Các đại biểu dự hội nghị
 Thực hiện phương châm: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” của Chính phủ và phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước do UBND tỉnh phát động, 6 tháng đầu năm các đơn vị Khối Nội chính chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành.

Tổ chức phát động các PTTĐ với nội dung, tiêu chí cụ thể, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác khen thưởng đi vào thực chất, lựa chọn đúng người, đúng thành tích, đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tạo động lực tích cực để các đơn vị trong khối hoàn thành toàn diện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Công tác điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai; công tác thi hành án, thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, quản lý nhà nước về tôn giáo, tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật… đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

6 tháng cuối năm, các đơn vị Khối Thi đua Nội chính tỉnh xác định: Bám sát 10 nhiệm vụ trọng tâm, chương trình hoạt động của khối, tổ chức phát động các PTTĐ với nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp, hướng tới đề cao sự sáng tạo, đa dạng, phong phú; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo gương Bác; phân công trách nhiệm đến từng công chức, người lao động, phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể trong phát triển PTTĐ; Thực hiện tốt việc kiểm tra, đôn đốc công tác TĐKT và bình xét danh hiệu thi đua theo quy định pháp luật. Đồng thời, chú trọng giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, từng bước nâng cao chất lượng công tác TĐKT.

Thanh Vân