Chuyển biến tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính ở Kim Bảng

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, hướng đến phục vụ người dân tốt hơn, năm 2022, huyện Kim Bảng đã bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), trong đó chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) sát tình hình thực tế, đem lại những chuyển biến tích cực.

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 28/01/2022 về rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 và các văn bản chỉ đạo niêm yết công khai TTHC. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đã tiến hành rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã và TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện. Qua rà soát, đánh giá, các TTHC cơ bản đều đáp ứng được yêu cầu cải cách TTHC, phù hợp thực tế, dễ thực hiện.

Đến nay, UBND huyện và 18/18 UBND các xã, thị trấn đã thực hiện cập nhật, công bố và niêm yết công khai 213 TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện và 123 TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã tại bộ phận “một cửa” cấp huyện, cấp xã theo quy định. Đồng thời, công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt việc niêm yết công khai, minh bạch về nội quy, quy chế hoạt động của bộ phận “một cửa”, công khai bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định; tăng cường sự phối hợp giữa các cán bộ, công chức ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các cơ quan, bộ phận chuyên môn; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức đối với công việc được giao. Địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã và thông báo rộng rãi trên hệ thống trang thông tin điện tử, đài truyền thanh huyện.

Chuyển biến tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính ở Kim Bảng
Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” xã Tân Sơn (Kim Bảng) hướng dẫn công dân giải quyết TTHC. Ảnh: Thu Thảo

Đến thời điểm hiện tại, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn không tiếp nhận được phản ánh, kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và hành vi hành chính. Tổng số TTHC thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông là 336/336 TTHC, trong đó: UBND cấp xã 123 thủ tục (113 thủ tục thực hiện theo cơ chế “một cửa”; 10 thủ tục thực hiện theo cơ chế “một cửa” liên thông). UBND huyện 213 thủ tục (200 thủ tục thực hiện theo cơ chế “một cửa”; 13 thủ tục thực hiện theo cơ chế “một cửa” liên thông). Tổng số TTHC cấp huyện, cấp xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến là 336/336 TTHC (trong đó, mức độ 4 là 265 TTHC; mức độ 3 là 71 TTHC).

Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện trao đổi văn bản hành chính trên môi trường điện tử, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; khai thác có hiệu quả hệ thống thông tin “một cửa” và cổng dịch vụ công, thúc đẩy xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Đặc biệt siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC; phát huy vai trò giám sát của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, nhân dân đối với công tác CCHC; bố trí đủ nguồn lực tài chính cho CCHC. 

Thực tế, cấp ủy, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở đã quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức duy trì và phát huy tốt văn hóa công sở gắn với việc thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 12/8/2019 của UBND huyện tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 26/01/2021, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2022 của UBND huyện về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Vì vậy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến xã luôn có thái độ giao tiếp văn minh, lịch sự, dân chủ, gần gũi, thân thiện; duy trì tốt “nụ cười công sở”, luôn tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ, không hách dịch, cửa quyền; không quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc và hướng dẫn kê khai hồ sơ, TTHC cho công dân.

UBND huyện và UBND các xã, thị trấn cũng thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định. Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho cán bộ, công chức thực sự là công bộc của dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

UBND huyện, UBND các xã, thị trấn cũng duy trì thực hiện tốt việc lấy phiếu đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ, công chức ở các cơ quan, đơn vị có TTHC thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và các xã, thị trấn. Thông qua khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc tiếp nhận và giải quyết TTHC nhằm phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước, giúp các cơ quan, đơn vị nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng cung ứng các dịch vụ hành chính công và nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân, tổ chức ngày càng tốt hơn. Kết quả 100% người dân được hỏi đều đánh giá “Rất hài lòng” sau khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; ở các xã, thị trấn bình quân mức “Rất hài lòng” đạt 63,35%, mức “Hài lòng” đạt 36,60% và “Không hài lòng” là 0,05%.

Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC, Kim Bảng chú trọng tăng cường hiện đại hóa và công khai quy trình xử lý, giải quyết TTHC, tập trung nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức tham gia tiếp dân và làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có năng lực công tác, trình độ chuyên môn vững, có kinh nghiệm, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử với người dân, nhất là trong xử lý các tình huống. Chú trọng công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có hướng giải quyết kịp thời, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Tổ chức bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức công vụ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Kịp thời chấn chỉnh đối với những cán bộ, công chức có những biểu hiện, hành vi thiếu thân thiện khi tiếp xúc với người dân, tổ chức. Tích cực huy động, vận động người dân cùng tham gia xây dựng chính quyền thông qua việc ủng hộ cơ sở vật chất, đóng góp ý kiến, hưởng ứng thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước từ quy trình giải quyết TTHC đến các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

Đức Anh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy