Đảng bộ thành phố Phủ Lý chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng

Công tác xây dựng Đảng đóng vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững định hướng tư tưởng cũng như định hướng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH), bảo đảm an ninh - quốc phòng, xây dựng đơn vị, địa phương vững mạnh. Từ nhận thức đó, những năm qua, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ thành phố Phủ Lý luôn chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, tạo nền tảng xây dựng Phủ Lý trở thành đô thị ngày càng phát triển, văn minh.

Để thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác xây dựng Đảng, trước hết Thành ủy Phủ Lý luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, khẩn trương, kịp thời xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai chương trình công tác hằng năm; đồng thời, tổ chức và chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp ủy các cấp. Trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận luôn kết hợp, lồng ghép với đôn đốc, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, chủ trương gắn quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo Bác đã được cụ thể hóa thành những nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đoàn thể cũng như gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua và nỗ lực  giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức (CCVC) tham gia học tập, thảo luận nội dung chuyên đề và xây dựng kế hoạch làm theo Bác hằng năm đạt trên 99%. Toàn đảng bộ thành phố hiện đang duy trì, nhân rộng 168 mô hình điểm học tập, làm theo gương Bác.

Hướng tới mục tiêu thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác xây dựng Đảng, Thành ủy Phủ Lý thường xuyên chú trọng chỉ đạo tổ chức nghiêm túc, bảo đảm chất lượng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới gắn với các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Thành ủy Phủ Lý đã chỉ đạo tổ chức 11 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú; 6 lớp đảng viên mới; 63 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, quản lý nhà nước, đoàn thể; phối hợp mở 2 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính.  Qua đó, góp phần giúp CBĐV, CCVC, đoàn viên, hội viên nắm bắt kịp thời và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, kiến thức lý luận chính trị, quản lý hành chính.

Đồng thời, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của CBĐV, CCVC, đoàn viên, hội viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ động, tự giác sửa đổi lề lối tác phong công tác, tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hoá công sở, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nêu gương, đi đầu các cuộc vận động, phong trào thi đua, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương và quy định của cơ quan, đơn vị.

Thành ủy Phủ Lý tổ chức cho các đảng viên mới  tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi tham quan thực tế và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Khang Ninh

Để bảo đảm nhanh chóng đưa tinh thần, nội dung các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng vào thực tế đời sống, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Thành ủy Phủ Lý luôn nghiêm túc quán triệt, triển khai kịp thời nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát (KTGS); chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch KTGS hằng năm. Trong đó, đặc biệt coi trọng việc giám sát thường xuyên, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng (TCĐ) và CBĐV.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Phúc Thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phủ Lý, để làm tốt công tác xây dựng Đảng, Thành ủy thường xuyên chú trọng chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp triển khai các giải pháp cụ thể, phù hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS, nhất là tổ chức nghiêm túc việc giám sát thường xuyên gắn với nắm chắc tình hình, kiểm tra TCĐ, đảng viên. Cùng với đó, chỉ đạo UBKT Thành ủy kịp thời tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên của các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ thành phố, giúp cấp ủy, UBKT cấp ủy có thông tin chính xác, đa chiều trong nắm bắt tình hình, góp phần quan trọng trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS, ngăn chặn kịp thời TCĐ và CBĐV vi phạm.

Trong năm 2023 vừa qua, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ thành phố Phủ Lý đã tiến hành kiểm tra 22 TCĐ, 21 CBĐV; tiến hành giám sát chuyên đề 25 TCĐ, 20 CBĐV. UBKT Thành ủy tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 1 TCĐ, 2 CBĐV; thi hành kỷ luật 20 CBĐV (nội dung chủ yếu vi phạm về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình).

Coi trọng củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBĐV là một trong những giải pháp quan trọng mà cấp ủy các cấp ở Đảng bộ thành Phủ Lý luôn thường xuyên chú trọng nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Theo đó, cấp ủy từ thành phố đến cơ sở luôn quan tâm làm tốt vai trò chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, bảo đảm tỷ lệ CBĐV dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ, chuyên đề đạt trên 80%. BTV Thành ủy Phủ Lý cũng duy trì nghiêm việc phân công cán bộ về trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ tại các địa bàn cơ sở đầu mối phụ trách, nắm bắt đầy đủ tâm tư nguyện vọng, chỉ đạo giải đáp, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh mà CBĐV, nhân dân quan tâm.

Mặt khác, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển đảng viên mới. Từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2023, các cấp ủy thuộc Đảng bộ thành phố Phủ Lý đã kết nạp được 460 đảng viên mới. Công tác rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc (đã cho ra khỏi Đảng 17 đảng viên, xóa tên trong danh sách 33 đảng viên). Công tác đào tạo, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ bảo đảm đúng các quy trình theo quy định, trong đó đặc biệt quan tâm thực hiện tốt việc cử những cán bộ trẻ, có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch về cơ sở giữ các chức vụ chủ chốt.

Để tăng cường mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền với CBĐV, nhân dân, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cùng với chỉ đạo phát động xây dựng, duy trì một số mô hình “Dân vận khéo” có nội dung phù hợp, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ thành phố Phủ Lý còn tập trung chỉ đạo tăng cường thực hiện chu đáo, đúng quy định hoạt động tiếp dân, đối thoại với CBĐV, CCVC, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. Từ năm 2020 đến 2023, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố đã tổ chức 120 cuộc đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại diện CBĐV, CCVC, đoàn viên, hội viên, nhân dân…

Tăng cường thực hiện đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng đã tạo nền tảng và tiền đề quan trọng giúp Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Phủ Lý tổ chức triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH. Các chỉ tiêu chủ yếu hằng năm về tăng trưởng kinh tế, phát triển sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao, bảo đảm an sinh xã hội…đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao. Qua đó góp phần xây dựng cấp ủy, TCĐ các cấp thuộc đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy