhiều kết quả, qua đó đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Đặc biệt, những kết quả bước đầu của công tác phòng chống dịch Covid-19 ở nước ta hiện nay, thêm một lần nữa củng cố vững chắc niềm tin rất lớn của nhân dân đối với thể chế chính trị, chủ trương và vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước với những quyết sách đúng đắn, kịp thời, quyết liệt và rất nhân văn, đặt lợi ích của người dân lên trên hết.

Kính thưa Đại hội!

Dự thảo Báo cáo Chính trị đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII là “Củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”, trong đó công tác dân vận đóng vai trò quan trọng. Qua nghiên cứu, Ban Dân vận Tỉnh ủy tham gia đóng góp một số ý kiến vào giải pháp tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng như sau:

Một là, trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, luôn xác định "dân là gốc", là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của nhân dân; lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên. Nói như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Trong điều kiện ngày nay, nếu không chăm lo một cách cụ thể, thiết thực đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thì dù có nói bao nhiêu về quan điểm quần chúng, về quyền làm chủ của nhân dân cũng đều là vô nghĩa và không có sức thuyết phục”.

Hai là, Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm nghiên cứu, ban hành các văn bản cụ thể hóa nội dung Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Hiến pháp năm 2013 về “Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân” bằng các quy định có hiệu lực mang tính pháp lý cao hơn, từ đó đảm bảo phát huy tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân (như trong thực hành dân chủ ở cơ sở, trong giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…)

Kính thưa Đại hội!

Chúng tôi đồng tình nhất trí cao với Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội. Nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống của đại đa số người dân được nâng lên rõ rệt cả về vật chất và tinh thần. Nguyên nhân của những kết quả đã được báo cáo chỉ rõ. Chúng tôi cho rằng, một trong những nguyên nhân quan trọng đó là hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở đã thực hiện tốt công tác dân vận. 

Các cấp ủy, chính quyền đã làm tốt công tác quán triệt chủ trương về công tác dân vận. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò công tác dân vận được nâng lên. Công tác dân vận đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh tổng hợp để giải quyết các việc khó, những phức tạp phát sinh trong thực tiễn. Các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua (như phát triển bò sữa, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, cải cách hành chính vv...) đều xuất phát từ lợi ích thiết thực của nhân dân và sự phát triển của tỉnh. Sự tôn trọng đối với người dân được thể hiện rõ nét thông qua việc đối thoại trực tiếp, thường xuyên của người đứng đầu các địa phương, cơ quan để giải quyết các vấn đề của người dân và doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ qua, sự chuyển biến rõ nét nhất là công tác dân vận của chính quyền. Chính quyền các cấp trong tỉnh đã thực sự coi trọng công tác dân vận. Đội ngũ cán bộ cơ quan nhà nước các cấp đã nhận thức được công tác dân vận không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là một phương pháp công tác mang lại hiệu quả thiết thực. Vì vậy, trong thực hiện các nhiệm vụ như giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án, trong đó có nhiều dự án diện tích đất thu hồi lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của nhiều người dân, nhưng do làm tốt việc công khai, dân chủ ngay từ đầu, nắm bắt giải quyết kịp thời những kiến nghị của nhân dân nên cơ bản các dự án bảo đảm tiến độ, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Chính quyền các cấp đã thực sự coi trọng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, những vấn đề nhân dân quan tâm ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Thay đổi căn bản phong cách, lề lối làm việc theo hướng thân thiện, vì nhân dân phục vụ. Qua đó, đã góp phần thực hiện có hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về công tác dân vận nên chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác dân vận của chính quyền trong một số lĩnh vực có mặt còn hạn chế: việc triển khai một số chương trình, dự án còn chậm; việc giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, những vấn đề nhân dân bức xúc ở một số địa phương còn chưa kịp thời; công tác đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân có nơi chưa được quan tâm đúng mức...

Kính thưa Đại hội!

Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát đưa Hà Nam phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ thời gian tới, Báo cáo Chính trị trình Đại hội đã xác định nhiệm vụ quan trọng là “xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”. Với vai trò của mình, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tập trung tham mưu với Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai, thực hiện tốt công tác dân vận với một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang về vị trí, vai trò của công tác dân vận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về hành động và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận.

Hai là: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác dân vận của chính quyền, bởi chính quyền là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách của Đảng vào cuộc sống, trực tiếp và thường xuyên giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân, qua đó tác động lớn đến mối quan hệ Đảng - Dân. Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối thoại, tiếp dân; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, những bức xúc, kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ trung thành, tận tụy, “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, củng cố và nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”.
Ba là: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. 

Kính thưa Đại hội!

Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng, nhất là trong tình hình hiện nay. Thực hiện tốt công tác dân vận chính là góp phần phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh đồng thuận, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XX, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp và văn minh.

Kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc!
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 

Báo Hà Nam điện tử

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

giá gas hôm nay giá heo hơi hôm nay

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.