Dự và trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí: Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, báo cáo viên của tỉnh, 600 đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại điểm cầu Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang thông báo nhanh một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) của tỉnh năm 2018, nhấn mạnh sự đóng góp to lớn của việc triển khai học tập chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác năm 2018.

Đồng chí khẳng định: Năm 2019, toàn Đảng, toàn dân triển khai học tập, thực hiện chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống nhân dân, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển KT-XH, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Để việc học tập, thực hiện chuyên đề 2019 đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, thiết thực, hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy các cấp tổ chức cho CBĐV học tập, nghiên cứu, thảo luận sâu sắc về nội dung chuyên đề, liên hệ với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị; gợi ý, hướng dẫn để CBĐV xây dựng bản cam kết rèn luyện đạo đức, lối sống, đăng ký việc làm theo gương Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phát huy vai trò nêu gương của CBĐV, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong thực hiện, làm theo gương Bác. Cùng đó, căn cứ kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 năm 2019 của BTV Tỉnh ủy, các cấp ủy xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện ở địa phương, đơn vị; gắn thực hiện Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2019 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII), nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển KT-XH, an ninh, quốc phòng.

Mặt khác, bám sát nội dung chuyên đề năm 2019, lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân ở địa phương, đơn vị, đề ra giải pháp khắc phục có hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: mỗi địa phương, đơn vị, CBĐV chọn ít nhất một việc làm cụ thể, thiết thực để thực hiện, chú trọng tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, xây dựng thái độ văn minh, lịch sự, tôn trọng khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn...

Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bảo đảm thiết thực, hiệu quả;  Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng phát hiện, giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo gương Bác, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Để đảm bảo yêu cầu, mục đích đề ra, cần thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các TCĐ, CBĐV trong thực hiện học tập và làm theo gương Bác, kịp thời chấn chỉnh những nhận thức lệch lạc, việc làm trái với quy định, Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời biểu dương, khen thưởng động viên, khích lệ việc học và làm theo Bác trong CBĐV, nhân dân.

Tại hội nghị, Phó giáo sư, tiến sỹ Bùi Đình Phong đã giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, tập trung phân tích tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai một số nội dung cơ bản trong Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chuyên đề năm 2019.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai một số nội dung cơ bản trong Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nguyễn Hằng (ảnh: Thế Trang)