Emagazine Phát triển Đảng trong thanh niên nông thôn  Những khó khăn cần tháo gỡ
Emagazine Phát triển Đảng trong thanh niên nông thôn  Những khó khăn cần tháo gỡ
Emagazine Phát triển Đảng trong thanh niên nông thôn  Những khó khăn cần tháo gỡ

Ngày 31/11/2008, Ban Thường vụ (BTV) Trung ương Đoàn khóa IX đã ban hành Kết luận số 138 về một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam". Sau hơn 10 năm thực hiện cuộc vận động, rất nhiều các chương trình, kế hoạch đã được các cấp bộ đoàn triển khai nhằm tạo môi trường để ĐVTN rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, đã có nhiều ĐVTN ưu tú được lựa chọn, bồi dưỡng để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Đây chính là nguồn lực quan trọng để tạo nguồn kế thừa, trẻ hóa đội ngũ cán bộ từ cơ sở. 

Theo chị Nguyễn Thị Phương Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, nhận thức rõ vai trò của các tổ chức đoàn trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng trong các đơn vị, địa phương, trên tinh thần thực hiện hiệu quả Kết luận 138 của BTV Trung ương Đoàn khóa IX, nhằm lan tỏa nội dung cuộc vận động đến các cấp bộ đoàn và ĐVTN, khi xây dựng nghị quyết nhiệm kỳ, các chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, BTV Tỉnh đoàn Hà Nam đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn chú trọng đưa nội dung công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng vào nội dung triển khai thực hiện đồng bộ ở các cấp. Đồng thời, luôn xác định đây là một cuộc vận động quan trọng có ý nghĩa quyết định về chất lượng đoàn viên trong việc thực hiện các phong trào cách mạng ở địa phương. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp cũng được xác định là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua và xếp loại cơ sở đoàn…

Emagazine Phát triển Đảng trong thanh niên nông thôn  Những khó khăn cần tháo gỡ
Emagazine Phát triển Đảng trong thanh niên nông thôn  Những khó khăn cần tháo gỡ
Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng do Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên tổ chức tháng 1/2022. 

Sau 14 năm thực hiện Kết luận số 138 về một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam", công tác nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho cấp ủy xem xét kết nạp đã được các cấp bộ đoàn thực hiện ngày càng hiệu quả, có kế hoạch cụ thể, nội dung phù hợp dựa trên các tiêu chí, tiêu chuẩn của Đảng trong phát triển đảng viên. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp bộ đoàn trong công tác tham gia xây dựng Đảng đã được xác định rõ. Hiệu quả công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng nói chung, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng nói riêng được nâng cao, tạo ra nhiều nhân tố mới trong việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên từ ĐVTN. Cùng với đó, sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở đối với công tác xây dựng tổ chức đoàn thời gian qua cũng được tăng cường và có sự chuyển biến tích cực, theo đúng tinh thần Nghị quyết 25 của Đảng (khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” - Xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước.

