Đồng chí Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo kế hoạch, hoạt động kỷ niệm sẽ được triển khai đồng bộ, tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục; thi đua khen thưởng; văn nghệ, thể thao và thực hiện chính sách, dân vận... 

Theo đó, các cấp, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ, nhân dân về thành tựu 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân; truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, LLVT về đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước gắn với hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 72 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh; tổ chức hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam do Quân khu 3 phát động; Tăng cường hoạt động kể chuyện truyền thống, giao lưu giữa thế hệ trẻ với các nhân chứng lịch sử; tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, chiếu phim lưu động phục vụ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân. 

Các địa phương, cơ quan, đơn vị tích cực thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương quân đội. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị LLVT kết hợp huấn luyện, diễn tập với công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tham gia xây dựng nông thôn mới…     

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Từng thành viên ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm cấp tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch, xác định rõ  chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm từ tỉnh tới cơ sở. 

Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong tổ chức hoạt động với quan điểm coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quân đội, các tầng lớp nhân dân. Thông qua hoạt động kỷ niệm nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ LLVT, các tầng lớp nhân dân về giá trị, ý nghĩa, những đóng góp to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng, tầm quan trọng, sự cần thiết xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới. Qua đó, giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khẳng định tính đúng đắn trong thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, Nhà nước. 

Về những nội dung phân công theo kế hoạch, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tích cực chuẩn bị, kiểm tra chặt chẽ, kịp thời, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo ban chỉ đạo để tháo gỡ, tổ chức thực hiện kịp thời, đảm bảo việc tổ chức các hoạt động sâu rộng, thiết thực. Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức hoạt động kỷ niệm đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, đạt mục đích, yêu cầu.

Phương Dung