Cuộc thi nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 – 3/2/2020), lịch sử 90 năm ngành Tuyên giáo (1/8/1930 – 1/8/2020) trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước và trong sự nghiệp đổi mới.

Hình ảnh tại buổi họp Tiểu ban Nội dung sáng 14/8. (Ảnh: HH)

Hai cuộc thi là hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo, qua đó góp phần khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; góp phần đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử và những bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng ta và của ngành Tuyên giáo; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả vào công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. Qua cuộc thi tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Theo kế hoạch, Cuộc thi tìm hiểu “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” được phát động vào tháng 8/2019; tiến hành cuộc thi và thông báo kết quả hằng tuần; tổng kết, trao giải thưởng vào tháng 12/2019.

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo” sẽ được phát động vào tháng 2/2020; tiến hành cuộc thi và thông báo kết quả hằng tuần; tổng kết, trao giải thưởng vào tháng 6/2020.

Về phương thức thi: Tổ chức thi trực tuyến trên mạng xã hội VCNET (vcnet.vn). Các cơ quan báo chí phối hợp tổ chức cuộc thi đặt banner trên trang chủ ấn phẩm điện tử và hằng tuần công bố kết quả cuộc thi trên các báo in, báo điện tử.

Tổ chức cuộc thi hằng tuần bắt đầu từ 10h sáng thứ 2. Mở kết quả thi vào 9h30 sáng tuần kế tiếp và bắt đầu thi tuần mới từ 10h sáng thứ hai.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, Ban Tuyên giáo Trung ương đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tiểu ban Nội dung, Ban Thư ký cuộc thi.

Theo TS Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Nội dung, dự kiến, lễ phát động cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” sẽ diễn ra chiều 22/8. Đến nay, công tác chuẩn bị đang được các Ban tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, bám sát kế hoạch, thời gian và nhiệm vụ được giao.

Tiểu ban Nội dung đã tiến hành họp phân công nhiệm vụ, chuẩn bị "ngân hàng" câu hỏi, đáp án và tài liệu tham khảo phục vụ cho cuộc thi. Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về những thành tựu vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, về Bác Hồ, về những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nội dung câu hỏi và trả lời đảm bảo bao quát trải dài 90 năm, các dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Đảng, các kỳ Đại hội mang tính bước ngoặt; các lĩnh vực về xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa…; các di tích lịch sử; các tác phẩm văn học nghệ thuật, bài hát, thơ ca; tìm hiểu về các nhân vật lịch sử; tìm hiểu về Tuyên ngôn Độc lập; Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.../.

Theo dangcongsan