Theo đó, hằng năm, để phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, các cấp bộ đoàn đã chú trọng tổ chức các phong trào hành động cách mạng thiết thực, tạo môi trường để giáo dục, rèn luyện ĐVTN thông qua hoạt động thực tiễn. Nổi bật là việc triển khai thực hiện phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” do Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX phát động. Bên cạnh đó, vai trò đảng viên trẻ, đảng viên lão thành đã được các cấp bộ đoàn phát huy để cùng tham gia giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên. Ở nhiều nơi, tổ chức đoàn đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy phân công các đảng viên có kinh nghiệm phối hợp định hướng, giúp đoàn thực hiện nhiệm vụ. Thông qua đó, đã tác động mạnh mẽ đến tư tưởng nhận thức và giác ngộ trong ĐVTN sâu sắc hơn về Đảng, có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn và có ý chí quyết tâm phấn đấu vươn lên trong lao động, công tác cũng như trong học tập và chiến đấu để sớm có đủ điều kiện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ý thức tự giác tìm hiểu về Đảng được nâng lên rõ rệt. Số ĐVTN có nguyện vọng phấn đấu, rèn luyện để sớm trở thành đảng viên ngày càng tăng.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, giác ngộ sâu sắc hơn về Đảng cho ĐVTN, BTV đoàn các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy mở các lớp đối tượng đảng cho đoàn viên ưu tú; rà soát, phân loại đội ngũ đoàn viên ưu tú, đối tượng đảng; xây dựng chỉ tiêu; đồng thời xem xét kỹ tiêu chuẩn, thủ tục và qui trình kết nạp Đảng, đề xuất những bước cụ thể hóa phù hợp từng đơn vị; đối tượng ĐVTN; bảo đảm yêu cầu tăng được số lượng, đi đôi với việc nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng, nhất là về động cơ, lý tưởng và phẩm chất, năng lực và khả năng hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn… thông qua cuộc vận động, các cấp bộ đoàn đã làm tốt công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng. Các cơ sở đoàn thường xuyên giao nhiệm vụ cụ thể cho đoàn viên; theo dõi, đánh giá ý thức, trách nhiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở phân loại đoàn viên, bình chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp bảo đảm đúng quy trình. Định kỳ báo cáo với cấp ủy cùng cấp quá trình rèn luyện, phấn đấu của đoàn viên ưu tú; tiếp thu ý kiến nhận xét, đánh giá của cán bộ, đảng viên, cấp ủy đối với đoàn viên ưu tú để tiếp tục định hướng bồi dưỡng. 

Emagazine Phát triển Đảng trong thanh niên nông thôn  Những khó khăn cần tháo gỡ

Đặc biệt, từ năm 2008 đến nay, BCH đoàn cấp cơ sở luôn thực hiện đều đặn việc chăm lo bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên ưu tú để trao danh sách giới thiệu của cấp mình cho cấp ủy cùng cấp xem xét kết nạp. Việc lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được các cấp bộ đoàn tiến hành chặt chẽ thông qua việc phân loại đoàn viên định kỳ, bảo đảm dân chủ, đúng nguyên tắc, quy trình kết hợp với phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú xuất sắc trong lao động, học tập, công tác góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú và tỷ lệ đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng được duy trì và ổn định theo từng năm. Kết quả, trong 5 năm (2008 – 2013) các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 17.885 lượt đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 4.951 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng (đạt tỷ lệ 28%); giai đoạn từ 2014-2017, mỗi năm giới thiệu cho Đảng khoảng 3.000 ĐVTN ưu tú để xem xét kết nạp; giai đoạn 2017-2022, phấn đấu hằng năm giới thiệu 3.384 đoàn viên ưu tú cho Đảng; trong đó, có 1.003 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

Nhìn lại hơn 10 năm thực hiện Kết luận số 138 về một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam", công tác phát triển Đảng trong thanh niên đã có những bước chuyển nhất định. Tuy nhiên, theo nhận định của đồng chí Lê Xuân Huy, Bí thư Huyện ủy Bình Lục: Thực tế, công tác phát triển Đảng trong thanh niên hiện diễn ra không đều ở các khu vực, đối tượng. Nếu như trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang, số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng và tỷ lệ được kết nạp cao thì trên địa bàn nông thôn, công nhân trực tiếp lao động, số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng và đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng còn thấp. Không ít chi đoàn, đoàn cơ sở trong nhiều năm không có đoàn viên được kết nạp Đảng, nhất là trên địa bàn dân cư. Ở một số nơi mới chỉ kết nạp Đảng đến cán bộ chủ chốt hoặc ủy viên BCH chi đoàn, đoàn cơ sở. Tình trạng “già hóa” đảng viên ở các chi bộ thôn, xóm hiện đang có xu hướng tăng chính là vấn đề trăn trở đối với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, không chỉ riêng Bình Lục. 

