Thanh Liêm đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới xây dựng chính quyền số

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, huyện Thanh Liêm đã tập trung đẩy mạnh thực hiện CCHC toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Năm 2022, công tác chỉ đạo điều hành CCHC tiếp tục được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt và toàn diện. UBND huyện đã ban hành 12 kế hoạch, 08 công văn chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn triển khai nhiều giải pháp quan trọng để rà soát, tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt nhằm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh với nhiều hình thức, nội dung phong phú và phù hợp với điều kiện thực tiễn tại các địa phương và từng nhóm đối tượng. Công tác kiểm tra, giám sát CCHC được thực hiện thường xuyên theo kế hoạch đề ra, tỷ lệ các cơ quan, đơn vị được kiểm tra CCHC năm 2022 đạt 100% so với kế hoạch của UBND huyện đề ra.

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục được đẩy mạnh với quyết tâm tập trung cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ TTHC theo chương trình cắt giảm. Tập trung rút ngắn tối thiểu thời gian giải quyết TTHC, nhất là các thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Triển khai các nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện bảo đảm theo kế hoạch đề ra. Trong năm, công tác kiểm tra, kiểm soát TTHC đạt 100% kế hoạch đề ra. Theo đó, trên địa bàn huyện tổng số TTHC đã rà soát 357 TTHC, trong đó: cấp huyện 215 thủ tục thuộc 17 lĩnh vực; cấp xã 142 thủ tục thuộc 14 lĩnh vực. Tại bộ phận “một cửa” cấp huyện và 16 xã, thị trấn đều có bảng niêm yết công khai bộ TTHC tại vị trí thuận lợi để nhân dân dễ tra cứu. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC đúng hạn và trước hạn đạt 100%. Vì vậy, trong năm 2022 không có đơn thư hay kiến nghị nào của tổ chức, cá nhân về việc bị chậm trễ hay gây phiền hà sách nhiễu trong tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Thanh Liêm đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới xây dựng chính quyền số
Giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tại bộ phận “một cửa” xã Thanh Tân (Thanh Liêm).Ảnh: Đức Anh

Tích cực hiện đại hóa hành chính, hướng đến xây dựng  và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, 100% các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đều sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ được tích hợp mã số thuế; việc trao đổi văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản, điều hành, việc sử dụng chữ ký số, khai thác, sử dụng, quản lý cổng thông tin điện tử huyện đi vào ổn định, thường xuyên và hiệu quả, 100% các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn được cài đặt phần mềm, việc khai thác các tính năng cơ bản của hệ thống như quản lý văn bản đi/đến, quản lý hồ sơ công việc, lịch công tác..., phục vụ đắc lực cho công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, tiếp nhận, xử lý, kiểm duyệt và cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của UBND huyện theo đúng các quy định tại Quy chế quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. Cung cấp đầy đủ các thông tin cho Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật trên cổng chính theo yêu cầu.

Về triển khai dịch vụ công trực tuyến, năm 2022, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp huyện, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ cấp xã 3, 4 là 13.972/45.001 hồ sơ, bằng 31,1%. Số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại bộ phận “một cửa” cấp huyện là 675/1.634 hồ sơ đạt 41,31%. Cũng trong năm 2022, UBND huyện đã triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt cả cấp huyện và cấp xã được 5.199/45.001 hồ sơ đạt 11,55%. Cùng với đó, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2008; 9001- 2015 trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo đúng quy định.

Huyện cũng chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức đánh giá, phân loại kết quả hoàn thành nhiệm vụ và xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn bảo đảm đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Có thể thấy, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác chỉ đạo điều hành CCHC trên địa bàn huyện Thanh Liêm trong năm qua đã có sự chuyển biến rõ nét, các nhiệm vụ trọng tâm được tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Các nhiệm vụ CCHC đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai theo kế hoạch. Việc đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã mang lại chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Kết quả năm 2022 công tác CCHC của huyện được UBND tỉnh đánh giá xếp thứ 3 trong toàn tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, hướng tới hiện đại hóa hành chính, xây dựng chính quyền số, huyện Thanh Liêm tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát công tác CCHC, đặc biệt là giải quyết TTHC và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện công tác CCHC. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy Hà Nam về đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách TTHC, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021-2025. Gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC với kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác thi đua khen thưởng hằng năm của các cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC, trọng tâm tuyên truyền hiện đại hóa hành chính; tuyên truyền những vấn đề thiết thực và hiệu quả như lợi ích của sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; dịch vụ bưu chính công ích... Vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, thanh toán phí qua hình thức không dùng tiền mặt. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện tốt mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” cấp huyện, cấp xã. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết TTHC, bảo đảm công khai, minh bạch không để hồ sơ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của người dân chậm muộn. Thường xuyên rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ hoặc sửa đổi đối với những TTHC chồng chéo, gây phiền hà cho người dân, tổ chức; thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị nhằm rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy