Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Huyện ủy Bình Lục: Biểu dương, khen thưởng các mô hinh tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017 – 2022

Sáng 28/4, Đảng bộ Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh và Huyện ủy Bình Lục tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm và biểu dương, khen thưởng các mô hình tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh” giai đoạn 2017 -2022.

* Dự hội nghị biểu dương, khen thưởng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2017-2022 của Đảng bộ Khối CCQ tỉnh có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. 

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh biểu dương khen thưởng các mô hinh tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017 – 2022
Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bám sát Chỉ thị 05 và các văn bản chỉ đạo của BTV Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, BTV Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh , cấp ủy các cơ sở trong khối đã xây dựng kế hoạch, khảo sát, lựa chọn đơn vị, lĩnh vực và tên mô hình để triển khai. Nhiều đơn vị đã chọn đúng, trúng nội dung mô hình, xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra tiêu chí, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức triển khai nghiêm túc.

Từ mô hình điểm của các đảng bộ cơ sở,  BTV Đảng ủy Khối đã lựa chọn xây dựng 2 mô hình điểm, đó là: “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp” tại Chi bộ 4, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư và mô hình “Đẩy mạnh xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thực thi pháp luật” tại Chi bộ 3, Đảng bộ Sở Tư pháp để xây dựng mô hình điểm cấp Khối. 

Kết quả, đến nay bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư với 106 thủ tục (cắt giảm 30 thủ tục); số ngày giải quyết theo quy định là 1.163 ngày, số ngày công bố Sở giải quyết theo TTHC là 609,5 ngày (giảm 553,5 ngày); tỷ lệ đơn giản hóa TTHC năm 2021 đạt 47,6%; hằng năm, 100% TTHC được thực hiện đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng.

Tại Sở Tư pháp, từ mô hình điểm kết quả, đã tổ chức trên 500 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân và các đối tượng đặc thù; chất lượng hòa giải nâng lên rõ rệt, năm 2021, các tổ hòa giải cơ sở đã tiếp nhận 973 vụ việc, trong đó hòa giải thành công 749 vụ việc (đạt 77,1%); tham vấn giải quyết trên 600 vụ việc phức tạp.

Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ việc chỉ đạo xây dựng điểm, BTV Đảng ủy Khối đã chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng mô hình trong toàn đảng bộ. Từ năm 2017 đến nay, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã đăng ký xây dựng 201 mô hình( trong đó, có 70 mô hình nhân rộng, 131 mô hình xây dựng mới, 02 mô hình cấp Khối)

Thời gian tới, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2022; xây dựng và thực hiện mô hình học và làm theo Bác đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ của các chi, đảng bộ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và các Quy định về nêu gương của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương.

Rà soát, đánh giá, nghiên cứu, hoàn thiện các mô hình về nội dung, tiêu chí, tính khả thi, hiệu quả nhân rộng để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CB, ĐV, CC, VC), trước tiên là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các mô hình tiêu biểu để các đảng bộ, chi bộ trong Khối học tập kinh nghiệm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 và các quy định về nêu gương. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình để rút kinh nghiệm triển khai thực hiện hằng năm. Đưa kết quả xây dựng, nhân rộng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng, tiêu chí trong đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và tiêu chí đánh giá thi đua cơ quan, đơn vị hàng năm.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh biểu dương khen thưởng các mô hinh tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2017 – 2022
Đảng bộ Khối CCQ tỉnh biểu dương, khen thưởng 20 mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời, nhấn mạnh: trong thời gian tới, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Việc quán triệt cần tập trung làm tốt cả 3 vấn đề: học tập – làm theo – nêu gương, có kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai một cách nghiêm túc, hiệu quả đến các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác trong cấp ủy, các cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của CB, ĐV, CC, VC; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày, với những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân rộng mô hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quá trình thực hiện phải căn cứ vào tình hình cụ thể, thực tế của từng cơ quan, đơn vị để lựa chọn những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để có những giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp; gắn việc thực hiện các mô hình học và làm theo Bác với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) …

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 20 mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2022.

Tại hội nghị, BTV Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã thực hiện quy trình kiện toàn Ủy viên BCH, BTV, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác quy hoạch Ủy viên BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

* Sáng 28/4, Huyện ủy Bình Lục tổ chức sơ kết và biểu dương, khen thưởng các mô hình tiêu biểu "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022”.  

Bình Lục  sơ kết và biểu dương khen thưởng các mô hình tiêu biểu “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 20172022”
Các đại biểu dự hội nghị

Đánh giá kết quả thực hiện các mô hình điểm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022” (viết tắt là mô hình) tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục khẳng định: Thực hiện tốt mô hình là một trong những giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XII, Khóa XIII) về xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.

Các cấp ủy đảng đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các mô hình điểm phù hợp với thực tiễn địa phương. Trong đó nhiều mô hình có sức lan tỏa, đi vào đời sống, tác động mạnh mẽ đến nhận thức, hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, như: Mô hình “ Nêu cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức xã trung thực, gần dân, sát dân, gắn bó với nhân dân” của Đảng ủy xã Tràng An; mô hình “Nêu cao vai trò lãnh đạo của chi bộ trong việc tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế” của Chi bộ HTX DVNN xã An Ninh; mô hình “ Ngày thứ bảy với dân” của Đảng bộ thị trấn Bình Mỹ... Đến nay, toàn huyện đã và đang duy trì thực hiện 225 mô hình, trong đó có 5 mô hình điểm cấp huyện, 220 mô hình cấp cơ sở.

Thông qua việc thực hiện mô hình, tinh thần trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu của cán bộ chủ chốt được nâng lên, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trong 5 năm, huyện Bình Lục có 151 tập thể, 159 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương khen thưởng.

Bình Lục  sơ kết và biểu dương khen thưởng các mô hình tiêu biểu “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 20172022”
Đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Lục phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01 – KL/TƯ ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TƯ, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, các Nghị quyết, Chuyên đề năm 2022… nhằm phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, mô hình điểm với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ , việc tổ chưc thực hiện các mô hình, quy định những điều đảng viên không được làm, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm của cán bộ, đảng viên.

 Tại hội nghị, 12 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các mô hình điểm được Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen.

Bình Lục  sơ kết và biểu dương khen thưởng các mô hình tiêu biểu “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 20172022”
8 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện các mô hình điểm tiêu biểu được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng
Bình Lục  sơ kết và biểu dương khen thưởng các mô hình tiêu biểu “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 20172022”
4 tập thể xây dựng các mô hình tiêu biểu, có hiệu quả và sức lan tỏa lớn được UBND huyện khen thưởng
Bình Lục  sơ kết và biểu dương khen thưởng các mô hình tiêu biểu “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 20172022”
Những cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các mô hình tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2022" được khen thưởng

Trần Ích - Chu Uyên

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.