Emagazine Phát triển Đảng trong thanh niên nông thôn  Những khó khăn cần tháo gỡ

Qua khảo sát thực tế ở nhiều địa phương trong tỉnh cho thấy, tình trạng “già hóa” đảng viên diễn ra ở hầu hết các chi bộ thôn xóm, với tuổi đời bình quân của đảng viên đều từ 55-65 tuổi trở lên. Có những chi bộ 5-6 năm liền không kết nạp được đảng viên mới. Tỷ lệ đảng viên trẻ mới kết nạp là lao động nông nghiệp, ngành nghề nông thôn có chiều hướng giảm. Vậy, đâu là nguyên nhân?
Rất nhiều nguyên nhân đã được cấp ủy chính quyền địa phương các cấp nêu ra,  như: vấn đề việc làm tại địa phương khó khăn, lực lượng lao động trẻ nông thôn chủ yếu đi làm  xa, vào các khu, cụm công nghiệp; công tác tuyên truyền giáo dục của các cơ sở Đoàn ở một số nơi chưa tốt, hình thức tuyên truyền chưa linh hoạt; nội dung lạc hậu không phù hợp nên chưa tác động sâu đến tư tưởng, nhận thức của ĐVTN. Một bộ phận ĐVTN chưa xác định rõ lý tưởng, động cơ phấn đấu vào Đảng rõ ràng, việc rèn luyện, phấn đấu của ĐVTN chưa thường xuyên. Hơn nữa, qui trình bồi dưỡng đối tượng Đảng của một số đơn vị còn phụ thuộc vào kế hoạch phát triển Đảng của cấp ủy. Một số nơi, việc giới thiệu đoàn viên ưu tú còn mang tính hình thức, chạy theo chỉ tiêu làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn giới thiệu cho Đảng xem xét và kết nạp. Việc tạo môi trường rèn luyện cho đoàn viên phấn đấu ở một số cấp ủy và tổ chức Đoàn chưa thực sự được coi trọng nên nhiều đoàn viên ưu tú chuyển từ năm này qua năm khác vẫn chưa đủ điều kiện hoặc chậm được kết nạp...

Tuy nhiên, vấn đề cốt yếu nhất, theo Bí thư Huyện ủy Bình Lục Lê Xuân Huy, vẫn do nhiều tổ chức cơ sở đoàn hiện nay hoạt động hình thức. Cán bộ đoàn năng lực còn yếu thiếu nhiệt tình, chưa phát huy hết được tinh thần trách nhiệm, chưa tổ chức được các hoạt động thiết thực thu hút, tập hợp thanh niên, tạo môi trường để ĐVTN rèn luyện, phấn đấu. Chương trình rèn luyện đoàn viên ở nhiều đơn vị chưa mang lại hiệu quả, chưa thực sự nâng cao chất lượng đoàn viên. Vai trò tham mưu của một số cấp bộ đoàn nhất là ở cơ sở trong công tác phát triển Đảng, xây dựng quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng chưa tốt, hiệu quả còn hạn chế. Công tác tham mưu để cấp ủy giao nhiệm vụ cho đảng viên trẻ trong việc giúp đỡ đoàn viên ưu tú và phát huy vai trò nòng cốt, tính gương mẫu của đảng viên trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ của đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu; một số nơi chưa phát huy được vai trò của đảng viên trẻ trong công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên. Bên cạnh đó, một số cấp ủy cơ sở chưa thực sự chú trọng tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói chung, công tác phát triển Đảng trong thanh niên nói riêng. Thực tế, ở Bình Lục cho thấy, các tổ chức đoàn cơ sở mạnh sẽ quyết định đến chất lượng nguồn để giới thiệu cho Đảng…

Emagazine Phát triển Đảng trong thanh niên nông thôn  Những khó khăn cần tháo gỡ
1- Đoàn viên, thanh niên xã Thanh Sơn (Kim Bảng) chăm sóc đường hoa do thanh niên đảm nhận.
2 - Đoàn viên Triệu Khắc Sơn, Thôn 4, Ngô Khê, Bình Nghĩa (Bình Lục) với sáng kiến cải tiến kỹ thuật, máy dệt dây ứng dụng trong ngành may mặc và giày dép.
3- Đoàn viên thanh niên Phường Lê Hồng Phong (TP Phủ Lý) hướng dẫn người dân và các hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện quy định “5K” để bảo đảm phòng chống dịch.

Cũng về vấn đề này, anh Lại Tuấn Sơn, Bí thư Chi đoàn 7 (thị trấn Quế, Kim Bảng) chia sẻ: Hiện, chi đoàn có 40 ĐVTN, mỗi năm chi đoàn phấn đấu có 1 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng nhưng trong 3 năm gần đây mới có 1 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Nguyên nhân căn bản vẫn là do các ĐVTN đi làm ở các công ty, các khu, cụm công nghiệp nên khó tập hợp và huy động họ tham gia vào các phong trào cách mạng do tổ chức đoàn phát động. Nhiều vấn đề tiêu cực trong xã hội đã tác động đến nhận thức, ý thức và động cơ phấn đấu của ĐVTN. Hoạt động của các tổ chức đoàn vẫn còn nặng về phong trào, bề nổi chưa thực sự thiết thực. Công tác phát triển đảng viên trẻ ở nông thôn hiện chưa thực sự được coi trọng, sự quan tâm của một số cấp ủy về công tác phát triển đảng viên trong thanh niên mới thể hiện ở quan điểm chủ trương, chưa có kế hoạch biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện; coi việc bồi dưỡng, giáo dục ĐVTN phấn đấu vào Đảng là trách nhiệm của đoàn thanh niên…

Bên cạnh những vấn đề như: “già hóa” đảng viên, tỷ lệ thanh niên nông thôn được kết nạp Đảng thấp… thì hiện nay ở một số địa phương đang xuất hiện tình trạng số lượng đảng viên trẻ không được chuyển đảng chính thức và số đảng viên trẻ là đoàn viên xin ra khỏi Đảng hoặc bị xóa tên qua các năm tăng nhẹ, xuất phát từ một số nguyên nhân như: Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư, lao động tự do, kinh tế khó khăn, phải đi làm xa không tham gia sinh hoạt Đảng đầy đủ; đảng viên là bộ đội xuất ngũ về địa phương không có việc làm phải đi làm xa, bỏ sinh hoạt Đảng định kỳ; một số đảng viên do sức khỏe không bảo đảm và có nguyện vọng xin ra khỏi Đảng… 

Thực tế này đã đặt ra nhiều vấn đề cấp bách, đòi hỏi phải có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn. Nói như đồng chí Phạm Văn Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Duy Tiên: Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên cần phải nêu cao trách nhiệm trong công tác phát triển Đảng; phải xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm bổ sung những người ưu tú, giàu nhiệt huyết trong phong trào quần chúng vào hàng ngũ của Đảng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, trẻ hóa đội ngũ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng…

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung đều là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng CNXH vừa “hồng” vừa “chuyên”. Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030 một lần nữa khẳng định phải tăng cường giáo dục truyền thống cho thanh, thiếu niên. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và toàn xã hội, xây dựng môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. Từ đó, tạo động lực, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời giúp thế hệ trẻ có điều kiện rèn luyện, trưởng thành và sống gương mẫu, có lý tưởng.    

Emagazine Phát triển Đảng trong thanh niên nông thôn  Những khó khăn cần tháo gỡ

Quán triệt quan điểm: Xây dựng đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước, trên cơ sở nhận thức rõ vị trí, vai trò đó, những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã không ngừng phát huy vai trò thông qua công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng cho ĐVTN, làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp... Nhiều đồng chí ĐVTN sau khi được kết nạp vào Đảng đã phát huy tốt hơn tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong của người đảng viên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thông qua các buổi sinh hoạt đoàn, các phong trào, các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc vận động lớn có ý nghĩa thiết thực, như: “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh,… tạo sự chuyển biến tích cực để ĐVTN tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Các phong trào, hành động, hoạt động tình nguyện tạo môi trường trải nghiệm, rèn luyện, phấn đấu, cống hiến giúp hình thành lớp ĐVTN ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, bổ sung nguồn cán bộ có chất lượng tham gia vào quá trình xây dựng Đảng. 

