Kim Bảng nỗ lực nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Kim Bảng đã nhận thức được sự quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ tại thôn, tổ dân phố trực thuộc. Chính vì vậy, trong nỗ lực nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ thôn, tổ phố, Đảng bộ huyện đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Những nỗ lực này nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, sức mạnh đoàn kết và sự thống nhất trong toàn đảng bộ, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của địa phương.

Đảng bộ xã Đồng Hóa (Kim Bảng) có 398 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ. Thực hiện chỉ đạo của huyện ủy Kim Bảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của các cấp về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cùng với đó, hằng năm, cử cấp uỷ chi bộ tham gia đẩy đủ các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác Đảng. Thường xuyên định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề cho các chi bộ, nội dung sinh hoạt thường gắn với nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của chi bộ.

Để tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề, Đảng uỷ xã đã phân công trực tiếp đồng chí cấp uỷ phụ trách chi bộ phối hợp với đồng chí Bí thư chi bộ chuẩn bị bằng văn bản các nội dung cụ thể. Dự thảo chuyên đề được cấp uỷ chi ủy chi bộ thông qua và gửi đảng viên trước khi tổ chức sinh hoạt. Trong buổi sinh hoạt chi bộ, Bí thư chi bộ nêu mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt chuyên đề. Các đảng viên phát biểu, nêu nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối với bản thân; liên hệ với chi bộ, địa phương; trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo chuyên đề. Sau khi chi bộ tham gia các ý kiến, Bí thư chi bộ tiếp thu ý kiến tham gia để hoàn thiện. Kết luận các nội dung cần tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuyên đề. Nghị quyết chuyên đề sau khi hoàn thiện được gửi đảng viên trong chi bộ để nghiên cứu, học tập và báo cáo với Đảng uỷ xã. Qua triển khai sinh hoạt chuyên đề, các chi bộ thôn của Đồng Hoá đều đã ra được nghị quyết chuyên đề và từng bước tổ chức triển khai thực hiện.

Một buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ thôn Thụy Sơn 1, Đảng bộ xã Tân Sơn (Kim Bảng). Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Phạm Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đồng Hóa cho biết: Thông qua sinh hoạt chuyên đề đã giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhìn nhận, đánh giá được công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, cấp ủy đối với hoạt động của chi bộ; tại hội nghị, các ý kiến tham gia thảo luận đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đưa ra những giải pháp nâng cao hơn nữa về nội dung sinh hoạt chuyên đề. Qua đó giúp chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của chi bộ; tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức, giữ vững vai trò lãnh đạo trong xây dựng NTM ở địa phương. Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo các chi bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc sinh hoạt chuyên đề vào tháng 3, 6, 9, 12 hằng năm…

Không riêng Đảng bộ xã Đồng Hóa, tất cả các đảng bộ xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đều lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thôn, tổ phố trong toàn đảng bộ thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chi bộ chuyên đề theo chỉ đạo, định hướng của Đảng bộ huyện. Theo đó, mỗi địa phương đều lựa chọn nội dung chuyên đề cụ thể, phù hợp, sát thực với thực tiễn địa phương về: công tác GPMB; phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt; quản lý xây dựng, an toàn hành lang giao thông… Qua đó khẳng định hiệu quả thiết thực của các buổi sinh hoạt chuyên đề đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 

Với quan điểm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung và chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyên đề nói riêng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp. Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện với nhiều nội dung cụ thể. Năm 2021, huyện ủy chỉ đạo tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2021, mỗi xã, thị trấn lựa chọn 2 đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tham gia hội thi cấp cụm. Hội thi cấp cụm đã thu hút 715 cán bộ, đảng viên tham dự hội thi cấp huyện được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, tại điểm cầu hội trường UBND huyện có 128 cán bộ, đảng viên tham dự tại điểm cầu nhà văn hoá trung tâm 18 xã, thị trấn có 918 cán bộ, đảng viên tham dự. Thông qua hội thi ở 6 cụm đã lựa chọn 6 đồng chí bí thư, tổ dân phố tham gia hội thi cấp huyện.

Năm 2022, huyện ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn. Phối hợp với Báo Hà Nam xây dựng phóng sự “Kim Bảng củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ thôn, tổ phố phục vụ tọa đàm cấp huyện. Chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn lựa chọn 1 chi bộ tổ chức sinh hoạt chi bộ “mẫu”. Thông qua tọa đàm cấp cơ sở đã lựa chọn các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tham gia tọa đàm với lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Báo Hà Nam và lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy. Hội nghị toạ đàm cấp huyện và cơ sở có trên 1.500 lượt cán bộ, đảng viên tham gia và có 106 ý kiến phát biểu đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh đó, Bạn Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các chi bộ thôn, tổ dân phố tổ chức sinh hoạt định kỳ vào 14 giờ ngày mùng 3 hằng tháng; sinh hoạt chuyên đề vào tháng 3, 6, 9, 12 hằng năm.

Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/HU, ngày 13/01/2023 của Huyện uỷ về “công tác xây dựng Đảng năm 2023", Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch số 199-KH/HU, ngày 16/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (chuyên đề) của các chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn”; chỉ đạo Đảng uỷ các xã, thị trấn tổ chức toạ đàm bằng hình thức hội nghị; tập trung đánh giá chất lượng sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ thôn, tổ dân phố từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến tháng 8/2023 gắn với đánh giá chất lượng xây dựng Nghị quyết chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 02- CT/HU, ngày 28/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện” và Nghị quyết chuyên đề thực hiện Kết luận số 47-KL/HU, ngày 25/6/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về “công tác phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện”. Đến ngày 21/9/2023 có 18 xã, thị trấn đã hoàn thành việc tổ chức toạ đàm, có 515 lượt cán bộ tham gia, 162 ý kiến phát biểu.

Ban Thường vụ Huyện uỷ cũng tiến hành tổ chức toạ đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyên đề nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho đội ngũ cấp ủy chi bộ thôn, tổ dân phố về tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay; tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyên đề của các chi bộ thôn, tổ dân phố, khắc phục tồn tại hạn chế được chỉ ra tại Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”. Đồng thời, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, đảng viên gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý, cách làm hay,... tiếp tục đúc rút kinh nghiệm; nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội ngũ bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố…

Với những cố gắng nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ thôn, tổ phố, Đảng bộ huyện Kim Bảng đã và đang góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của địa phương. Thời gian tới, Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyên đề, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của huyện.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy