Trong công tác quy hoạch CB, trên cơ sở khảo sát chất lượng, số lượng đội ngũ CB, nhất là cấp xã, thị trấn, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã ban hành các hướng dẫn về công tác quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Đồng thời, rà soát, bổ sung quy hoạch CB nhiệm kỳ 2015 - 2020 với phương châm quy hoạch có "động" có "mở", làm cơ sở cho công tác điều động, luân chuyển CB. CB được quy hoạch phải có đủ tiêu chuẩn, năng lực công tác tốt, có chiều hướng phát triển.

Với quan điểm đột phá ngay từ công tác quy hoạch CB, đó là: CB được quy hoạch lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban cấp huyện đối với nam dưới 40 tuổi, nữ dưới 35 tuổi phải tốt nghiệp đại học chính quy.

Đối với CB quy hoạch chức danh chủ chốt xã, thị trấn, yêu cầu đến năm 2020, những đồng chí tham gia ứng cử bầu các chức danh chủ chốt xã phải có trình độ đại học về chuyên môn và trình độ trung cấp lý luận chính trị (LLCT) trở lên.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Duy Tiên mở rộng ngày 3/1/2018. Ảnh: T.S

Theo đồng chí Phạm Văn Sơn, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Duy Tiên, hiện đối với cấp huyện, quy hoạch ban chấp hành (BCH) là 84 đồng chí, bằng 2,33 lần so với BCH đương nhiệm, độ tuổi bình quân là 41 tuổi. Trong đó, 75% có trình độ đại học, trên 22% có trình độ thạc sỹ. Về LLCT gần 42% có trình độ cử nhân, cao cấp.

Quy hoạch BTV là 26 đồng chí bằng 2,36 lần so với BTV đương nhiệm với độ tuổi bình quân 47 tuổi. Trong đó, 18 đồng chí có trình độ đại học, 8 đồng chí có trình độ thạc sỹ; 22 đồng chí có trình độ cử nhân và cao cấp LLCT.

Trong quy hoạch bảo đảm cơ cấu nữ trên 26%, sự kế thừa dãn cách 3 độ tuổi. Quy hoạch các chức danh ủy viên BTV, các chức danh chủ chốt cấp huyện độ tuổi dưới 45 đều được đào tạo đại học hệ chính quy và 100% có trình độ LLCT cao cấp.

Quy hoạch đối với các phòng, ban hiện đã bảo đảm 100% nam dưới 40 tuổi, nữ dưới 35 tuổi có trình độ đại học hệ chính quy, hiện 96,7% có trình độ trung cấp LLCT trở lên (còn 4,3% đang theo học trung cấp LLCT).

Về quy hoạch CB xã, thị trấn: các xã, thị trấn đã tổ chức rà soát và bổ sung quy hoạch 16 đồng chí, đưa ra khỏi quy hoạch 9 đồng chí ở các chức danh. Quy hoạch CB xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm đúng các tiêu chí theo quy định như: quy hoạch BCH tổng số 474/253 đồng chí, đạt hệ số 1,8 lần, trong đó nữ chiếm trên 32%; độ tuổi dưới 35 chiếm trên 21% (đạt tiêu chí theo quy định).

Quy hoạch BTV đảng ủy xã, thị trấn là 159/80 đồng chí, đạt hệ số 1,98 lần, trong đó nữ chiếm trên 20%, tuổi trẻ dưới 35 chiếm hơn 10% (đạt tiêu chí theo quy định). Quy hoạch các chức danh chủ chốt xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 172 đồng chí trên tổng số 372 lượt người đạt tỷ lệ trên 2,2 lần, quy hoạch bảo đảm 1 người quy hoạch từ 2-3 chức danh với tuổi bình quân trên 42 tuổi (đạt tiêu chí theo quy định).

Trên cơ sở CB quy hoạch, BTV Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và thành lập các đoàn công tác thẩm định tiêu chuẩn CB quy hoạch các chức danh ủy viên BTV và CB được đề xuất quy hoạch các chức danh chủ chốt. Hiện chưa phát hiện CB vi phạm lịch sử chính trị và chính trị hiện hành. BTV Huyện ủy đã hoàn thành xác nhận quy hoạch theo phân cấp quản lý vào tháng 10/2017.

Từ kết quả quy hoạch CB, rà soát chính trị nội bộ, BTV Huyện ủy ban hành các văn bản, kế hoạch đào tạo CB giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo; xây dựng kế hoạch chọn, cử CB đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, LLCT để CB trong diện quy hoạch có đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của huyện nông thôn mới và đô thị loại 4.

Cụ thể, trong thời gian qua đã chọn cử 8 đồng chí đi học cao cấp LLCT; mở 2 lớp trung cấp LLCT hệ không tập trung nhằm tạo điều kiện cho 156 CB, công chức, viên chức, kể cả công chức dự bị các xã, thị trấn, CB thôn, xóm theo học nâng cao trình độ. 

Duy Tiên phấn đấu nhiệm kỳ 2020 - 2025, 100% CB chủ chốt các xã, thị trấn có trình độ đại học và trung cấp lý LLCT..., tạo tiền đề để huyện Duy Tiên xây dựng huyện nông thôn mới hiệu quả. Đây cũng là nền tảng để huyện thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nguyễn Hằng