Tìm hiểu thực tế ở Bình Lục, được biết, tính đến hết tháng 3/2022, Đảng bộ huyện Bình Lục có 57 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó, có 20 đảng bộ và 37 chi bộ trực thuộc) với 7.262 đảng viên đang sinh hoạt ở các loại hình tổ chức đảng khác nhau. Nhận thức rõ phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu năm BTV Huyện ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác kết nạp đảng viên; đồng thời, giao cho Ban Tổ chức Huyện ủy xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên giai đoạn 2022-2025; phấn đấu kết nạp từ 450 đảng viên trở lên (riêng năm 2022 kết nạp 115 đảng viên). 

Tuy nhiên, để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch trên, theo đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Xuân Huy, thời gian tới, BTV Huyện ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát triển Đảng; khắc phục tình trạng phát triển Đảng mang nặng thành tích, chạy theo số lượng, không chú trọng chất lượng. Cùng với đó, các cấp ủy cần phải làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; rà soát nguồn quần chúng có đủ điều kiện để bồi dưỡng giới thiệu cho Đảng; xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên giai đoạn 2022-2025 và hằng năm. Riêng đối với các tổ chức đoàn thể, trọng tâm là đoàn thanh niên cần tích cực đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, tích cực bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia các lớp kết nạp để tạo nguồn phát triển Đảng. Tổ chức đoàn cơ sở phải mạnh mới có thể tạo nguồn chất lượng để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Cái khó hiện nay của các tổ chức đoàn là việc tập hợp ĐVTN tham gia sinh hoạt trong tổ chức đoàn, nhất là các chi đoàn thôn xóm. Vậy, nên chăng chúng ta cần quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển tổ chức đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp? Nếu làm được điều đó một cách thực chất, hiệu quả, tôi tin rằng, chúng ta sẽ tìm được lời giải cho bài toán khó về nguồn kết nạp Đảng trong thanh niên nông thôn hiện nay…

Tạo nguồn phát triển Đảng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng. Căn cứ vào tình hình cụ thể, mỗi địa phương sẽ có một cách làm khác nhau. Nếu như Bình Lục, tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng thì Thị ủy Duy Tiên lại tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng kết nạp và quản lý đảng viên theo tinh thần Thông tri số 03-TT/TU ngày 9/3/2021 của Thị ủy Duy Tiên về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và quản lý đảng viên. Kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên. Cùng với đó, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể nói chung, đoàn thanh niên nói riêng trong công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đoàn; là tiêu chí cơ bản để đánh giá xếp loại hoạt động của các tổ chức đoàn. Với quan điểm: Xây dựng đoàn là xây dựng Đảng trước một bước. Vì vậy, cần phải xây dựng hệ thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, trở thành hạt nhân nòng cốt trong công tác xây dựng Đảng… Đồng chí Bí thư Thị ủy Duy Tiên Phạm Hồng Thanh nhấn mạnh.  

Điều đó, có nghĩa, các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần phải chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức đoàn thực sự vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên và trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác thanh niên để thực sự trở thành người bạn tin cậy của thanh niên. Các chương trình, phong trào phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp ĐVTN, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, đồng hành, hỗ trợ ĐVTN trong học tập, nghiên cứu khoa học và lập nghiệp. Qua đó, tạo môi trường lý tưởng thu hút, rèn luyện ĐVTN, xây dựng những thế hệ thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên” để thực hiện mục tiêu, lý tưởng cao cả của Đảng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thực hiện tốt chủ trương “1+2”, mỗi cán bộ cấp tỉnh 1 năm tối thiểu có 2 tháng công tác tại cơ sở, tạo môi trường rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, giúp cán bộ đoàn nắm bắt thực tiễn, góp phần thiết thực vào công tác tham mưu trong triển khai các chủ trương, thực hiện các chỉ đạo sát với cơ sở hơn, tạo nguồn quy hoạch và bố trí cán bộ đoàn đủ năng lực phẩm chất vào các cơ quan của Đảng, chính quyền và các đoàn thể. Đẩy mạnh cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Thực hiện nội dung: Minh Thu

Ảnh: Thế Vĩnh, Trần Ích, Thế Trang

Thiết kế: Trương Dũng

PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.