Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) lựa chọn triển khai mô hình “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính” (TTHC) nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và hướng đến xây dựng chính quyền số, chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, mô hình còn được triển khai thực hiện gắn với các giải pháp nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Những năm qua, công tác cải cách TTHC được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở KH&ĐT thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, phân công trách nhiệm rõ ràng đến từng tập thể, cá nhân phụ trách và thường xuyên kiểm tra, giám sát, thực hiện tổng kết, rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, sở quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý, phụ trách. Do vậy, việc xây dựng, ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện cải cách TTHC hằng năm đã đi vào nền nếp, là căn cứ và tiêu chí thi đua để các đơn vị phòng, ban, cán bộ công chức tổ chức thực hiện. Hiện nay, Sở KH&ĐT được UBND tỉnh phê duyệt bộ TTHC mới gồm có 109 TTHC, giảm 27 thủ tục so với trước. Việc thực hiện quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, giải quyết, trả kết quả, trách nhiệm của công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” được thực hiện nghiêm túc theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Nghị định 107/NĐ-CP về thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông trong giải quyết TTHC, đáp ứng chất lượng và thời gian giải quyết các TTHC theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KH&ĐT) giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh online. Ảnh: Tiến Đoàn

Thực hiện mô hình “Đẩy mạnh cải cách TTHC” gắn với các giải pháp nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở KH&ĐT tích cực chỉ đạo xây dựng và ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách TTHC; trọng tâm là cải cách mạnh mẽ TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp, TTHC nội bộ sở và giữa sở với các cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh việc tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định, cơ chế chính sách có liên quan đến ngành KH&ĐT nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi và bình đẳng cho mỗi tổ chức, doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hướng đến xây dựng chính quyền số, thông qua thực hiện mô hình, Sở KH&ĐT đặt ra mục tiêu: Số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực. Từ năm 2022, mỗi năm tối thiểu đạt 20% cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%; trong đó mức độ hài lòng về giải quyết các TTHC lĩnh vực đầu tư đạt tối thiểu 85%.

Ông Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết: Chúng tôi cũng đặt mục tiêu điện tử hóa việc giám sát, đánh giá kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

Tại Phòng Đăng ký kinh doanh, nhờ đẩy mạnh cải cách TTHC thời gian cấp mới đăng ký doanh nghiệp giảm còn 1,5 ngày làm việc (trước đây là 5 ngày). Quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký qua mạng, giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Từ đầu năm đến nay, toàn bộ thông tin liên quan đến doanh nghiệp đều được tiếp nhận giải quyết qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và có khoảng trên 500 doanh nghiệp áp dụng phương thức đăng ký thành lập online (năm 2021 có hơn 100 doanh nghiệp).

Bà Bùi Thị Thu Hà, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh cho biết: Việc đăng ký kinh doanh online là hình thức đăng ký kinh doanh phổ biến hiện nay. Cách thức này không chỉ tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho chủ doanh nghiệp mà nó còn giúp đơn giản hóa TTHC. Báo cáo phân tích, đánh giá Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021 được đa số doanh nghiệp đánh giá cán bộ hướng dẫn thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện rõ ràng, đầy đủ và quy trình giải quyết thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện đúng như văn bản quy định.

Ông Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết thêm: Để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC gắn với thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Sở KH&ĐT chỉ đạo thực hiện bảo đảm thực thi đúng, đầy đủ những quy định về điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh dưới mọi hình thức; hạn chế tối đa tình trạng doanh nghiệp phải liên hệ làm thủ tục nhiều lần.

Hiện nay, Sở KH&ĐT có 109 thủ tục gồm: 51 TTHC thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; 15 thủ tục thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của HTX, liên hiệp HTX; 5 thủ tục thuộc lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ… Về mức độ hình thức giải quyết các TTHC, hiện 100% thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của sở được cung cấp dịch vụ công ở mức độ 4. Số TTHC thực hiện theo cơ chế “một cửa” và “một cửa” liên thông đạt 100%.

Tiếp nối kết quả cải cách TTHC của những năm trước và đẩy mạnh thực hiện mô hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Sở KH&ĐT có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; từ đó đề cao trách nhiệm, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, không gây phiền hà, khó khăn; tận tình hướng dẫn các tổ chức, cá nhân giải quyết TTHC nhanh gọn, hiệu quả. Đáng chú ý là trong những năm gần đây Sở KH&ĐT không có kiến nghị của nhân dân, doanh nghiệp liên quan đến giải quyết TTHC và thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Nhằm đẩy mạnh thực hiện mô hình cải cách TTHC một cách hiệu quả, thực chất, góp phần cùng với toàn tỉnh hướng đến xây dựng chính quyền số và nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Sở KH&ĐT thường xuyên rà soát để cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm các TTHC không cần thiết, gây phiền hà, nhất là các TTHC liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh như: thành lập doanh nghiệp, các thủ tục đầu tư, đầu tư theo phương thức đối tác công tư… Cùng với đó, sở quan tâm nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ cũng như kết quả giải quyết TTHC bảo đảm cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành và với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác.

Thanh Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.