Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận của Trung ương về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia

Chiều 6/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ba Đình, Hà Nội với các điểm cầu ở các Ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và cấp huyện, cấp cơ sở trên toàn quốc với gần 1,2 triệu cán bộ, đảng viên (CBĐV) tham gia nghiên cứu, học tập.  

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống chính trị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa trung tâm tỉnh có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội của tỉnh; lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Trường Chính trị tỉnh và đại biểu thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan, Khối Doanh nghiệp tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố, các đảng bộ trực thuộc tỉnh có các đồng chí là thường trực cấp ủy, ủy viên BTV, ủy viên BCH đảng bộ và hơn 40 nghìn CBĐV trong toàn Đảng bộ tỉnh tham gia nghiên cứu, học tập quán triệt tại 217 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Theo đó, Phó Thủ tướng đi sâu phân tích sự cần thiết và quá trình xây dựng Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia. Đánh giá thực trạng phát triển và tổ chức không gian phát triển đất nước giai đoạn vừa qua. Nội dung chủ yếu của Định hướng quy hoạch quốc gia. Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Trung ương về Định hướng quy hoach tổng thể quốc gia.

Việc xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 dựa trên các nguyên tắc, quan điểm: Nhận thức, quán triệt sâu sắc, đầy đủ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 - 2030; bám sát và cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về phát triển KT-VH- XH, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045; căn cứ vào thực tế phát triển đất nước, đặc biệt là tổ chức không gian phát triển quốc gia 10 năm gần đây, xu thế phát triển trong nước và quốc tế.

Không gian phát triển quốc gia phải được tổ chức khoa học, hiệu quả, thống nhất trên phạm vi cả nước, bảo đảm liên kết nội vùng, liên vùng và khai thác lợi thế so sánh của từng địa phương trong vùng và toàn vùng, huy động, phân bố và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia… Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, nhất là tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng và các loại khoáng sản. Bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phải cân đối, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển VH-XH, bảo đảm quốc phòng an ninh. Tập trung ưu tiên hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia, hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng VH-XH, hạ tầng thủy lợi, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng...

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định hội nghị đã đạt được nội dung, yêu cầu đề ra. Hội nghị đã nghe các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng trực tiếp tham gia chỉ đạo, xây dựng và quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương sáu. Đồng chí cũng biểu dương tinh thần tham gia học tập đầy đủ của CBĐV tại các điểm cầu trong cả nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Tại hội nghị Trung ương lần thứ sáu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có 2 bài phát biểu rất quan trọng khai mạc và bế mạc hội nghị, ác cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) CBĐV nghiên cứu kỹ để định hướng cho việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết. Nội dung các nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương sáu khóa XIII là rất hệ trọng, tiếp tục cụ thể hóa chủ trương lớn, nhất quán của Đảng được xác định trong Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đó là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, CNH, HĐH đất nước.

Các báo cáo viên đã giới thiệu đầy đủ, sâu sắc song CBĐV phải tiếp tục chủ động tự nghiên cứu, học tập các tài liệu, hướng dẫn liên quan. 

Đồng chí cũng yêu cầu ngay sau hội nghị các cấp ủy, TCĐ cần tập trung tiến hành ngay các vấn đề: Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nghị quyết hội nghị Trung ương sáu khóa XIII với nhiều hình thức phù hợp giúp các cấp ủy, TCĐ, cơ quan, đơn vị, CBĐV và Nhân dân hiểu rõ, thấm nhuần nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương sáu và cần phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, xuyên suốt nhiệm kỳ đồng thời với việc tuyên truyền giới thiệu các mô hình điển hình hay.

Trong quá trình thực hiện kịp thời phê bình tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt, chú trọng công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch; đặc biệt quan tâm đổi mới công tác thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương đảm bảo khoa học, chặt chẽ, hiệu quả.

Các cấp ủy, TCĐ, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn ở Trung ương khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương sáu, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm, lộ trình thực hiện rõ ràng, khả thi, hiệu quả với phương châm “Chủ trương một, biện pháp mười, hành động hai mươi”…phải đưa nghị quyết vào cuộc sống, làm ra của cải vật chất, làm đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc như lời nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Mặt khác, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận ở các cấp theo từng quý, năm; kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt, xử lý, phê bình tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả…

Đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ sự tin tưởng với quyết tâm của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân các nghị quyết, kết luận sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo sự thay đổi, chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực nghị quyết, kết luận nêu, góp phần tăng cường củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt Kết luận của Trung ương về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa Ttung tâm tỉnh Hà Nam.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư và đề nghị các cấp ủy, TCĐ các cấp quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ  văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, bám sát quan điểm, chủ trương, nội dung của các nghị quyết của Trung ương và kế hoạch thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị thực hiện các nghị quyết của Trung ương; chú trọng những nội dung mới, cốt lõi đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nêu rõ.

Đặc biệt tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XIII; các cấp ủy, TCĐ các cấp cần quan tâm nghiên cứu, đổi mới việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền các nghị quyết nói chung và các văn kiện hội nghị lần thứ sáu coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; khắc phục tình trạng ngại học tập nghị quyết…

Đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cấp khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, cụ thể hóa thực hiện nghị quyết, kế hoạch của Bộ Chính trị phù hợp điều kiện thực tiễn đơn vị, địa phương rõ về nội dung nhiệm vụ, rõ về lực lượng, thời gian, trách nhiệm cá nhân, tập thể và hiệu quả triển khai; tổ chức thảo luận nghiêm túc, tiếp thu ý kiến của đảng viên, có văn bản góp ý gửi lại Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chất lượng, kết quả tiếp thu, các vấn đề còn băn khoăn; tăng cường công tác KTGS học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng…

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.