Hội thảo tăng cường công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ tỉnh

Sáng 22/11, Tỉnh ủy tổ chức hội thảo Tăng cường công tác phát triển đảng viên (PTĐV) trong Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, đại diện các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội; lãnh đạo một số sở, ngành; bí thư, trưởng ban tổ chức các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc...

Hội thảo tăng cường công tác phát triển đảng viên trong đảng bộ tỉnh
Đồng chi Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội thảo.

Đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trình bày báo cáo đề dẫn nêu rõ: Công tác PTĐV là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, quyết định sự tồn tại và phát triển của Đảng. Quán triệt, triển khai quyết liệt các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn chú trọng, quan tâm đến công tác PTĐV, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác PTĐV. Trong đó có nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, nghiêm túc, triển khai nhiều giải pháp về công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, bước đầu đạt được kết quả quan trọng; số lượng, chất lượng đảng viên được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ trong tình hình mới.

Hội thảo tăng cường công tác phát triển đảng viên trong đảng bộ tỉnh
Đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo đề dẫn hội thảo.

Từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 10/2023, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 3.335 đảng viên, số lượng đảng viên kết nạp hằng năm đã có chiều hướng tăng lên rõ rệt. Chất lượng đảng viên được kết nạp đảm bảo theo quy định. Một số đảng bộ có tổng số đảng viên được kết nạp cao như: Đảng bộ huyện Thanh Liêm 538 đảng viên, Đảng bộ huyện Kim Bảng 499 đảng viên...

Trong quá trình triển khai thực hiện một số đảng bộ trực thuộc tỉnh đã xây dựng các mô hình hay, cách làm có hiệu quả nổi bật trong công tác PTĐV như: Mô hình kết nạp đảng viên trong trường Trung học phổ thông ở Đảng bộ thành phố Phủ Lý; Mô hình kết nạp đảng viên trong khu dân cư ở Đảng bộ huyện Bình Lục; Tổ chức các hội nghị chuyên đề, tọa đàm về công tác tạo nguồn, PTĐV mới ở Đảng bộ huyện Thanh Liêm; Đảng bộ thành phố Phủ Lý.... Một số đơn vị còn linh hoạt trong việc mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để tạo thuận lợi cho các đối tượng cảm tình Đảng có điều kiện tham dự đông đủ, chất lượng.

Hội thảo tăng cường công tác phát triển đảng viên trong đảng bộ tỉnh
Các đại biểu dự hội thảo.

Tuy nhiên, công tác PTĐV thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế như: số lượng đảng viên kết nạp được hằng năm còn ít, mới đạt 1,8% so với chỉ tiêu phấn đấu là từ 3% - 4% tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh; trong khi nguồn kết nạp đảng viên ở các chi, đảng bộ còn rất nhiều. Kết quả PTĐV ở khu dân cư; trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; trong học sinh, sinh viên chưa tương xứng với tiềm năng. Số lượng đảng viên kết nạp được ở các chi, đảng bộ, địa phương, ngành, lĩnh vực, loại hình không đồng đều…

Nhìn nhận rõ nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế đồng chí đề nghị các đại biểu dự hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ, phân tích sâu sắc hơn một số nội dung về thực trạng công tác PTĐV ở chi, đảng bộ mình để xác định, chỉ ra những nguyên nhân tồn tại, hạn chế, khó khăn trong công tác PTĐV; đề xuất giải pháp cụ thể để tăng cường công tác PTĐV ở chi, đảng bộ mình; giới thiệu, chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác PTĐV ở chi bộ, đảng bộ; đề xuất giải pháp cụ thể khác đối với phạm vi Đảng bộ tỉnh, giúp cho BTV Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác PTĐV trong Đảng bộ tỉnh quyết liệt, hiệu quả hơn, gắn với xây dựng các chi, đảng bộ vững mạnh toàn diện.

Hội thảo tăng cường công tác phát triển đảng viên trong đảng bộ tỉnh
Các đại biểu dự hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc phát biểu về các nội dung nhằm thực hiện tốt và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, hạn chế trong công tác PTĐV thời gian tới như: nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn phát triển đảng tại Trung tâm Chính trị các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh; Công tác tạo nguồn PTĐV trong học sinh, sinh viên, thực trạng, khó khăn, vướng mắc, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; Công tác tạo nguồn, PTĐV trong khu dân cư, trong đồng bào có đạo, thực trạng và giải pháp thực hiện…

Hội thảo tăng cường công tác phát triển đảng viên trong đảng bộ tỉnh
Đồng chí Lê Thị Thành Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tham luận tại hội thảo.
Hội thảo tăng cường công tác phát triển đảng viên trong đảng bộ tỉnh
Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những giải pháp, các làm hiệu quả của các chi, đảng bộ trong tỉnh trong công tác PTĐV. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, xây dựng các TCĐ ngày càng TSVM, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị: Đối với các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác PTĐV như: Nghị quyết số 21 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 62 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21 ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương (khóa XIII); Kế hoạch 62 của BTV Tỉnh ủy về kết nạp đảng viên giai đoạn 2022-2025...

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hiệu quả trong PTĐV là cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, trong khu vực doanh nghiệp, ở khu dân cư, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đảng theo Kế hoạch số 62 của BTV Tỉnh ủy và phấn đấu đạt từ 3-4% trên tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Hằng năm, tiến hành khảo sát, thống kê, phân tích, đánh giá toàn diện nguồn PTĐV ở chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý; xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cụ thể cho từng TCĐ trực thuộc; Phấn đấu từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết nạp được 70% số quần chúng ở các cơ quan, đơn vị.

Hội thảo tăng cường công tác phát triển đảng viên trong đảng bộ tỉnh
Hội thảo tăng cường công tác phát triển đảng viên trong đảng bộ tỉnh
Các đại biểu phát biểu đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác PTĐV tại hội thảo.

Mặt khác, tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp bồi dưỡng đảng viên mới bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả; Tiếp tục nâng cao chất lượng đảng viên. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên, chú trọng công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) của BCH Trung ương về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò tự kiểm tra, giám sát của chi bộ, đảng bộ cơ sở; chủ động nắm tình hình tư tưởng, chính trị nội bộ... thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên, không để tình trạng đảng viên không chuyển sinh hoạt đảng hoặc bỏ sinh hoạt đảng; thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên vào tiêu chí đánh giá kiểm điểm, xếp loại chất lượng cuối năm đối với cấp ủy, TCĐ, tập thể, cá nhân lãnh đạo và người đứng đầu cấp ủy.

Hằng năm, thực hiện việc đánh giá kết quả đạt được, phân tích, chỉ rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế và đề ra nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác PTĐV; nhân rộng cách làm hay, sáng tạo; kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với cấp ủy, TCĐ, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PTĐV, nhắc nhở, phê bình các cấp ủy, TCĐ, cá nhân người đứng đầu chưa làm tốt, không hoàn thành chỉ tiêu PTĐV…BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp tỉnh, các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh phối hợp, tham mưu, chỉ đạo các đảng bộ, tổ chức chính trị- xã hội phát động phong trào thi đua, phát hiện, tạo nguồn để tăng cường PTĐV trong học sinh, sinh viên, công nhân lao động…

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.