Tỉnh ủy thảo luận Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của BCH Trung ương; nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022 và một số nội dung theo thẩm quyền

Sáng 30/9, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận về báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý VI/2022 của Tỉnh ủy; cho ý kiến về dự thảo các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII); cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung về KT-XH theo thẩm quyền.

Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Tổ chức (BTC) Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh. ..

Tỉnh ủy thảo luận Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của BCH Trung ương nhiệm vụ trọng tâm quý IV2022 và một số nội dung theo thẩm quyền
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV, năm 2022 của Tỉnh ủy.

Theo đó, 9 tháng đầu năm, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được thực hiện hiệu quả, trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa việc thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong tổ chức thực hiện. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, dân chủ được mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Tỉnh ủy thảo luận Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của BCH Trung ương nhiệm vụ trọng tâm quý IV2022 và một số nội dung theo thẩm quyền
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Về KT-XH của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng 9%. Sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, du lịch, hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng khá; sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định. Tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, vui chơi giải trí đã hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới; văn hoá - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát dịch Covid-19. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Quốc phòng được củng cố vững chắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân ổn định.

Tỉnh ủy thảo luận Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của BCH Trung ương nhiệm vụ trọng tâm quý IV2022 và một số nội dung theo thẩm quyền
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả công tác 9 tháng năm 2022 của Tỉnh ủy.

Các đại biểu cũng đã nghe đại diện Ban cán sự (BCS) Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức (BTC) Tỉnh ủy báo cáo các dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tỉnh ủy thảo luận Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của BCH Trung ương nhiệm vụ trọng tâm quý IV2022 và một số nội dung theo thẩm quyền
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trình bày Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan kết quả đạt được; nhất là tìm hiểu rõ nguyên nhân những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu KT-XH đã đề ra; đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ quý IV năm 2022; xem xét các chỉ tiêu, giải pháp được đề ra trong các dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) để huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trong thực hiện các nội dung nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy thảo luận Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của BCH Trung ương nhiệm vụ trọng tâm quý IV2022 và một số nội dung theo thẩm quyền
Đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII)

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh đạt được 9 tháng đầu năm. Đồng chí nhấn mạnh: BCH Đảng bộ tỉnh cơ bản đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2022 đã nêu trong báo cáo, đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác phòng, chống các dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khoẻ cho Nhân dân, lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh theo nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Về dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất giao BTV Tỉnh ủy chỉ đạo BCS Đảng UBND tỉnh, BTC Tỉnh ủy bám sát tinh thần các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) của Đảng và kế hoạch của Bộ Chính trị; đồng thời, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện dự thảo các chương trình hành động để ban hành. Trong đó lưu ý cần đưa ra các mục tiêu cụ thể gắn với các chỉ tiêu, các mốc thời gian làm cơ sở đề phấn đấu thực hiện đối với từng mục tiêu. Nghiên cứu bổ sung một số nhiệm vụ giải pháp để thực hiện khả thi và hiệu quả.

Riêng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới nghiên cứu bổ sung một số nhiệm vụ giải pháp về phát triển đảng, nâng cao chất lượng đảng viên: tập trung khắc phục khó khăn về phát triển đảng ở khu vực nông thôn; quan tâm bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển đảng cho đối tượng là công nhân trong khu công nghiệp, học sinh, sinh viên học tập trên địa bàn..

Tỉnh ủy thảo luận Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của BCH Trung ương nhiệm vụ trọng tâm quý IV2022 và một số nội dung theo thẩm quyền
Toàn cảnh hội nghị.

Tăng cường quản lý chặt chẽ đảng viên, thường xuyên tiến hành rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy đủ năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2025 theo đúng tinh thần Nghị quyết 21 của BCH Trung ương; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Căn cứ Chương trình hành động của Tỉnh ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị chủ động lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả, hiệu quả thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Tỉnh ủy tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt, triển khai Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cản bộ ứng cử; Thông báo Kết luận số 20-TB/TW, ngày 08/5/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 20/9/2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn Điểm 3, Thông báo số 20 TB/TW, ngày 08/9/2022 của Bộ Chính trị.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.