Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới - Kỳ 1: Chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động

Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Nghị quyết 35-NQ/TW), công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Thực hiện Nghị quyết 35 (ngày 22/10/2018) của Bộ Chính trị (Nghị quyết 35-NQ/TW) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.      

Nỗ lực lành mạnh hóa thông tin

Nghị quyết 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã chỉ rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước gắn với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Về nội dung đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Nghị quyết 35-NQ/TW chỉ rõ: Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ nhà nước pháp quyền XHCN, bảo vệ nhân dân, bảo vệ sự toàn vẹn, thống nhất của quốc gia dân tộc; đấu  tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, phản động, chống đối, các phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất.

Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới  Bài 1 Chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động
Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền nhận diện thông tin xấu độc chống Đảng, Nhà nước và vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW vào thực tiễn địa phương cho thấy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh có chuyển biến rõ nét và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với thực tế. Công tác theo dõi, phát hiện, xử lý, đấu tranh ngăn chặn, phản bác thông tin sai trái, thù địch bảo đảm kịp thời, đồng bộ.

Công tác xây dựng, bồi dưỡng lực lượng bảo đảm yêu cầu về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng, tính chủ động trong đấu tranh, phản bác, tích cực chia sẻ, đăng tải thông tin chính thống, những tấm gương tiêu biểu, việc làm có ý nghĩa thiết thực. Công tác phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng ngày càng nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả. Công tác nắm bắt, phản ánh dư luận, dự báo tình hình được quan tâm, góp phần chủ động ngăn ngừa, hạn chế vụ việc phức tạp phát sinh, kịp thời định hướng thông tin dư luận trước những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh... Nhiều đơn vị (Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Thành ủy Phủ Lý, Thị ủy Duy Tiên...) đã làm tốt công tác phối hợp trong cung cấp thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới  Bài 1 Chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động
Thị đoàn Duy Tiên ra mắt trang zalo OA Tuổi trẻ Duy Tiên cung cấp thông tin chính thống, tạo cơ sở lý luận cho đoàn viên, thanh niên phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đi vào nền nếp, hiệu quả, tập trung theo dõi, tấn công chính trị đối với một số đối tượng chống đối chính trị. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhận diện thông tin xấu độc, nâng cao nhận thức cho CBĐV, nhân dân khi tham gia mạng xã hội. Đa số CBĐV công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh sử dụng internet, mạng xã hội nhằm mục đích cập nhật thông tin, trao đổi, xử lý công việc và phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh. Phần lớn CBĐV có ý thức cảnh giác, chọn lọc trước khi tiếp cận, sử dụng thông tin đăng tải trên các trang mạng xã hội; không chia sẻ, phát tán thông tin xuyên tạc, vu khống chống phá Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Nâng cao cảnh giác cách mạng

Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới  Bài 1 Chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động
Thành ủy Phủ Lý tổ chức hội nghị báo cáo viên trao đổi về công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh vẫn còn có mặt hạn chế, khó khăn. Nhìn nhận thực tế cho thấy, một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW chưa đồng bộ, hiệu quả. Việc định hướng tư tưởng, phản bác thông tin sai trái, thù địch trên mạng xã hội, internet còn bị động; việc khai thác lợi thế của thông tin điện tử, mạng xã hội… còn hạn chế. Một bộ phận người dân mất cảnh giác khi tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin trên internet, mạng xã hội. Công tác tuyên truyền, quảng bá những thành tựu của đất nước, những mô hình mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực còn hạn chế, chưa đủ sức “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, chưa ngăn chặn được tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, thù địch.

Nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn trên là do thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, phức tạp. Cùng với đó, hiệu quả quản lý nhà nước, khả năng phối hợp với các trang mạng xã hội (Facebook, Google, Youtube,...) gỡ bỏ thông tin xấu độc còn hạn chế. Mặt khác, đây là lĩnh vực khó, phức tạp; lực lượng đấu tranh còn mỏng, chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, thiếu thông tin chính thống, năng lực phản biện, viết bài đấu tranh phản bác cũng như phương tiện kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ đấu tranh trên không gian mạng một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Trong khi đó, thực tế giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp, tiêu cực đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tại Hà Nam, một số đối tượng chống đối chính trị, lợi dụng vấn đề tôn giáo và những sơ hở, thiếu sót trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội, lợi dụng khiếu nại, tố cáo, vấn đề ô nhiễm môi trường... để tư vấn, kích động người dân tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng; sự bùng nổ của công nghệ thông tin; sự gia tăng thủ đoạn, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch… thì việc nâng cao sức đề kháng, cảnh giác cách mạng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch là hết sức quan trọng và cần thiết.

Chung sức bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới  Bài 1 Chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ 35 tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết hoạt động BCĐ 6 tháng đầu năm 2023.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, vấn đề đặt ra trước hết là phải tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong việc thường xuyên quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận… của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, nâng cao nhận thức của CBĐV, từ đó lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân. Cụ thể hóa nội dung kế hoạch, chương trình công tác năm của Ban Chỉ đạo 35 các cấp theo hướng quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tích cực tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng chính trị theo định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tập trung tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng thiết thực, phù hợp, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định 85-QĐ/TW ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư về việc CBĐV thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử, cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, trao đổi, đối thoại, giáo dục, thuyết phục những cá nhân nhận thức chưa đúng, phát ngôn, hành động trái với chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Cùng với đó, chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để phòng, chống “diễn biến hòa bình”, thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức lực lượng Ban Chỉ đạo 35 các cấp, ngành, địa phương. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo để mỗi CBĐV, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên là những chiến sĩ xung kích tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

“Nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở gắn với đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền miệng và phát huy ưu thế các fanpage của các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương… góp phần “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Cùng với đó, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng; nắm chắc tình hình tư tưởng CBĐV, phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở…”

Đồng chí Phạm Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đồng Hóa, Kim Bảng

Kỳ 2: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng 

Nhóm tác giả Xây dựng Đảng-Nội chính

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.