Giao ban Thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố

Chiều 21/9, tại huyện Thanh Liêm, Thường trực (TT) HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với TT HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các sở, ngành; các Ban HĐND tỉnh; thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

Giao ban Thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND các huyện thị xã thành phố
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động của TT HĐND tỉnh; TT HĐND các huyện, thị xã, thành phố 9 tháng đầu năm năm 2023. Theo đó, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung triển khai các nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực: HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thị xã, thành phố tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tổ chức các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ kịp thời, đúng quy định; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phát huy vai trò cơ quan dân cử địa phương, ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp với quy định, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của các địa phương.

Thường trực HĐND tỉnh, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường và đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, công tác giám sát, theo dõi, nắm tình hình, đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật tại địa phương; giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp theo đúng quy định.

Giao ban Thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND các huyện thị xã thành phố
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế như trong báo cáo đã nêu; nhất là về chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND, các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách; việc giải quyết một số kiến nghị, đề xuất của cử tri và Nhân dân còn chưa hiệu quả, trong đó có nhiều nội dung cử tri đã kiến nghị kéo dài như về chất lượng nước sạch, xử lý ô nhiễm môi trường, cấp GCNQSD đất,…

Giao ban Thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND các huyện thị xã thành phố
Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành phần thảo luận tại hội nghị.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận chuyên đề về “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND”. Báo cáo đề dẫn của TT HĐND tỉnh khẳng định: “Quyết định” là một trong hai chức năng cơ bản của HĐND và được thể hiện dưới hình thức là các nghị quyết được thực hiện tại các kỳ họp thường lệ hoặc chuyên đề. Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các yêu cầu về nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử nói chung, trong đó có HĐND các cấp; Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, triển khai nghị quyết của HĐND tỉnh; triển khai rà soát, đánh giá, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ với HĐND cấp dưới trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử địa phương, trong đó có công tác xây dựng, thẩm tra, ban hành nghị quyết.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 14 kỳ họp, ban hành 254 nghị quyết; HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức 67 kỳ họp, ban hành 906 nghị quyết. Cơ bản các nghị quyết được các cơ quan tham mưu xây dựng trên cơ sở các quy định pháp luật và phù hợp với điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của địa phương, quá trình soạn thảo đã tập trung chuẩn bị kỹ nội dung, đảm bảo quy trình xây dựng văn bản; việc thẩm tra của các Ban của HĐND đối với dự thảo tờ trình và nghị quyết được thực hiện ngày càng nền nếp, bài bản, tham gia ý kiến có chất lượng để hoàn thiện các nội dung trình HĐND, cung cấp các căn cứ, cơ sở quan trọng để đại biểu HĐND nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến, quyết nghị ban hành nghị quyết. Các nghị quyết của HĐND các cấp được ban hành kịp thời đã đáp ứng được nguyện vọng của đa số cử tri và nhân dân; thể chế hóa các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đảm bảo sự cần thiết, khả thi, phù hợp với thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của các địa phương.

Giao ban Thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND các huyện thị xã thành phố
Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Liêm phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tuy nhiên, việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND trên địa bàn tỉnh thời gian qua cũng còn một số tồn tại, hạn chế, điều này đã được chỉ ra qua công tác tự kiểm tra, rà soát ban hành văn bản, qua báo cáo của Thường trực HĐND các cấp và nhất là qua đợt rà soát, khảo sát của các Ban của HĐND tỉnh đối với việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện từ đầu nhiệm kỳ. Trên cơ sở đề dẫn của TT HĐND tỉnh, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, đồng thời đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Tăng cường phối hợp, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành nhất là các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND cấp tỉnh, cấp huyện bầu nhiệm kỳ 2021-2026 theo nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh.

TT HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các thông báo kết luận sau giám sát, đồng thời, tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên, đảm bảo việc tuân thủ pháp luật trên địa bàn tỉnh nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, an sinh xã hội...; tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ…

Giao ban Thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND các huyện thị xã thành phố
Đồng chí Bùi Văn Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo đề dẫn thảo luận chuyên đề tại hội nghị.

Về nâng cao chất lượng nghị quyết của HĐND các cấp, đảm bảo nghị quyết ban hành đúng quy định, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và nhân dân, phát huy hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong trong việc tham mưu, đề xuất xây dựng, soạn thảo nghị quyết, đảm bảo tính chủ động trong việc xây dựng chương trình ban hành nghị quyết, hạn chế tình trạng bổ sung nghị quyết sát ngày tổ chức kỳ họp. Thực hiện đúng nguyên tắc: chỉ cho phép bổ sung, điều chỉnh danh mục ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh trong năm đối với các trường hợp có văn bản chỉ đạo mới của Trung ương cần cụ thể hóa trên địa bàn tỉnh hoặc những trường hợp cấp bách đặt ra, đòi hỏi từ thực tiễn của tỉnh. Phối hợp thường xuyên, kịp thời với UBND, khắc phục tình trạng bị động, không đảm bảo thời gian, tiến độ hoàn thành, ảnh hưởng đến chất lượng công tác thẩm tra và thảo luận tại kỳ họp.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành quy phạm pháp luật, các nghị định hướng dẫn thi hành và các quy định của pháp luật có liên quan để tham mưu, đề xuất nghị quyết của HĐND đảm bảo đúng quy định. Đối với các nghị quyết về cơ chế, chính sách cần đặc biệt chú trọng việc tham vấn ý kiến các cơ quan chức năng (nhất là các bộ, ngành Trung ương) và các đối tượng chịu tác động của nghị quyết để đảm bảo nội dung ban hành phải phù hợp với quy định của pháp luật, thực tiễn và nguyện vọng của người dân, có tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, thẩm tra dự thảo nghị quyết của cơ quan tư pháp và các ban HĐND. Đổi mới phương thức, cách thức thảo luận, thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Chương trình kỳ họp HĐND cần tăng cường thời gian thảo luận để huy động được tối đa trí tuệ tập thể của các đại biểu HĐND trong thảo luận, quyết định ban hành nghị quyết.

Nâng cao năng lực thực hiện chức năng quyết định của đại biểu HĐND. TT HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND cần chú trọng khâu tổ chức giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện nghị quyết. HĐND tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát việc ban hành nghị quyết và giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND cùng cấp và nghị quyết của HĐND cấp dưới theo luật định.

Giao ban Thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND các huyện thị xã thành phố
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh  khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Khoáng sản Trang Huy (Thanh Liêm).

Trước đó, chiều cùng ngày, TT HĐND tỉnh và TT HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã đi khảo sát thực tế mô hình trang trại chăn nuôi đà điểu, phát triển kinh tế đồi rừng tại thôn Thanh Sơn (xã Thanh Nghị); kiểm tra công tác giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại Công ty TNHH khoáng sản Trang Huy và Công ty TNHH Hợp Tiến./.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy