Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh...

Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 25 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh cho thấy: Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã quán triệt triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC. Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về tiếp công dân và giải quyết KNTC ngày càng được nâng lên. Các cơ quan, đơn vị đã bố trí cán bộ, công chức có năng lực, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu pháp luật và thực tiễn làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài; công tác đối thoại với công dân được chú trọng; nhiều vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đã được tập trung chỉ đạo, giải quyết theo quy định của pháp luật, không để phát sinh thành điểm nóng; các vụ việc mới nảy sinh cơ bản được tập trung chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở. Nhờ đó, tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ rệt, số công dân đến các cơ quan nhà nước KNTC, kiến nghị, phản ánh giảm 16,64%; số vụ việc tiếp nhận, giải quyết giảm 41,04% so với 5 năm trước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên vẫn còn một số cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở chưa chủ động, tích cực thực hiện trách nhiệm thuộc phạm vi, thẩm quyền. Tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh có giảm nhưng khiếu kiện hành chính tăng, trong đó nhiều trường hợp từ việc khiếu nại quyết định hành chính chuyển sang tố cáo cán bộ giải quyết; vẫn còn một số vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài. Việc tiếp công dân có đơn vị còn mang tính hình thức, chưa gắn tiếp dân với việc giải quyết, chưa tích cực đối thoại với người khiếu nại…

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, thời gian tới cấp ủy, chính quyền, địa phương đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 25 của BTV Tỉnh ủy, các quy định của pháp luật và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tiếp công dân, giải quyết KNTC. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chủ tịch UBND các cấp và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các cấp nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất nhằm kịp thời giải quyết KNTC từ cơ sở; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, những vụ việc tiềm ẩn phức tạp liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB), các dự án có tác động lớn đến ô nhiễm môi trường...
Quan tâm giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân; tập trung giải quyết các KNTC của công dân ngay từ cơ sở, xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc tồn đọng, kéo dài, tiềm ẩn phức tạp liên quan đến đền bù, GPMB, các dự án có tác động lớn đến môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; các cấp chính quyền thường xuyên đôn đốc việc tổ chức thực hiện các quyết giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; đổi mới công tác giám sát của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đối với công tác tiếp dân, giải quyết KNTC. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là văn bản liên quan đến chế độ chính sách, đất đai, tài chính, GPMB. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Lê Mai