Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới - Kỳ 2: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng (CTTT) là giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ nhận thức đó, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) trong tỉnh luôn chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác giáo dục CTTT, góp phần khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên (CBĐV), bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Quán triệt, thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng

Để góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thời gian qua các cấp ủy, TCĐ trong tỉnh luôn coi trọng tổ chức kịp thời, nghiêm túc, chất lượng việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận... của Trung ương và Tỉnh ủy.

Theo đồng chí Trần Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Liêm, cùng với các hội nghị quán triệt tập trung theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, hằng tháng, hằng quý, Huyện ủy Thanh Liêm coi trọng cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, giúp CBĐV nhận thức sâu sắc hơn những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất về ý chí, hành động, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương.

Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới  Bài 2 Đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Thị đoàn Duy Tiên ra mắt CLB Lý luận trẻ.

Hướng tới mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục CTTT, các cấp ủy trong tỉnh đã chủ động, linh hoạt tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng bằng hình thức phù hợp; lựa chọn báo cáo viên (BCV) là những cán bộ có kiến thức, kỹ năng kinh nghiệm vững vàng, bảo đảm yêu cầu vừa chuyển tải đầy đủ, chính xác chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, vừa giúp CBĐV dễ hiểu, dễ tiếp thu.

Theo đồng chí Lã Quang Tám, Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần khách sạn dịch vụ Hà Nam, cấp ủy và cơ quan tuyên giáo các cấp đã thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng bảo đảm sát gần với điều kiện của địa phương, doanh nghiệp. Chủ động mời những BCV có kiến thức, sâu, rộng; kỹ năng truyền đạt súc tích, dễ hiểu, phần liên hệ thực tế cụ thể, gần gũi, tác động sâu sắc đến tư tưởng, hành động, giúp CBĐV hiểu rõ hơn về định hướng phát triển của đất nước, của tỉnh, vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, thêm yên tâm, tin tưởng vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương”.

Phát huy vai trò của tổ chức Đảng

Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới  Bài 2 Đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Lục tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cấp ủy trong tỉnh đã, đang chú trọng đổi mới sinh hoạt chi bộ, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho CBĐV. Cùng với đó, quan tâm kiểm tra, giám sát TCĐ và CBĐV về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp ủy các cấp; xử lý nghiêm những trường hợp CBĐV vi phạm. Với Bình Lục, Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa”, giúp mỗi cấp ủy, TCĐ, CBĐV tự “soi” lại tư tưởng, hành động của tập thể, cá nhân, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nhất là về lĩnh vực tư tưởng.

Theo đồng chí Chu Phương, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Lục, huyện đã chỉ đạo triển khai sinh hoạt chi bộ mẫu với những yêu cầu cụ thể: coi trọng cung cấp thông tin chính thống về nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và cấp ủy các cấp, những vấn đề dư luận quan tâm, qua đó giúp CBĐV củng cố niềm tin, giữ vững lập trường tư tưởng; đồng thời nâng cao năng lực cảnh báo, cảnh tỉnh, phòng ngừa sai phạm.

Hướng tới mục đích góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cấp ủy, TCĐ từ tỉnh đến cơ sở cũng luôn coi trọng giáo dục CBĐV, nhân dân về nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá; thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng của CBĐV, nhân dân; chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội và chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Theo đồng chí Lại Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Phủ Lý, tại các hội nghị giao ban thường kỳ, những vấn đề nổi cộm, phức tạp, dư luận quan tâm luôn được đơn vị tham mưu, định hướng thông tin kịp thời. Cùng với đó, coi trọng nắm bắt dư luận xã hội, quan tâm trang bị kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm nghiệp vụ, giúp đội ngũ BCV, tuyên truyền viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn CBĐV, nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, giữ vững lập trường tư tưởng, không dao động trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Mặt khác, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập, làm theo Bác.

Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị cũng là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Với Trường Chính trị tỉnh, những năm qua nhà trường thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác giáo dục CTTT, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho CBĐV, nhân dân, giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Đồng chí Trần Văn Bản, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết: Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường luôn chú trọng phát huy vai trò đội ngũ chuyên gia trong việc tham mưu với Đảng ủy nhà trường về quán triệt, thực hiện nghiêm những định hướng của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng với đó, chủ động triển khai soạn thảo một chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho lớp trung cấp lý luận chính trị. Trong quá trình giảng dạy, nhà trường luôn gắn đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn với trang bị kiến thức về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hằng năm, nhà trường đào tạo 450 - 500 cán bộ các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn; phối hợp cập nhật kiến thức mới cho khoảng 2.000 lượt cán bộ cơ sở. Nội dung học tập luôn gắn với chương trình bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cùng với tiếp tục làm tốt công tác giảng dạy nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hằng tháng đảng ủy, các chi bộ tổ chức sinh hoạt, trao đổi về nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; các khoa, phòng mỗi quý có 1-2 bài viết về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gửi Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Trong quá trình giảng dạy tại cơ sở, giảng viên luôn chú ý nắm bắt, giải đáp, hướng dẫn học viên hiểu đúng, biết cách sàng lọc thông tin, nhất là thông tin trên không gian mạng để cùng đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới  Bài 2 Đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Thành viên Ban chủ nhiệm CLB lý luận trẻ Duy Tiên đạt giải Nhất Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Bắc năm 2022.

Trung tâm Chính trị thị xã Duy Tiên cũng là đơn vị luôn làm tốt công tác giáo dục CTTT đối với học viên. Đồng chí Chu Thúy Hường, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã Duy Tiên cho biết: Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã phối hợp tham mưu, tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, 6 hội nghị BCV; tổ chức hội nghị tập huấn công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, công tác tuyên truyền miệng. Để góp phần làm tốt công tác giáo dục CTTT, đơn vị còn phối hợp tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục 16 phường, xã, với 1.750 học viên tham gia học tập, đạt tỷ lệ trên 98,%. Trung tâm còn phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững” với gần 5.500 đại biểu tham dự. Đơn vị cũng đã phối hợp bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới năm 2023 cho CBĐV toàn đảng bộ bằng hình thức trực tuyến với trên 5.660 đảng viên tham gia học tập, đạt tỷ lệ 96%.

Sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, đồng bộ công tác giáo dục CTTT thông qua những việc làm cụ thể, phù hợp đã thiết thực góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời định hướng thông tin dư luận trước những sự kiện chính trị trọng đại, những vấn đề nhạy cảm, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của CBĐV, nhân dân trong thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

(Còn nữa)

Kỳ 3: Tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng

Nhóm tác giả Xây dựng Đảng-Nội chính

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.