Quản lý nghiêm VKTBKT

Đại tá Nguyễn Văn Lý, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết:  Nhận thức sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của CVĐ 50, hằng năm Ban Chỉ đạo CVĐ 50 Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu với Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh  chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ những nội dung, mục tiêu CVĐ bảo đảm phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ. 

Cùng với đó, quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Đồng thời, chú trọng công tác bảo đảm an toàn kho tàng vũ khí, đạn dược gắn với tăng cường triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn giao thông, an toàn thông tin số trong quân đội đến cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh. 

Bộ CHQS tỉnh cũng thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tổ chức hội thi, hội thao, bảo đảm việc quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Kiểm tra xe ô tô của các đơn vị tham gia hội thi xe ô tô tốt, nhà xe ô tô, mô tô, tàu xuồng tốt, lái xe ô tô, mô tô an toàn năm 2019.

Với sự chỉ đạo, hướng dẫn tích cực, sát sao của cấp ủy, chỉ huy các cấp, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của CVĐ 50 đã được triển khai đầy đủ, đồng bộ từ tỉnh tới cơ sở. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo CVĐ 50, bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động, bảo đảm duy trì nền nếp công tác kỹ thuật trong tình hình mới, đẩy mạnh thực hiện CVĐ50 đạt hiệu quả cả bề rộng, chiều sâu, đề cao tính thiết thực, hiệu quả. 

Công tác quản lý VKTBKT được thực hiện theo phương thức quản lý trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp phương pháp truyền thống. Hệ thống trang bị kỹ thuật của các ngành quản lý chặt chẽ thông qua kiện toàn hồ sơ, sổ sách theo quy định. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị đã áp dụng phần mềm công nghệ vào quản lý số lượng, chất lượng súng, pháo, khí tài, đạn dược, phương tiện. 

Hằng năm, chủ động tổ chức kiểm tra theo định kỳ kết hợp chương trình kiểm tra của cấp trên về việc thực hiện các mục tiêu của CVĐ 50. Nhờ đó, công tác quản lý VKTBKT, phương tiện, vật tư, doanh trại, doanh cụ, thiết bị tuyên truyền… đi vào nền nếp. Việc đăng ký thống kê theo đúng mẫu biểu, sổ sách, đồng bộ, đủ về số lượng, chất lượng chủng loại. 100% lô đạn được đăng ký, quản lý theo dõi thường xuyên về diễn biến chất lượng. 100% vũ khí trong tỉnh được đăng ký số hiệu, nguồn gốc xuất xứ, đánh giá mức độ đồng bộ, trên cơ sở đó đánh giá đúng chất lượng của VKTBKT. Trong huấn luyện, diễn tập, các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác quản lý, bảo quản VKTBKT bảo đảm quá trình sử dụng vũ khí an toàn tuyệt đối. Hằng năm, công tác kiểm kê, kiểm nghiệm, thanh tra, kiểm tra VKTBKT, vật tư trang thiết bị hàng hóa được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên về quản lý, sử dụng vũ khí, dự trữ đạn, vật chất hậu cần bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đến nay với sự hỗ trợ của địa phương, hệ thống kho vũ khí của tỉnh và cơ quan quân sự huyện đã được đầu tư, nâng cấp đạt tiêu chuẩn theo quy định. 100% xã, phường, thị trấn được trang bị tủ súng bằng sắt bảo đảm công tác quản lý tốt VKTBKT ở đơn vị cơ sở.

Sử dụng, khai thác VKTBKT tốt, bền,an toàn, tiết kiệm

Do có sự chủ động, bài bản, chặt chẽ trong quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa theo phân cấp nên đã nâng cao đáng kể tuổi thọ của VKTBKT. Tính năng chiến đấu của các loại VKTBKT được phát huy trong quá trình sử dụng, khai thác. 

Với mục tiêu khai thác, sử dụng tốt, bền, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động kiểm tra và duy trì tiến hành bảo dưỡng kỹ thuật các loại VKTBKT. Kiểm tra kỹ thuật, phân cấp chất lượng 100% số súng, pháo, khí tài, đạn dược trong biên chế. 

Với các loại xe quân sự, chấp hành nghiêm quy định về sử dụng phương tiện, bảo đảm khai thác, sử dụng đúng mục đích, thường xuyên kiểm định an toàn kỹ thuật, tuyệt đối tránh việc phương tiện không đủ điều kiện lưu hành. Qua kiểm tra, đánh giá chất lượng, các cơ quan, đơn vị cũng đã chủ động đề nghị cấp trên thu hồi, thay thế một số loại VKTBKT không bảo đảm an toàn trong quản lý, sử dụng.

Trao đổi thêm về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Văn Lý cho biết: Quá trình khai thác, sử dụng VKTBKT có một yêu cầu đặt ra đó là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động: huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; bảo đảm an toàn công nghệ thông tin, an toàn giao thông. 

Thực hiện yêu cầu trên, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn kho tàng, trạm xưởng, an toàn an ninh mạng, bảo mật, thực hiện nghiêm nền nếp các quy tắc an toàn trong quản lý, sử dụng, cất chứa VKTBKT theo phân cấp. Các thiết bị, dụng cụ phòng chống cháy nổ thường xuyên được kiểm tra, sửa chữa, khắc phục kịp thời. Quá trình khai thác, sử dụng VKTBKT tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn vật tư, kinh phí, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Việc duy trì đồng bộ các biện pháp trong quản lý, khai thác VKTBKT đã góp phần đắc lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Để duy trì, thực hiện hiệu quả công tác kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh xác định tiếp tục thực hiện nghiêm 4 mục tiêu của CVĐ 50. Đồng thời, tăng cường phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT, duy trì công tác kỹ thuật ngày càng nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng, xây dựng ngành kỹ thuật chính quy, vững mạnh toàn diện.

Phương Dung