Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII)

Chiều 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội với trên 16.200 điểm cầu các Ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc với hơn 1,4 triệu cán bộ, đảng viên (CBĐV) tham gia nghiên cứu, học tập.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam.

Buổi chiều các đại biểu được nghe Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày chuyên đề “Tiếp tục xây dựng độ ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoan mới” và hướng dẫn thực hiện triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương tám, khóa XIII.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các Ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương tám, khóa XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám, khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Cùng đó đồng chí đề nghị các địa phương tổng kết, đánh giá nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo đúng kế hoạch của Trung ương chỉ đạo.

Năm 2023 sắp kết thúc, trước mắt đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện tốt công tác đảm bảo chăm lo Tết cho các đối tượng, nhất là người nghèo để không ai bỏ lại phía sau. Cùng đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của cấp ủy các cấp.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của tỉnh Hà Nam, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Những nội dung, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo tại Hội nghị Trung ương tám, khóa XIII được quán triệt, truyền đạt là những vấn đề rất lớn, cơ bản và hệ trọng, góp phần tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Cương lĩnh xây dựng đất nước.

Đối với Hà Nam, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu đến năm 2025: Xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Đây là mục tiêu lớn, quan trọng đối với chặng đường xây dựng và phát triển trong thời gian tới của tỉnh Hà Nam.

Để đạt được mục tiêu trên, đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, BCH Trung ương Đảng khóa XIII đảm bảo tiến độ, chất lượng, các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương tám, khóa XIII cho CBĐV chưa được tham gia học tập tại hội nghị trực tuyến toàn quốc. Cùng đó, tập trung quán triệt sâu sắc, đầy đủ, toàn diện các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là những vấn đề mới trong các nghị quyết để tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Hà Nam.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền; xây dựng nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả nhằm tuyên truyền, giáo dục, giúp CBĐV và nhân dân nắm và hiểu rõ nội dung nghị quyết và chương trình hành động của Tỉnh ủy. Các Ban xây dựng Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Yêu cầu việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phải bám sát tinh thần nghị quyết của Trung ương, chương trình hành động của Tỉnh ủy, phù hợp tình hình đặc điểm cơ quan, địa phương, đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo, đảm bảo khả thi, đem lại hiệu quả cao; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, có lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện gắn với phân công trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân. Khắc phục tình trạng hình thức, rập khuôn của cấp trên.

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức thảo luận nghiêm túc, phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của CBĐV, nhất là người đứng đầu, tích cực tham gia đóng góp ý kiến toàn diện đối với 4 dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, BCH Trung ương khóa XIII, kịp thời báo cáo theo kế hoạch của BTV Tỉnh ủy đề ra.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Hà Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn nhận được nhiều ý kiến tham gia, đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, CBĐV trong toàn Đảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy; ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Cấp ủy các cấp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát (KTGS) việc tổ chức thảo luận ở các chi, đảng bộ. Các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh trực tiếp chỉ đạo đôn đốc, KTGS việc thảo luận, đóng góp ý kiến tại chi bộ, đảng bộ, kịp thời báo cáo theo kế hoạch đã đề ra.

Chuẩn bị kết thúc năm 2023, khối lượng công việc cần phải triển khai, hoàn thành còn rất lớn. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương, CBĐV, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023; tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và chương trình hành động của Tỉnh ủy để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.