Chủ động tham mưu, thực hiện chu đáo công tác cán bộ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp

Việc chuẩn bị, lựa chọn nhân sự xứng đáng tham gia cấp ủy các cấp và đảm nhiệm tốt chức vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị có vai trò hết sức quan trọng, quyết định trực tiếp đến sự ổn định, phát triển về tổ chức, bộ máy cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, thời gian qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh luôn tích cực, chủ động làm tròn vai trò tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác cán bộ, chuẩn bị chu đáo một bước cho nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới.

Điểm nổi bật dễ nhận thấy trong nhiều năm qua là công tác cán bộ, đặc biệt là khía cạnh xây dựng đội ngũ cán bộ tham gia cấp ủy các cấp luôn được cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt chú trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bài bản, cẩn trọng, chặt chẽ, khoa học, đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ nguồn nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031. Ảnh: Thu Thảo

Theo đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy: nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ, thời gian qua ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh luôn quán triệt sâu sắc và chủ động tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đồng thời, tích cực, chủ động tham mưu với cấp uỷ các cấp, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời những nội dung trọng tâm trong công tác cán bộ bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định và đạt hiệu quả toàn diện, rõ nét.

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, ngành đã tích cực, chủ động tham mưu cụ thể hóa các văn bản của Trung ương và hoàn thiện hệ thống các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng tiêu chuẩn, quy định. Năm 2023- năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 1 nghị quyết, 1 chỉ thị, 6 quy định và nhiều thông báo kết luận, quyết định, đề án… nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ. Đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn Ban Tổ chức các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc làm tốt vai trò tham mưu cụ thể hóa việc triển khai thực hiện bảo đảm sự đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, phù hợp với thực tế địa phương và đạt hiệu quả thiết thực.

Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên hiểu rõ về trách nhiệm, tiêu chuẩn, điều kiện đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý để có động lực và định hướng phấn đấu đúng đắn, tích cực. Đây cũng là cơ sở quan trọng giúp các cấp ủy nhận xét, đánh giá, sàng lọc, quyết định đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử một cách chính xác, khách quan, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh cũng tham mưu thực hiện toàn diện các bước, các khâu trong quy trình về công tác cán bộ nhằm xây dựng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, là cơ sở chuẩn bị nguồn nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong công tác tham mưu về công tác cán bộ, ban tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh đặc biệt coi trọng việc thực hiện tốt từng khâu, từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá đến điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử...

Trong công tác quy hoạch cán bộ, ngành tham mưu thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm đảm bảo nghiêm túc, công khai, dân chủ, đầy đủ các bước theo đúng quy trình, quy định; bảo đảm số lượng hệ số quy hoạch từ 1 đến 1,5 lần, bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ; nâng cao chất lượng cán bộ đưa vào quy hoạch (cơ bản cán bộ được đào tạo chính quy, nhiều đồng chí có trình độ trên đại học về chuyên môn, nghiệp vụ)... Cùng với đó, toàn ngành tập trung tham mưu thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và đào tạo qua thực tế ở cơ sở.

Năm 2023, ngành đã tham mưu xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành đối với 330 học viên là các đồng chí cán bộ nguồn quy hoạch ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ nguồn quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021-2026. Cùng với đó, tham mưu chọn cử 71 đồng chí cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, bồi dưỡng theo chức danh và đào tạo cao cấp lý luận chính trị, qua đó góp phần nâng cao chất lượng toàn diện, bền vững đối với đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh.

BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020-2025 đối với chức danh bí thư, phó bí thư và Ủy viên BTV Đảng ủy. Ảnh: Khang Ninh

Chủ động một bước nguồn nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, công tác điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ cũng luôn được ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh tham mưu tiến hành thận trọng, kỹ lưỡng theo hướng “làm đến đâu, chắc đến đó” nhằm đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn gắn với thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ cho những nơi có khó khăn, từng bước bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương và thực hiện điều động cán bộ giữa các ngành, địa phương với nhau, khắc phục tình trạng cán bộ giữ một chức danh ở một cơ quan, đơn vị quá hai nhiệm kỳ liên tiếp (8 năm).

Năm 2023, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp nhận biệt phái 2 cán bộ sỹ quan Công an nhân dân kiện toàn giữ chức danh phó thủ trưởng các sở, ban, ngành và tương đương nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ cho tỉnh về lĩnh vực: kiểm tra, giám sát; chuyển đổi số. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương đối với: 6/6 bí thư cấp ủy cấp huyện, 2/6 chủ tịch UBND cấp huyện, 66/109 bí thư cấp xã, 23/109 chủ tịch UBND cấp xã; đồng thời, bố trí 357/684 bí thư kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo được luân chuyển, điều động, biệt phái… đều đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, cá nhân cán bộ yên tâm công tác và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử cũng được ngành Tổ chức xây dựng Đảng tham mưu chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, toàn diện và đạt kết quả tích cực. Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 20 cán bộ; hiệp y điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 14 cán bộ. Ban Tổ chức cấp huyện đã tham mưu thực hiện luân chuyển từ huyện về xã và ngược lại 44 cán bộ; luân chuyển giữa các phòng, ban 42 cán bộ. Việc triển khai lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị cũng được thực hiện đồng bộ, đúng quy định. Hà Nam là tỉnh triển khai thực hiện sớm nhất cả nước. Qua thực hiện cho thấy đa số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đạt số phiếu tín nhiệm cao đạt tỷ lệ trên 95%; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đều có số phiếu tín nhiệm cao đạt tỷ lệ 100%.

Những giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp thực tế trong công tác tham mưu của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh đã góp phần tạo cơ sở trong việc đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp năng lực, sở trường, uy tín của từng cá nhân và chuẩn bị một bước nguồn nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy