Chuyển biến tích cực trong công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo

Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần duy trì thực hiện nghiêm túc nhằm giữ vững ổn định tình hình ngay từ địa bàn cơ sở. Từ nhận thức trên, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, bài bản chế độ tiếp dân, giải quyết KN,TC. Nhờ vậy, chất lượng, hiệu quả giải quyết các vụ việc KN,TC đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều vụ việc KN,TC được tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, không phát sinh điểm nóng, vụ việc nổi cộm, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Chuyển biến tích cực trong công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo

Để công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC đi vào nền nếp, đạt chất lượng, hiệu quả cao, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực này. Đồng thời, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC.

Chuyển biến tích cực trong công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân thường kỳ tháng 7 năm 2023.

 Từ sự quan tâm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nên các vụ việc mới phát sinh cơ bản được kịp thời xem xét, giải quyết, hạn chế phát sinh thành những vụ việc phức tạp, kéo dài. Cùng với đó, công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của UBND tỉnh tiếp tục được duy trì, tăng cường cả hình thức và phương pháp.

Cụ thể: Đối với những vụ việc đông người, phức tạp đã được quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức đối thoại trực tiếp để tháo gỡ vướng mắc, nổi cộm ngay từ khi mới phát sinh. Việc tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận đã có hiệu lực pháp luật từ nhiều năm trước đây được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố kiên quyết thực hiện, qua đó, kéo giảm đáng kể số lượng những vụ việc tồn đọng. Một số vụ việc phức tạp liên quan đến thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) mà UBND các huyện, thị xã, thành phố đã quyết liệt, tập trung giải quyết nhưng công dân chưa đồng tình được UBND tỉnh giao các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, đề xuất biện pháp giải quyết có hiệu quả.

Với các huyện, thị xã, thành phố, công tác tiếp công dân tiếp tục được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo duy trì thực hiện nghiêm túc. Số lượt công dân được thủ trưởng đơn vị tiếp chiếm tỷ lệ cao. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin với ban tiếp dân và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được chỉ đạo duy trì một cách chủ động, thường xuyên. Việc tiếp công dân cũng đã được chỉ đạo gắn kết đồng bộ với giải quyết những đề nghị, phản ánh của công dân, qua đó nhiều vụ việc được trả lời, xem xét giải quyết kịp thời, thỏa đáng và được công dân chấp nhận. Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tích cực vào cuộc trong chỉ đạo, đôn đốc tháo gỡ, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng về đất đai kéo dài nhiều năm.

Chuyển biến tích cực trong công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thời gian qua, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thanh tra trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN,TC của công dân theo thẩm quyền. Theo đó, Thanh tra tỉnh đã triển khai thanh tra trách nhiệm tại 6 huyện, thị xã, thành phố; kiểm tra xác minh đối với 45 xã, phường, thị trấn. UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tiến hành thanh tra trách nhiệm tại 89 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Căn cứ kết quả thanh tra của các cấp, ngành, UBND tỉnh đã ban hành: Văn bản số 1163/UBND – TCDNC ngày 19/6/2023 (để chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác tiếp công dân và giải quyết KN,TC); Văn bản số 1405/UBND – TCDNC ngày 18/7/2023 (về việc thực hiện các kiến nghị của Thanh tra tỉnh qua công tác thanh tra trách nhiệm của chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố). BTV các huyện ủy, thị ủy, thành ủy cũng đã chỉ đạo ủy ban kiểm tra cấp ủy cùng cấp tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc về công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC, nhất là đối với những địa phương có nhiều vụ việc, đơn thư. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thanh tra cấp huyện tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm, kịp thời những đơn thư kéo dài, đơn thư vượt cấp.

Chuyển biến tích cực trong công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài, UBND tỉnh đã thành lập một số tổ công tác phối hợp với các đơn vị, địa phương đưa những vụ việc đã được cơ quan hành chính xem xét hết thẩm quyền nhưng công dân còn kiến nghị để rà soát, xem xét kỹ vụ việc, đối chiếu với những quy định của pháp luật tìm hướng xử lý, giải quyết, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Qua rà soát đối với những vụ việc đã giải quyết đúng quy định, UBND tỉnh sẽ ban hành thông báo chấm dứt và báo cáo các cơ quan Trung ương để tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xử lý, giải quyết.

Cùng với đẩy mạnh giải quyết KN,TC, công tác tiếp công dân cũng đã được chỉ đạo, tổ chức duy trì nghiêm túc, tạo thành nền nếp và đem lại hiệu quả tích cực. Theo đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tiếp công dân 1 lần/tháng; lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hằng tháng; Bí thư các huyện, thị, thành ủy tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hằng tháng; Chủ tịch UBND, phó chủ tịch thường trực HĐND  huyện, thị xã, thành phố tiếp công dân vào ngày 10, 20 hằng tháng tại trụ sở tiếp công dân; đối với cấp xã, đại diện cấp ủy, chính quyền tiếp công dân 1 lần/tuần. Qua công tác tiếp công dân, Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng các địa phương, đơn vị trực thuộc tập trung xem xét, giải quyết các vụ việc; yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, nhất là trong phối hợp giải quyết những vụ việc KN,TC đông người, phức tạp.

Chuyển biến tích cực trong công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo

Chuyển biến tích cực trong công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo

Những nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị đã đem lại chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KN,TC trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định. Đặc biệt, đã dành thời gian trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công dân để kịp thời giải quyết đúng chính sách pháp luật những phản ánh, kiến nghị, KN,TC của công dân.

Chuyển biến tích cực trong công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo
Lãnh đạo xã Liêm Phong (Thanh Liêm) tiếp và trả lời ý kiến, kiến nghị của công dân.

Qua công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC của công dân, các cơ quan hành chính nhà nước đã kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý một số sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai, GPMB, thực hiện chế độ chính sách…, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội trong phạm vi địa phương, góp phần giữ vững ổn định tình hình, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Kết quả, 9 tháng đầu năm 2023, tại trụ sở tiếp công dân, đại diện các cấp, ngành trong tỉnh đã tiếp 3.307 lượt công dân đến KN,TC, kiến nghị, phản ánh (riêng quý III/2023 có 1.189 lượt công dân, tăng 26% so với quý II/2023). Trong số 3.307 lượt tiếp công dân thuộc 9 tháng năm 2023 có 3.412 người được tiếp liên quan tới 2.618 vụ việc. Nội dung tập trung chủ yếu vào lĩnh vực môi trường, đất đai, bồi thường GPMB, tái định cư, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công. Qua công tác tiếp công dân, các KN,TC, kiến nghị, phản ánh của công dân cơ bản được xem xét, giải quyết đúng quy định của pháp luật, củng cố, nhân lên lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước.

Chuyển biến tích cực trong công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo

Chuyển biến tích cực trong công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo

Chuyển biến tích cực trong công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo

Theo đánh giá từ ngành chức năng, mặc dù công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC thời gian qua đã có chuyển biến tích cực, song vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN,TC tuy được tăng cường thực hiện nhưng chưa thường xuyên, liên tục, nội dung, hình thức chưa đa dạng, phong phú, hiệu quả chưa cao. Một số địa phương cấp xã chưa coi trọng, thực hiện chu đáo công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC, dẫn đến việc giải quyết đơn thư còn chậm so với quy định. Một bộ phận cán bộ thiếu kiến thức, yếu năng lực, kinh nghiệm, hạn chế về hiểu biết pháp luật, dẫn tới việc giải thích, hướng dẫn người dân chưa có hiệu quả thuyết phục cao. Đối với cấp huyện, công tác tiếp công dân thường xuyên được duy trì nhưng chất lượng, hiệu quả ở một số đơn vị còn hạn chế; chất lượng tham mưu giải quyết đơn thư của một số phòng, ban cấp huyện thấp, thời gian xác minh kéo dài, gây bức xúc cho công dân, khiến công dân tiếp tục gửi đơn thư vượt cấp. Bên cạnh đó, còn có tình trạng “làm cho xong” nên chất lượng, kết quả giải quyết không bảo đảm quy định, không được công dân đồng tình, dẫn tới một số vụ việc khi giải quyết lần hai phải sửa một phần kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu…

Chuyển biến tích cực trong công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC, tại hội nghị Bí thư Tỉnh ủy làm việc với bí thư các huyện, thị, thành ủy, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị về tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC quý III/2023, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC. Các cấp, ngành làm tốt công tác hòa giải, vận động, thuyết phục công dân thực hiện đúng quy định về KN,TC, chấp hành kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền. Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ, có hiệu quả của MTTQ, các đoàn thể đối với công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về tiếp công dân, giải quyết KN,TC, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Chuyển biến tích cực trong công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm quy định việc tiếp công dân, giải quyết KN,TC; thường xuyên trao đổi, phối hợp với các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, tạo sự thống nhất trong quá trình giải quyết, nhất là với những vụ việc phức tạp, đông người. Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, MTTQ, các đoàn thể phối hợp giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC của cấp ủy, chính quyền các cấp; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên, người dân thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ về KN,TC; chủ động phối hợp với các cấp chính quyền trong giải quyết vụ việc KN,TC. Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời ngăn chặn, xử lý các đối tượng xấu lợi dụng, kích động những người khiếu kiện phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt tại các địa phương đang triển khai thu hồi đất phục vụ một số dự án trọng điểm về phát triển kinh tế-xã hội, không để hình thành, phát sinh điểm nóng, phức tạp.

Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư theo quy định; thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình tiếp công dân, kết quả giải quyết KN,TC trên địa bàn, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và các cơ quan Trung ương về tình hình tiếp công dân, xử lý đơn, thư kiến nghị, phản ánh, KN,TC theo quy định, góp phần tạo môi trường ổn định thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nội dung: Trần Ích.

Thiết kế: Đức Anh.

baohanam.com.vn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.