Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Phải quán triệt, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của văn hóa

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng thể chế, chính sách về văn hóa phải quán triệt, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của văn hóa, và phải hiểu đúng, đầy đủ, toàn diện về văn hóa.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng Phải quán triệt nhận thức sâu sắc về vị trí vai trò của văn hóa
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội thảo văn hóa 2022 chiều 17/12. (Ảnh: DUY LINH)

Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội

Phát biểu trong Phiên toàn thể Hội thảo văn hóa 2022 chiều 17/12, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết những năm qua, nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hoá từng bước được nâng cao; nhiều giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc được kế thừa, phát huy.

Việc đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, cái lạc hậu được chú trọng. Các giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái được phát huy cao độ, nhất là những thời điểm đất nước khó khăn, thiên tai, dịch bệnh. Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về văn hóa nói chung và các lĩnh vực cụ thể của văn hóa nói riêng từng bước được bổ sung, hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu thực tiễn.

Tuy nhiên, Thường trực Ban Bí thư cho rằng vị trí, vai trò của văn hoá chưa thực sự được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Môi trường văn hoá có những mặt chưa thực sự lành mạnh. Công tác tổ chức thi hành pháp luật, chính sách về văn hóa vẫn là khâu yếu.

Bên cạnh đó, đầu tư cho văn hóa chưa đúng mức, còn dàn trải, hiệu quả chưa cao. Cơ chế, chính sách về kinh tế trong văn hóa, văn hóa trong kinh tế, về huy động, quản lý các nguồn lực cho văn hóa chưa cụ thể, rõ ràng.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng Phải quán triệt nhận thức sâu sắc về vị trí vai trò của văn hóa
Quang cảnh Phiên toàn thể của Hội thảo chiều 17/12. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần xã hội, một trong những yêu cầu bức thiết được đặt ra là cần sớm hoàn thiện thể chế, chính sách về văn hóa, đáp ứng các yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Theo đó, trong quá trình xây dựng thể chế, chính sách về văn hóa phải quán triệt, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của văn hóa; phải hiểu đúng, đầy đủ, toàn diện về văn hóa. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước, văn hoá phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.

Thể chế, chính sách phát triển văn hóa vừa phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn, coi trọng các yếu tố đặc thù của văn hóa, vừa phải giữ gìn, kế thừa hồn cốt, các giá trị cao đẹp của văn hóa dân tộc; đồng thời, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, làm giàu thêm kho tàng văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, phải tập trung nghiên cứu, xây dựng thể chế, chính sách cho những lĩnh vực mới như phát triển công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa.

Trong quá trình xây dựng thể chế, chính sách về văn hóa phải quán triệt, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của văn hóa; phải hiểu đúng, đầy đủ, toàn diện về văn hóa.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

“Trong quá trình xây dựng thể chế, chính sách phải bám sát thực tiễn, giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh; phải bình tĩnh, nghiên cứu thấu đáo những vấn đề thực tiễn đặt ra, không nóng vội, chủ quan, chạy theo dư luận, nhưng cũng không được bỏ qua hoặc để chậm làm ảnh hưởng đến sự phát triển” - đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Theo Thường trực Ban Bí thư, nguồn lực cho phát triển văn hóa không chỉ là tài chính, cơ sở vật chất, mà còn là nguồn lực con người, vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, truyền thống dân tộc..., không chỉ là nguồn lực của nhà nước, mà còn nguồn lực của toàn xã hội. Nhà nước phải tăng cường nguồn lực vật chất cho phát triển văn hoá, tương xứng với tăng trưởng kinh tế; nâng mức đầu tư một cách hợp lý từ nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời khơi thông các nguồn lực xã hội, nguồn lực trong nước và nước ngoài cho phát triển văn hóa.

Cần một chương trình mục tiêu quốc gia có tính chất tổng thể nhằm chấn hưng văn hóa

Trình bày báo cáo trung tâm tại Hội thảo, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã điểm lại những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, huy động nguồn lực phát triển văn hóa những năm qua. Đồng thời, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế như: hiệu lực pháp lý và tính quy phạm của hệ thống pháp luật còn thấp; cơ chế phối hợp giữa các chủ thể chưa chặt chẽ; chính sách đầu tư cho văn hóa chưa tương xứng với vai trò, vị trí của văn hóa trong phát triển…

Về một số định hướng và giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh trực tiếp lĩnh vực văn hóa nhằm tạo cơ sở pháp lý để điều chỉnh các quan hệ xã hội về văn hóa, tạo nguồn lực phát triển.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng Phải quán triệt nhận thức sâu sắc về vị trí vai trò của văn hóa
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu trong Phiên toàn thể. (Ảnh: DUY LINH)

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa nhằm khắc phục bất cập, tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực thi Luật Di sản văn hóa ở các điểm chưa xác định rõ, hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị. Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo ở các quy định về các loại hình quảng cáo, phương tiện quảng cáo mới phát sinh, cũng như nghiên cứu xây dựng Luật Nghệ thuật biểu diễn, Nghị định về hoạt động văn học, chính sách về tài sản nội dung văn hóa số…

Cùng với đó, tiếp tục điều chỉnh, sửa đổi một số Luật chuyên ngành như Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, các Luật thuế, đặc biệt là thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định về khuyến khích xã hội hóa nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn lực Nhà nước, huy động nguồn lực xã hội và tối ưu hóa nguồn lực nội sinh từ văn hóa.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu rõ, đầu tư cho phát triển văn hóa đòi hỏi nguồn lực rất lớn, do vậy cần thiết phải tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống chính sách, điều chỉnh xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đặt trọng tâm nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập của thị trường văn hóa.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý việc xây dựng Bộ chỉ số quốc gia về phát triển văn hóa, triển khai ứng dụng định kỳ để đo lường, đánh giá và giám sát sự đóng góp và tăng trưởng của lĩnh vực văn hóa trong tổng thể phát triển quốc gia; cung cấp các bằng cứ xác thực cho việc xây dựng thể chế, hoạch định chính sách và các chương trình can thiệp.

Đặc biệt, cần có các chính sách ưu tiên phát triển nghiên cứu văn hóa, phát triển hạ tầng công nghệ đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp lần thứ tư; xây dựng hệ thống dữ liệu thống kê của ngành; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa nghệ thuật; ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng Phải quán triệt nhận thức sâu sắc về vị trí vai trò của văn hóa
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn trình bày tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: DUY LINH)

Trong khuôn khổ Phiên toàn thể, các đại biểu đã nghe một số tham luận về các chủ đề: Kết nối, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước, nguồn lực doanh nghiệp và nguồn lực xã hội phục vụ phát triển văn hóa; Giáo dục văn hóa và giáo dục để phát triển văn hóa; vai trò của tuổi trẻ Việt Nam trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay…

Theo nhandan.vn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy