Kim Bảng đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ở Kim Bảng tập trung chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác dân vận (CTDV), đặc biệt là CTDV chính quyền. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên (CBĐV), các tầng lớp nhân dân về CTDV và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; cổ vũ, động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu xây dựng huyện Kim Bảng trở thành thị xã trước năm 2025.

Để thực hiện tốt CTDV chính quyền, Huyện ủy Kim Bảng luôn chú trọng tổ chức quán triệt và hướng dẫn thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp về CTDV tới các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương, CBĐV, nhân dân. Cụ thể hóa văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, điều kiện cụ thể, trong đó đặc biệt chú ý phát huy vai trò tham gia góp ý xây dựng cấp ủy, chính quyền của nhân dân; thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, coi trọng cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tiếp dân, đối thoại, trả lời, giải quyết ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Theo đồng chí Lại Tuyết Lan, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch MTTQ huyện Kim Bảng, để thực hiện hiệu quả CTDV chính quyền, đơn vị luôn chủ động tham mưu với Thường trực, Ban thường vụ (BTV) Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc lấy ý kiến của MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trước khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án,… triển khai trên địa bàn. Đồng thời, chấp hành đầy đủ, nghiêm túc những quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm tổ chức công khai những nội dung nhân dân được biết, được bàn, được tham gia ý kiến… theo đúng quy định, tạo sự tin tưởng, đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, dự án phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) ở địa phương. Nhờ đó, phần lớn các dự án đầu tư phát triển KT-XH trên địa bàn được thực hiện theo đúng kế hoạch, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng (GPMB) thu hồi đất, tổ chức tái định cư... được triển khai nhanh chóng, đúng quy trình, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

Kim Bảng đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền
CBCC xã Lê Hồ, Kim Bảng giải quyết TTHC phục vụ nhân dân

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên luôn được Kim Bảng đặc biệt coi trọng trong CTDV chính quyền. Theo đó, BTV Huyện ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu học tập, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho CBĐV, đoàn viên, hội viên, nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong tổ chức đảng, đoàn thể, sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Hiện cơ cấu kinh tế của huyện có sự chuyển dịch rõ nét theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, ngành nghề, thương mại, dịch vụ; vốn đầu tư phát triển tăng nhanh qua các năm; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 28,8 triệu đồng (năm 2013) lên mức dự kiến 112 triệu đồng (năm 2023). Tỷ trọng ngành nông nghiệp có xu hướng giảm dần từ 22,8% (năm 2013) xuống còn 6,3% (năm 2023); tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng tăng từ 47,4% (năm 2013) lên 66,3% (năm 2023); chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập được triển khai thực hiện hiệu quả. Huyện tập trung huy động các nguồn lực hỗ trợ giúp hộ thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 giảm còn 2,5%.

Công tác CCHC, nhất là cải cách TTHC cũng là một trong những nhiệm vụ mà các cấp, ngành ở Kim Bảng thường xuyên coi trọng nhằm thực hiện hiệu quả CTDV chính quyền. Cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh cải cách TTHC, huyện đã bố trí đầu tư xây mới nơi làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” các cấp; mua sắm trang thiết bị chuyên dụng đồng bộ, hiện đại, từ máy lấy số, màn hình đọc số, màn hình tra cứu TTHC đến máy lấy phiếu đo sự hài lòng người dân và doanh nghiệp... Cùng với củng cố cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC của bộ phận “một cửa” cũng được chú trọng nâng cao. 100% TTHC được giải quyết đúng hạn và trước hạn, không để hồ sơ tồn đọng. 18/18 xã, thị trấn bố trí phòng làm việc độc lập cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, diện tích phù hợp với số lượng giao dịch, bảo đảm trang thiết bị chuyên dụng đáp ứng nhu cầu công việc. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phòng tiếp công dân được lắp đặt hệ thống camera và duy trì chế độ quản lý theo dõi từ huyện đến xã, thị trấn. 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến; năm 2022, tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng hồ sơ đạt 54,7%. 100% người được hỏi đều đánh giá rất hài lòng sau khi giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện. Với các xã, thị trấn: bình quân mức rất hài lòng đạt tỷ lệ 63,35%; mức hài lòng đạt 36,65%...

Anh Nguyễn Văn Dũng (người dân thôn Thanh Nộn 2, xã Thanh Sơn) cho biết: Danh mục TTHC, thời gian giải quyết, mức phí, lệ phí... được niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng như trên trang thông tin điện tử "một cửa", tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân khi tra cứu, liên hệ, vận dụng thực hiện và theo dõi kết quả thực hiện. Việc giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện nhanh chóng, thái độ của cán bộ, công chức niềm nở, phong cách chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo, người dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề nhân dân quan tâm thường xuyên được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành chức năng của huyện Kim Bảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, nền nếp, tạo chuyển biến tích cực ngay từ cơ sở. Những vụ việc phức tạp được chỉ đạo giải quyết dứt điểm, có lý, có tình, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. 10 năm qua, các cấp, ngành của Kim Bảng đã tiếp 4.330 lượt công dân; tiếp nhận 1.465 đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Tính đến hết tháng 9/2023, đã giải quyết xong 1.424 vụ việc, còn 41 vụ việc đang tiếp tục xem xét giải quyết. Lãnh đạo chính quyền các cấp trong huyện đã tổ chức 166 hội nghị đối thoại với nhân dân. Đặc biệt, Kim Bảng luôn coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm chất lượng. Quy định rõ trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong hoạt động công vụ cũng như thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở; chấn chỉnh kịp thời thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện phong cách: “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin”; phối hợp thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội.

Nhờ coi trọng CTDV chính quyền gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đã giúp Kim Bảng thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đặc biệt, thông qua thực hiện đồng bộ, bài bản, hiệu quả CTDV của chính quyền, các cấp, ngành ở Kim Bảng đã tạo dựng, duy trì sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nỗ lực thi đua hiện thực hóa mục tiêu xây dựng huyện trở thành thị xã trước năm 2025.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.