Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII

Sáng 12/6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, các ban, bộ, ngành Trung ương. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 4.448 điểm cầu với trên 2 vạn đại biểu tham dự. 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm tỉnh Hà Nam có đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Báo Hà Nam, Trường Chính trị tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 28 điểm cầu với sự tham dự của hơn 4.500 cán bộ, đảng viên (CBĐV) trong tỉnh.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị được Ban Tuyên giáo Trung ương, các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Việc học tập chuyên đề toàn khóa và xây dựng, thực hiện chủ đề hằng năm đảm bảo yêu cầu thiết thực, phù hợp với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của CBĐV, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị trong cả nước. Nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, địa bàn trong cả nước được nhân rộng.

Việc triển khai Kết luận số 01 thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chấn chỉnh tác phong làm việc của đội ngũ CBĐV, công chức, viên chức, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nhiều cán bộ chủ chốt, người đứng đầu gương mẫu, tiên phong trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tăng thêm uy tín, ảnh hưởng tích cực đến quần chúng.

Bên cạnh đó, việc học tập, làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, xác định khâu đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận quan tâm được cấp uỷ, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, công tác quản lý, điều hành, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu được thực hiện tốt.

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết được thực hiện bài bản, đồng bộ. Nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện khách quan, minh bạch, công tâm, góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm trách nhiệm liên đới đối với lãnh đạo trực tiếp quản lý khi có CBĐV sai phạm. Nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền về Kết luận số 01 cũng được phối hợp thực hiện phong phú, hấp dẫn..., góp phần xây dựng, rèn luyện đội ngũ CBĐV, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ, củng cố vững chắc thế trận lòng dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo tham luận của đại diện một số ban, bộ, ngành, địa phương trao đổi kinh nghiệm, đánh giá kết quả đạt được, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả hơn nữa Kết luận số 01 trong thời gian tới; đồng thời xem triển lãm thực tế ảo trưng bày “Mỗi kỷ vật một câu chuyện”- Sưu tập tặng phẩm Bác Hồ 1945 - 1969 và giao lưu với đại diện những cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận số 01 của các cấp, ngành, địa phương thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới: Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục nghiên cứu, nắm rõ tình hình trong nước, thế giới, qua đó dự báo và làm tốt công tác tư tưởng. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc thực hiện Kết luận số 01; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhất là các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII giữa nhiệm kỳ.

Các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai để việc làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày của mỗi tập thể, cá nhân CBĐV, công chức, viên chức, người dân; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBĐV. Kết hợp chặt chẽ hơn nữa việc thực hiện Kết luận số 01 với các quy định của Đảng về nêu gương và những điều đảng viên không được làm; đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là người đứng đầu.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ, chuyên đề với nội dung cơ bản, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị, địa phương. Mặt khác, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nội dung, đối tượng cụ thể; tăng cường đối thoại, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, phổ biến rộng rãi các giá trị nhân văn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm ý nghĩa, cụ thể theo gương Bác.

Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình, cách làm hay, sáng kiến mới; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.